ایمنوپارازیتولوژی کاربردی گروه قارچ و انگل شناسی

تاریخ ایجاد دوشنبه,1398/07/01-8:15
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

طرح دوره نظری و عملی یا Course plan

سال تحصیلی:99-98

نیمسال:اول 

تعداد دانشجو:

رشته:دکتری انگل شناسی 

دوره:علوم پایه 

نام نماینده و شماره همراه:

گروه آموزشی:انگل شناسی و قارچ شناسی 

نام درس:

آدرس دفتر :گروه قارچ شناسی طبقه اول 

نام مسوول درس (واحد):آقای دکتر یوسفی 

شماره درس:126526

ساعت و روزهای تماس:

روز و ساعت برگزاری: دوشنبه 10-8

محل برگزاری: شورای گروه 

تلفن:37929089-031

ساعت و نوع درس:

دروس پیش نیاز:

E-mail:yosofi@Med.mui.ac.ir

هدف کلی درس:

اهداف اختصاصی:

 

 

منابع اصلی درس (عنوان کتاب یا درسنامه، نام نويسنده، سال و محل انتشار، نام ناشر، شماره فصول يا صفحات مورد نظر در اين درس- در صورتی که مطالعه همه کتاب يا همه مجلدات آن به عنوان منبع ضروری نباشد)

 

 

منابع فرعی درس (کتاب، مجله، سامانه و...):

 

 

نحوه ارزشيابی دانشجو و بارم مربوط به هر ارزشيابی

الف) تکوینی (ارزشیابی حین دوره شامل کوئیز، تکالیف، امتخان میان ترم و...):

ب) تراکمی (ارزشیابی پایان دوره):

 

بارم:

بارم:

وظایف دانشجو:

 

 

سياست مسؤول دوره در مورد نظم و انضباط و اجرای قوانین آموزشی در طول دوره:

 

 

تاريخ امتحان ميان ترم:

تاريخ امتحان پايان ترم:

ساير تذکرهای مهم برای دانشجويان:

 

         
 

 

منبع این سرفصل

نظری یا عملی

مدرس

عنوان

(بر اساس سرفصل‌های برنامه ملی تدوین گردد)

ساعت

تاریخ

رديف

صفحات

فصل

اسم منبع

 

 

 

 نظری

ایمنی شناسی-دکتر اسماعیل 

 کلیات ایمنولوژی

 

98/7/1

1

 

 

 

 نظری

ایمنی شناسی-دکتر اسماعیل 

کلیات ایمنولوژی

 

98/7/8

2

 

 

 

 نظری

ایمنی شناسی-دکتر اسماعیل 

کلیات ایمنولوژی

 

98/7/15

3

 

 

 

 نظری

ایمنی شناسی-دکتر اسماعیل 

کلیات ایمنولوژی

 

98/7/22

4

 

 

 

 نظری

ایمنی شناسی-دکتر اسماعیل 

HLA typing

 

98/7/29

5

 

 

 

 نظری

انگل شناسی و قارچ شناسی- دکتر یوسفی

پاسخ های ایمنی در مقابل شیستوزوما و روشهای تشخیص ایمنولوژیک شیستوزومیازیس و فاسیولیازیس

 

98/8/6

6

 

 

 

 نظری

انگل شناسی و قارچ شناسی- دکتر یوسفی

  پاسخ های ایمنی در مقابل کیست هیداتیک

 

98/8/13

7

 

 

 

 نظری

انگل شناسی و قارچ شناسی- دکتر یوسفی

   روش های تشخیص ایمنولوزیک کیست هیداتیک

 

98/8/20

8

 

 

 

 نظری

انگل شناسی و قارچ شناسی- دکتر یوسفی

  پاسخ های ایمنی در مقابل نماتودهای روده ای وروش های تشخیص توکسوکاریازیس

 

98/8/27

9

 

 

 

 نظری

انگل شناسی و قارچ شناسی- دکتر یوسفی

  پاسخ های ایمنی در مقابل نماتودهای روده ای وروش های تشخیص توکسوکاریازیس

 

98/9/4

10

 

 

 

 نظری

انگل شناسی و قارچ شناسی- دکتر یوسفی

 پاسخ های ایمنی در مقابل تک یاخته های روده ای و روش های تشخیص آلودگی کریپتواسپوریدیوم و بیماری آمیبیاز

 

98/9/11

11

 

 

 

 نظری

انگل شناسی و قارچ شناسی- دکتر حجازی

 پاسخ های ایمنی در مقابل لیشمانیاها و روش های تشخیص ایمنولوژیک لیشمانیوز

 

98/9/18

12

 

 

 

 نظری

انگل شناسی و قارچ شناسی- دکتر یوسفی

 پاسخ های ایمنی در مقابل تریپانوزوم ها و روش های تشخیص ایمنولوژیک تریپانوزومیازیس

 

98/9/25

13

 

 

 

 نظری

انگل شناسی و قارچ شناسی- دکتر یوسفی

 پاسخ های ایمنی در مقابل پلاسمودیوم ها و روش های تشخیص ایمنولوژیک مالاریا

 

98/10/2

14

 

 

 

 نظری

انگل شناسی و قارچ شناسی- دکتر یوسفی

 پاسخ های ایمنی در مقابل توکسوپلاسما 

 

98/10/9

15

 

 

 

 نظری

انگل شناسی و قارچ شناسی- دکتر یوسفی

 روش های تشخیص ایمنولوژیک توکسوپلاسموزیس

 

98/10/16

16

 

 

 

 

 

 

 

 

17

 

مجموع صفحات:

 

 

 

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir