صرف و نحو و قرائت متون عربی پزشکی گروه طب ایرانی

تاریخ ایجاد جمعه,1397/02/14-13:57
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

طرح دوره نظری و عملی یا course plan

        

سال تحصیلی:97-96

نیمسال:  اول                   

رشته: طب ایرانی

دوره:دکترای تخصصی (Ph.D)

گروه آموزشی: معارف

نام درس:صرف و نحو و قرائت متون عربی پزشکی

نام مسوول درس (واحد): حجت الاسلام آقای دکتر قدرت اله مومنی

شماره درس  :616606

روز و ساعت برگزاری: شنبه ، ساعت 12-10

محل برگزاری: دانشکده پزشکی

تعداد و نوع واحد:    4  نظری          -      عملی

دروس پیش نیاز: -

تلفن: 37928075 - 031

ساعت و روزهای تماس: شنبه ، ساعت 10-8

آدرس پست الکترونیک: itm@mui.ac.ir

آدرس دفتر :دانشکده پزشکی - گروه معارف

تعداد دانشجو:    2 نفر

                                                                      

نام نماینده دانشجویان و شماره همراه: راضیه قنبریان

هدف کلی درس: آشنایی با متون طبی عربی در طب ایرانی 

اهداف اختصاصی:

1. آماده سازی دانش جویان برای استفاده از متون طبی عربی مهم

2. ترجمه آسان آنها با استفاده از کتب لغات و اصطلاحات

منابع اصلی درس (عنوان کتاب، نام نويسنده، سال و محل انتشار، نام ناشر، شماره فصول يا صفحات مورد نظر در اين درس- در صورتی که مطالعه همه کتاب يا همه مجلدات آن به عنوان منبع ضروری نباشد) 

قانونچه، شرح الاقسرائی، شرح الاسباب و العلامات، تسهیل المنافع و .. – آخرین انتشار

منابع فرعی درس: -

نحوه ارزشيابی دانشجو و بارم مربوط به هر ارزشيابی

الف) در طول دوره (کوئيز، تکاليف، امتحان ميان ترم...)      کوئيز، تکاليف، امتحان ميان ترم                       بارم:40٪

ب) پايان دوره:     امتحان پایان ترم                                                                                                      بارم:60٪

وظایف دانشجو:

1) حضور منظم و به موقع در جلسات کلاسی

2) شرکت فعال در مباحث کلاسی و آمادگی برای ارائه مطالب تعیین شده از سوی مدرس براساس برنامه ریزی تنظیمی

سياست مسوول دوره در مورد برخورد با غيبت و تاخير دانشجو یا هرگونه نقض قوانین در کلاس درس:

وفق مقررات آموزشی

تاريخ امتحان ميان ترم:       -                                      تاريخ امتحان پايان ترم: 96/10/16

ساير تذکرهای مهم برای دانشجويان:

- حضور رأس ساعت تعیین شده در کلاس الزامی است.

- تاریخ برگزاری آزمون میان ترم و پایان ترم در ابتدای دوره تعیین و قابل جابجایی نمی باشد.

 

 

جدول زمان بندی

اسلاید

آمادگی لازم دانشجويان قبل از شروع کلاس

مدرس

عنوان

ساعت

تاريخ

رديف

-

مطالعه و تحقیق مطالب کلاسی

حجت الاسلام آقای دکتر قدرت اله مومنی

قرائت متون منتخب از کتاب قانونچه

10-12

96/8/13

1

- مطالعه و تحقیق مطالب کلاسی

حجت الاسلام آقای دکتر قدرت اله مومنی

قرائت متون منتخب از کتاب الاقسرائی

10-12

96/8/20 2
- مطالعه و تحقیق مطالب کلاسی

حجت الاسلام آقای دکتر قدرت اله مومنی

قرائت متون منتخب از کتاب شرخ الاسباب

10-12

96/8/27 3
- مطالعه و تحقیق مطالب کلاسی

حجت الاسلام آقای دکتر قدرت اله مومنی

قرائت متون منتخب از کتاب تسهیل المنافع و ..

10-12

96/9/11 4

-

مطالعه و تحقیق مطالب کلاسی

حجت الاسلام آقای دکتر قدرت اله مومنی

اصطلاحات طبی موجود در متون منتخب و توضیح آنها

10-12

96/9/18

5

-

مطالعه و تحقیق مطالب کلاسی

حجت الاسلام آقای دکتر قدرت اله مومنی

لغات متداول و ترجمه آنها

10-12

96/10/2

6

-

مطالعه و تحقیق مطالب کلاسی

حجت الاسلام آقای دکتر قدرت اله مومنی

ترجمه متون منتخب بطور کلی

10-12

96/10/9

7

ID-email(med.mui.ac.ir)

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir