هیستوپاتولوژی آلودگی های انگلی گروه قارچ و انگل شناسی

تاریخ ایجاد يكشنبه,1398/11/20-5:59
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

طرح دوره نظری و عملی یا Course plan

سال تحصیلی: 99-98

نیمسال:دوم 

تعداد دانشجو:

رشته:دکتری انگل شناسی 

دوره: علوم پایه 

نام نماینده و شماره همراه:

گروه آموزشی:انگل شناسی و قارچ شناسی 

نام درس:هیستوپاتولوژی آلودگیهای انگلی

آدرس دفتر : گروه انگل شناسی دانشکده پزشکی 

نام مسوول درس (واحد):دکتر پسته چیان همکاران درس : سرکار خانم دکتر محمدی زاده و آقایان دکتر حجازی ، دکتر اسکندریان - دکتر ابطحی​-دکتر یوسفی 

شماره درس:126625

ساعت و روزهای تماس: همه روزه در ساعات اداری 

روز و ساعت برگزاری:یکشنبه ها -12-10

محل برگزاری:دفتر اساتید - آزمایشگاه تاکسونومی 

تلفن:37929027

ساعت و نوع درس:نظری 

دروس پیش نیاز:

E-mail:pestechian@med.mui.ac.ir

هدف کلی درس:آشنائی با مفاهیم و مطالعات هیستوپاتولوژی و میکروآناتومی در انگل شناسی 

اهداف اختصاصی:آشنائی با Gross  pathology آلودگیهای انگلی -انگل نماها در بافت -مکانسیم ایجاد اسیب بافتی -اتهاب و عفونتهای عمومی -گرانولوماهای نسجی و ترمیم در اعضاء -آسیب های هیستوپاتولوژیک ناشی از کرمها و حشرات و تک یاخته ها -مطالعه میکروآناتومی انگلها و ایمنوهیستوشیمی 

 

 

منابع اصلی درس (عنوان کتاب یا درسنامه، نام نويسنده، سال و محل انتشار، نام ناشر، شماره فصول يا صفحات مورد نظر در اين درس- در صورتی که مطالعه همه کتاب يا همه مجلدات آن به عنوان منبع ضروری نباشد)1-Diagnostic   pathology  of  parasitic  infection  with   clinical    correlation,yezid  Gutierrez

2-parasite  in  human  Tissuse ,Thomas c  olihel  &lawbence,R,Ash,rence,R,Ash

 

 

منابع فرعی درس (کتاب، مجله، سامانه و...):

 

 

نحوه ارزشيابی دانشجو و بارم مربوط به هر ارزشيابی

الف) تکوینی (ارزشیابی حین دوره شامل کوئیز، تکالیف، امتخان میان ترم و...):

ب) تراکمی (ارزشیابی پایان دوره):

 

بارم:

بارم:

وظایف دانشجو:حضور فعال ،فراگیری مطالب و پرسش و پاسخ در کلاس و نحوه ارائه سمینار 

 

 

سياست مسؤول دوره در مورد نظم و انضباط و اجرای قوانین آموزشی در طول دوره:

 

 

تاريخ امتحان ميان ترم:

تاريخ امتحان پايان ترم:

ساير تذکرهای مهم برای دانشجويان:

 

         
 

 

منبع این سرفصل

نظری یا عملی

مدرس

عنوان

(بر اساس سرفصل‌های برنامه ملی تدوین گردد)

ساعت

تاریخ

رديف

صفحات

فصل

اسم منبع

 

 

 

 

دکتر پسته چیان

کلیات هیستوپاتولوژی 

 

98/11/13

1

 

 

 

 

دکتر پسته چیان

مطالعات میکروآناتومی انگلها

 

98/11/20

2

 

 

 

 

دکتر پسته چیان

Gross pathology  آلودگیهای انگلی

انگل نماها در بافت

 

98/11/27

3

 

 

 

 

دکتر محمدی زاده 

مکانیسم ایجاد آسیب نسجی

 

98/12/4

4

 

 

 

 

دکتر محمدی زاده 

التهاب و عفونتهای عمومی

 

98/12/11

5

 

 

 

 

دکتر محمدی زاده 

گرانولوماهای نسجی و ترمیم در اعضاء مختلف 

 

98/12/18

6

 

 

 

 

دکتر پسته چیان

آسیب های هیستوپاتولوژیک ناشی از ترماتودها 

 

98/12/25

7

 

 

 

 

دکتر پسته چیان

آسیب های هیستوپاتولوژیک ناشی از سستدها 

 

99/1/17

8

 

 

 

 

دکتر پسته چیان

آسیب های هیستوپاتولوژیک ناشی از نماتودها و اکانتوسفالها 

 

99/1/24

9

 

 

 

 

دکتر پسته چیان

آسیب های هیستوپاتولوژیک ناشی از حشرات وپنتا ستومیدها

 

99/2/7

10

 

 

 

 

دکتر ابطحی

آسیب های هیستوپاتولوژیک ناشی از تک یاخته های خونی نسجی، لیشمانیا ، تریپانوزومها

 

99/2/14

11

 

 

 

 

دکتر حجازی

آسیب های هیستوپاتولوژیک ناشی از تک یاخته های خونی نسجی، مالاریا،توکسوپلاسما

 

99/2/21

12

 

 

 

 

دکتر اسکندریان

آسیب های هیستوپاتولوژیک ناشی از تک یاخته های روده ای

 

99/2/28

13

 

 

 

 

دکتر پسته چیان

میکروآناتومی و اشکال نسجی سستدها  وترماتودها در بافت

 

99/3/4

14

 

 

 

 

دکتر پسته چیان

میکروآناتومی و اشکال نسجی نماتودها و آکانتوسفالها در بافت

 

99/3/11

15

 

 

 

 

دکتر پسته چیان

میکروآناتومی و اشکال نسجی تک یاخته ها در بافت

 

99/3/18

16

 

 

 

 

دکتر یوسفی 

ایمنوهیستوشیمی

 

99/3/25

17

       

 

 

    18

 

مجموع صفحات:

 

 

 

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir