اپیدمیولوژی پیشرفته وکاربردی گروه قارچ و انگل شناسی

تاریخ ایجاد چهارشنبه,1398/11/23-7:05
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

طرح دوره نظری و عملی یا Course plan

سال تحصیلی:99-98

نیمسال:دوم

تعداد دانشجو: 5 نفر

رشته: دکتری انگل شناسی 

دوره: علوم پایه 

نام نماینده و شماره همراه:

گروه آموزشی: انگل شناسی و قارچ شناسی 

نام درس:اپیدمیولوژی پیشرفته و کاربردی 

آدرس دفتر :دانشکده پزشکی، طبقه سوم، گروه انگل شناسی و قارچ شناسی

نام مسوول درس (واحد):دکتر عباسعلی اسکندریان

شماره درس:126614

ساعت و روزهای تماس: دوشنبه ها 12-10

روز و ساعت برگزاری: دوشنبه ها 10-8

محل برگزاری:اطاق استاد

تلفن:37929118

ساعت و نوع درس: 2 واحد نظری 

دروس پیش نیاز:آمار و اصول اپیدمیولوژی

E-mail:aeskandarian@med.mui.ac.ir 

هدف کلی درس:آموزش مباحث پیشرفته به دانشجویان دوره دکترا و پرورش حیطه های رفتاری و عملکردی آنان نسبت به محیط و عوامل اپیدمیولوژیک

اهداف اختصاصی:

  1. تبیین مفاهیم پیشرفته و شناخت اپیدمیولوژی، تعاریف و اصطلاحات
  2. مهارت افزایی در پژوهش و تعیین اپیدمیولوژی بیماری های انگلی و عفونی
  3. تقویت پایه ریاضی و آمار لازم برای تحلیل اصول اپیدمیولوژی
  4. انتخاب و ارائه سمینار توسط دانشجویان

 

 

منابع اصلی درس (عنوان کتاب یا درسنامه، نام نويسنده، سال و محل انتشار، نام ناشر، شماره فصول يا صفحات مورد نظر در اين درس- در صورتی که مطالعه همه کتاب يا همه مجلدات آن به عنوان منبع ضروری نباشد)

منابع فرعی درس (کتاب، مجله، سامانه و...):

 

  1. Concepts of Epidemiology: An integrated introduction to the ideas, theories, principles and methods of epidemiology; Raj S. Bhopal;2012; OXFORD UNIVERSITY PRESS

Principles of Epidemiology in Public Health Practice Third Edition; 2012; U.S. DEPARTMENT OF 

  1. HEALTH AND HUMAN SERVICES Centers for Disease Control and Prevention (CDC)

 

 

نحوه ارزشيابی دانشجو و بارم مربوط به هر ارزشيابی

الف) تکوینی (ارزشیابی حین دوره شامل کوئیز، تکالیف، امتخان میان ترم و...):ارائه سمینار                  

ب) تراکمی (ارزشیابی پایان دوره):امتحان تشریحی از مباحث کلاسی                                                     

 

بارم:5 نمره 

بارم:15 نمره

وظایف دانشجو:حضور مرتب در کلاس، شرکت فعال در مباحثات ، انجام و ارائه  سمینار کلاسی 

 

 

سياست مسؤول دوره در مورد نظم و انضباط و اجرای قوانین آموزشی در طول دوره:

گزارش غیبت ها به گروه و کسر 1 نمره  به ازای هر جلسه غیبت از نمره امتحان وفق دستورالعمل دانشکده

 

 

تاريخ امتحان ميان ترم:ندارد

تاريخ امتحان پايان ترم:طبق تقویم آموزشی 

ساير تذکرهای مهم برای دانشجويان: حضور موثر در کلاس

 

         
 

 

منبع این سرفصل

نظری یا عملی

مدرس

عنوان

(بر اساس سرفصل‌های برنامه ملی تدوین گردد)

ساعت

تاریخ

رديف

صفحات

فصل

اسم منبع

 

 

 

نظری

دکتر اسکندریان

معارفه با دانشجویان، معرفی درس و نحوه برگزاری، وظایف دانشجویان

 

 

1

 

 

مرور مباحث مربوطه از منابع اعلام شده

نظری

دکتر اسکندریان

مقدمات، تعاریف و اصطلاحات

 

 

2

 

 

مرور مباحث مربوطه از منابع اعلام شده

نظری

دکتر اسکندریان

مثلث اپیدمیولوژی و عوامل مهم ان

 

 

3

 

 

مرور مباحث مربوطه از منابع اعلام شده

نظری

دکتر اسکندریان

روش جمع آوری داده ها و معرفی شاخص های مهم بهداشتی

 

 

4

 

 

مرور مباحث مربوطه از منابع اعلام شده

نظری

دکتر اسکندریان

روش جمع آوری داده ها و معرفی شاخص های مهم بهداشتی- ادامه

 

 

5

 

 

مرور مباحث مربوطه از منابع اعلام شده

نظری

دکتر اسکندریان

مناطق اب و هوایی زمین

 

 

6

 

 

مرور مباحث مربوطه از منابع اعلام شده

نظری

دکتر اسکندریان

اصول اپیدمیولوژی بیماری های عفونی

 

 

7

 

 

مرور مباحث مربوطه از منابع اعلام شده

نظری

دکتر اسکندریان

شاخص های مهم در اپیدمیولوژی بیماری های عفونی و طریقه محاسبه انها

 

 

8

 

 

مرور مباحث مربوطه از منابع اعلام شده

نظری

دکتر اسکندریان

شاخص های مهم در اپیدمیولوژی بیماری های عفونی و طریقه محاسبه انها

 

 

9

 

 

مرور مباحث مربوطه از منابع اعلام شده

نظری

سمینار دانشجو - دکتر اسکندریان

اپیدمیولوژی مالاریا

 

 

10

 

 

مرور مباحث مربوطه از منابع اعلام شده

نظری

سمینار دانشجو - دکتر اسکندریان

اپیدمیولوژی توکسوپلاسموز

 

 

11

 

 

مرور مباحث مربوطه از منابع اعلام شده

نظری

سمینار دانشجو - دکتر اسکندریان

اپیدمیولوژی آمیبیاز خارج روده ای

 

 

12

 

 

مرور مباحث مربوطه از منابع اعلام شده

نظری

سمینار دانشجو - دکتر اسکندریان

اپیدمیولوژی لیشمانیازیس

 

 

13

 

 

مرور مباحث مربوطه از منابع اعلام شده

نظری

سمینار دانشجو - دکتر اسکندریان

اپیدمیولوژی کوکسیدیوز

 

 

14

 

 

مرور مباحث مربوطه از منابع اعلام شده

نظری

سمینار دانشجو - دکتر اسکندریان

هیداتیدوز

 

 

15

 

 

مرور مباحث مربوطه از منابع اعلام شده

نظری

سمینار دانشجو - دکتر اسکندریان

اپیدمیولوژی مولکولی در انگل شناسی

 

 

16

 

 

 

 

کلیه دانشجویان و اساتید

برگزاری امتحان

 

 

17

 

مجموع صفحات:

 

 

 

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir