حشره شناسی پزشکی گروه قارچ و انگل شناسی

تاریخ ایجاد يكشنبه,1398/07/14-6:48
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

طرح دوره نظری و عملی یا Course plan

سال تحصیلی:99-98

نیمسال:اول 

تعداد دانشجو:

رشته:دکتری انگل شناسی 

دوره:علوم پایه 

نام نماینده و شماره همراه:

گروه آموزشی:انگل شناسی و قارچ شناسی 

نام درس:حشره شناسی پزشکی 

آدرس دفتر :

نام مسوول درس (واحد):دکتر سید محمد ابطحی 

شماره درس:126542

ساعت و روزهای تماس:

روز و ساعت برگزاری:

محل برگزاری:

تلفن:9110

ساعت و نوع درس:نظری 

دروس پیش نیاز:

E-mail:: abtahi.mohamad@yahoo.com

هدف کلی درس:آموزش کلیات، مرفولوژی، بیولوژی، اکولوژی و نقش بندپایان در ایجاد و انتقال بیماری ها.

اهداف اختصاصی:در مورد هر گروه از بندپایان، علاوه بر موارد فوق الذکر، روش های تشخیص، درمان، کنترل و پیشگیری، اینتراکشن انگل و ناقل و غیره آموزش داده خواهد شد.

 

 

منابع اصلی درس (عنوان کتاب یا درسنامه، نام نويسنده، سال و محل انتشار، نام ناشر، شماره فصول يا صفحات مورد نظر در اين درس- در صورتی که مطالعه همه کتاب يا همه مجلدات آن به عنوان منبع ضروری نباشد)

  1. Entomology; By: Cederic Gillott
  2. The Insects (an Outline of Entomology); By: P.J. Gullan & P.S. Cranston
  3. Medical Entomology for Students; By: M.W. Service
  4. Medical and Veterinary Entomology; By: Gary R. Mullen & Lance A. Durden
  5. کلیات حشره شناسی پزشکی؛ ترجمه: مرتضی زعیم، سید محمدعلی سیدی رشتی، محمدابراهیم صائبی
  6. حشره شناسی؛ تالیف: محمود شجاعی

 

 

منابع فرعی درس (کتاب، مجله، سامانه و...):

 

 

نحوه ارزشيابی دانشجو و بارم مربوط به هر ارزشيابی

الف) تکوینی (ارزشیابی حین دوره شامل کوئیز، تکالیف، امتخان میان ترم و...):میان ترم تشریحی (جلسه ششم)، ارائه سمینار اختیاری   بارم: 5 نمره میان ترم و حداکثر 2 نمره سمینار                                                                                         

ب) تراکمی (ارزشیابی پایان دوره):پایان دوره: تستی                بارم : 15 نمره

 

بارم:

بارم:

وظایف دانشجو:

 

 

سياست مسؤول دوره در مورد نظم و انضباط و اجرای قوانین آموزشی در طول دوره:موارد قانونی مانند غیبت و نقص قوانین طبق آیین نامه های مربوطه برخورد خواهد شد.

 

 

تاريخ امتحان ميان ترم:98/8/8

تاريخ امتحان پايان ترم:98/10/21

ساير تذکرهای مهم برای دانشجويان:

اطلاعات و اسلایدهای هر مبحث قبل از ارائه­ی آن برای دانشجویان ارسال می شود تا با امادگی بیشتر حضور داشه باشند.

تأکید بر آشنایی با زبان تخصصی انگلیسی در طول ترم می باشد و تا حد ممکن اسلایدها، سمینارها و غیره به زبان انگلیسی تهیه می­شود

 

         
 

 

منبع این سرفصل

نظری یا عملی

مدرس

عنوان

(بر اساس سرفصل‌های برنامه ملی تدوین گردد)

ساعت

تاریخ

رديف

صفحات

فصل

اسم منبع

 

 

 

 

دکتر ابطحی 

مقدمه و کلیات

 

98/7/1

1

 

 

 

 

دکتر ابطحی

مقدمه و کلیات

 

98/7/8

2

 

 

 

 

دکتر ابطحی

مقدمه و کلیات

 

98/7/15

3

 

 

 

 

دکتر ابطحی

کنه ها

 

98/7/22

4

 

 

 

 

دکتر ابطحی

مایت ها

 

98/7/29

5

 

 

 

 

دکتر ابطحی

ساس ها و کک ها

 

98/8/6

6

 

 

 

 

دکتر ابطحی

شپش ها

 

98/8/13

7

 

 

 

 

دکتر ابطحی

دوبالان

 

98/8/20

8

 

 

 

 

دکتر ابطحی

کولیسیده ها

 

98/8/27

9

 

 

 

 

دکتر ابطحی

سایکودیده ها

 

98/9/4

10

 

 

 

 

دکتر ابطحی

سراتوپوگونیده ها و تابانیده ها

 

98/9/11

11

 

 

 

 

 

 

 

 

12

 

 

 

 

 

 

 

 

13

 

 

 

 

 

 

 

 

14

 

 

 

 

 

 

 

 

15

 

 

 

 

 

 

 

 

16

 

 

 

 

 

 

 

 

17

 

مجموع صفحات:

 

 

 

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir