اصول حلزون شناسی گروه قارچ و انگل شناسی

تاریخ ایجاد دوشنبه,1398/07/08-9:42
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

طرح دوره نظری و عملی یا Course plan

سال تحصیلی:99-98

نیمسال:اول 

تعداد دانشجو:

رشته:انگل شناسی پزشکی 

دوره:علوم پایه 

نام نماینده و شماره همراه:

گروه آموزشی:انگل شناسی و قارچ شناسی 

نام درس:حلزون شناسی نظری 

آدرس دفتر :گروه انگل شناسی دانشکده پزشکی 

نام مسوول درس (واحد):دکتر سید حسین حجازی 

شماره درس:126601

ساعت و روزهای تماس:

روز و ساعت برگزاری:یکشنبه ها 12-10

محل برگزاری:دفتر استاد – اتاق شورای گروه انگل شناسی

تلفن:37929173

ساعت و نوع درس:

دروس پیش نیاز:

E-mail:: hejazi@med.mui.ac.ir

هدف کلی درس:آشنایی دانشجو با ویژگی­های کلی نرم­تنان، شناخت حلزون­های مداخله کننده در سیرتکاملی انگل­ها در ایران

اهداف اختصاصی:

 

 

منابع اصلی درس (عنوان کتاب یا درسنامه، نام نويسنده، سال و محل انتشار، نام ناشر، شماره فصول يا صفحات مورد نظر در اين درس- در صورتی که مطالعه همه کتاب يا همه مجلدات آن به عنوان منبع ضروری نباشد)Snail-Transmitted Parasitic Diseases, Emile A. Malek, Volume I & II

 

 

منابع فرعی درس (کتاب، مجله، سامانه و...):

 

 

نحوه ارزشيابی دانشجو و بارم مربوط به هر ارزشيابی

الف) تکوینی (ارزشیابی حین دوره شامل کوئیز، تکالیف، امتخان میان ترم و...):

ب) تراکمی (ارزشیابی پایان دوره):

 

بارم:10نمره

بارم:10 نمره 

وظایف دانشجو:

حضور به موقع و فعال در کلاس

پیش مطالعه جهت مشارکت در بحث­های کلاسی

آمادگی کافی برای امتحانات میان­ترم و پایانی

 

 

سياست مسؤول دوره در مورد نظم و انضباط و اجرای قوانین آموزشی در طول دوره:

 

 

تاريخ امتحان ميان ترم:

تاريخ امتحان پايان ترم:98/10/24

ساير تذکرهای مهم برای دانشجويان:

 

         
 

 

منبع این سرفصل

نظری یا عملی

مدرس

عنوان

(بر اساس سرفصل‌های برنامه ملی تدوین گردد)

ساعت

تاریخ

رديف

صفحات

فصل

اسم منبع

 

 

 

نظری

دکتر حجازی

کلیات و مشخصات عمومی نرم­تنان – رده­بندی

 

98/6/25

1

 

 

 

نظری

دکتر حجازی

 کلاس Gastropoda (1)

 

98/7/1

2

 

 

 

نظری

دکتر حجازی

کلاس Gastropoda (2)

 

98/7/8

3

 

 

 

نظری

دکتر حجازی

کلاس Plecypoda

 

98/7/15

4

 

 

 

نظری

دکتر حجازی

کلاس Aplacophora or Solenogasters

 

98/7/22

5

 

 

 

نظری

دکتر حجازی

کلاس Cephalopoda

 

98/7/29

6

 

 

 

نظری

دکتر حجازی

کلاس Polyplacophora

 

98/8/6

7

 

 

 

نظری

دکتر حجازی

کلاس Monoplacophora

 

98/8/13

8

 

 

 

نظری

دکتر حجازی

کلاس Scaphopoda

 

98/8/20

9

 

 

 

نظری

دکتر حجازی

Features of the shell (1)

 

98/8/27

10

 

 

 

نظری

دکتر حجازی

Features of the shell (2)

 

98/9/4

11

 

 

 

نظری

دکتر حجازی

ساختارهای ضمیمه در نرم­تنان

 

98/9/11

12

 

 

 

نظری

دکتر حجازی

اصطلاحات مرسوم در حلزون­شناسی

 

98/9/18

13

 

 

 

نظری

دکتر حجازی

آناتومی حلزون­ها

 

98/9/25

14

 

 

 

نظری

دکتر حجازی

حلزون­های آب شیرین ایران

 

98/10/2

15

 

 

 

نظری

دکتر حجازی

نقش نرم­تنان به عنوان میزبان واسط در بیماری­های انگلی

 

98/10/9

16

 

 

 

 

 

 

 

 

17

 

مجموع صفحات:

 

 

 

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir