کرم شناسی پیشرفته کاربردی و تحقیقی گروه قارچ و انگل شناسی

تاریخ ایجاد سه شنبه,1398/07/02-11:47
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

طرح دوره نظری و عملی یا Course plan

سال تحصیلی:98-99

نیمسال:اول

تعداد دانشجو:

رشته:دکترای انگل شناسی 

دوره:علوم پایه 

نام نماینده و شماره همراه:

گروه آموزشی:انگل شناسی و قارچ شناسی 

نام درس:

آدرس دفتر :

نام مسوول درس (واحد):دکتر یوسفی 

شماره درس:126633

ساعت و روزهای تماس:

روز و ساعت برگزاری:

محل برگزاری:

تلفن:37929089-031

ساعت و نوع درس:

دروس پیش نیاز:

E-mail:yosofi@Med.mui.ac.ir

هدف کلی درس:

اهداف اختصاصی:

 

 

منابع اصلی درس (عنوان کتاب یا درسنامه، نام نويسنده، سال و محل انتشار، نام ناشر، شماره فصول يا صفحات مورد نظر در اين درس- در صورتی که مطالعه همه کتاب يا همه مجلدات آن به عنوان منبع ضروری نباشد)

1-Worms and human diseases : by Muller

2-Basic clinical parasitology : by Beaver

 

 

منابع فرعی درس (کتاب، مجله، سامانه و...):مقالات اخیر در زمینه کرم شناسی پزشکی

 

 

نحوه ارزشيابی دانشجو و بارم مربوط به هر ارزشيابی

الف) تکوینی (ارزشیابی حین دوره شامل کوئیز، تکالیف، امتخان میان ترم و...):5نمره

ب) تراکمی (ارزشیابی پایان دوره):15 نمره

 

بارم:

بارم:

وظایف دانشجو:

 

 

سياست مسؤول دوره در مورد نظم و انضباط و اجرای قوانین آموزشی در طول دوره:

 

 

تاريخ امتحان ميان ترم:

تاريخ امتحان پايان ترم:

ساير تذکرهای مهم برای دانشجويان:

 

         
 

 

منبع این سرفصل

نظری یا عملی

مدرس

عنوان

(بر اساس سرفصل‌های برنامه ملی تدوین گردد)

ساعت

تاریخ

رديف

صفحات

فصل

اسم منبع

 

 

1-Worms and human diseases : by Muller

2-Basic clinical parasitology : by Beaver

نظری

دکتر یوسفی

سستودها

 

98/7/2

1

 

 

"

نظری

دکتر یوسفی

سستودها

 

98/7/9

2

 

 

"

نظری

دکتر یوسفی

سستودها

 

98/7/16

3

 

 

"

نظری

دکتر یوسفی

ترماتودها

 

98/7/23

4

 

 

"

نظری

دکتر یوسفی

ترماتودها

 

98/7/23

5

 

 

"

نظری

دکتر یوسفی

ترماتودها

 

98/7/30

6

 

 

"

نظری

دکتر یوسفی

آکانتوسفالا

 

98/8/7

تعطیل

7

 

 

"

نظری

دکتر یوسفی

نماتودها

 

98/8/14

8

 

 

"

نظری

دکتر یوسفی

نماتودها

 

98/8/21

9

 

 

"

نظری

دکتر پسته چیان

نماتودها

 

98/8/28

10

 

 

"

نظری

دکتر پسته چیان

نماتودها

 

98/9/5

11

 

 

"

نظری

دکتر پسته چیان​

نماتودها

 

98/9/12

12

 

 

"

نظری

دکتر پسته چیان

نماتودها

 

98/9/19

13

 

 

"

نظری

دکتر پسته چیان

نماتودها

 

98/9/26

14

 

 

"

نظری

دکتر پسته چیان

استفاده از روش های تصویر بدرداریدر مطالعه کرم ها

 

98/10/3

15

 

 

"

نظری

دکتر پسته چیان

Beneficial effects of worms

 

98/10/10

16

 

 

 

 

 

 

 

98/10/17

17

 

مجموع صفحات:

 

 

 

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir