صرف و نحو و قرائت متون عربی پزشکی گروه طب ایرانی

تاریخ ایجاد يكشنبه,1398/01/25-21:42
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

طرح دوره نظری و عملی یا course plan

        

سال تحصیلی:98- 97 ورودی مهر 97

نیمسال:  اول                   

رشته: طب ایرانی

دوره:دکترای تخصصی (Ph.D)

گروه آموزشی: ادبیات دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی

نام درس:صرف و نحو و قرائت متون عربی پزشکی

نام مسوول درس (واحد): دکتر اکبر کلاهدوزان

شماره درس  :616606

روز و ساعت برگزاری: یکشنبه، ساعت 10-8

محل برگزاری: گروه ادبیات دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی

تعداد و نوع واحد:    4  نظری          -      عملی

دروس پیش نیاز: -

تلفن: 37925108- 031

ساعت و روزهای تماس: شنبه، ساعت 12-10

آدرس پست الکترونیک: itm@mui.ac.ir

آدرس دفتر :دانشکده مدیریت

تعداد دانشجو:    1 نفر

                                                                      

نام نماینده دانشجویان و شماره همراه: اکرم ایزدیخواه

هدف کلی درس: آشنایی با متون طبی عربی در طب ایرانی 

اهداف اختصاصی:

1. آماده سازی دانش جویان برای استفاده از متون طبی عربی مهم

2. ترجمه آسان آنها با استفاده از کتب لغات و اصطلاحات

منابع اصلی درس (عنوان کتاب، نام نويسنده، سال و محل انتشار، نام ناشر، شماره فصول يا صفحات مورد نظر در اين درس- در صورتی که مطالعه همه کتاب يا همه مجلدات آن به عنوان منبع ضروری نباشد) 

قانونچه، شرح الاقسرائی، شرح الاسباب و العلامات، تسهیل المنافع و .. – آخرین انتشار

منابع فرعی درس: -

نحوه ارزشيابی دانشجو و بارم مربوط به هر ارزشيابی

الف) در طول دوره (کوئيز، تکاليف، امتحان ميان ترم...)      کوئيز، تکاليف، امتحان ميان ترم                       بارم:40٪

ب) پايان دوره:     امتحان پایان ترم                                                                                                      بارم:60٪

وظایف دانشجو:

1) حضور منظم و به موقع در جلسات کلاسی

2) شرکت فعال در مباحث کلاسی و آمادگی برای ارائه مطالب تعیین شده از سوی مدرس براساس برنامه ریزی تنظیمی

سياست مسوول دوره در مورد برخورد با غيبت و تاخير دانشجو یا هرگونه نقض قوانین در کلاس درس:

وفق مقررات آموزشی

تاريخ امتحان ميان ترم:       -                                      تاريخ امتحان پايان ترم:

ساير تذکرهای مهم برای دانشجويان:

- حضور رأس ساعت تعیین شده در کلاس الزامی است.

- تاریخ برگزاری آزمون میان ترم و پایان ترم در ابتدای دوره تعیین و قابل جابجایی نمی باشد.

 

 

جدول زمان بندی

اسلاید

آمادگی لازم دانشجويان قبل از شروع کلاس

مدرس

عنوان

ساعت

تاريخ

رديف

-

مطالعه منابع قانونچه، شرح الاقسرائی، شرح الاسباب و العلامات  و..

دکتر اکبر کلاهدوزان

قرائت متون منتخب از کتاب قانونچه

8-10

97/7/15

1

-

مطالعه منابع قانونچه، شرح الاقسرائی، شرح الاسباب و العلامات  و..

دکتر اکبر کلاهدوزان

قرائت متون منتخب از کتاب الاقسرائی

8-10

97/7/22 2
- مطالعه منابع قانونچه، شرح الاقسرائی، شرح الاسباب و العلامات  و..

دکتر اکبر کلاهدوزان

قرائت متون منتخب از کتاب شرخ الاسباب

8-10

97/7/29 3
- مطالعه منابع قانونچه، شرح الاقسرائی، شرح الاسباب و العلامات  و..

دکتر اکبر کلاهدوزان

قرائت متون منتخب از کتاب تسهیل المنافع و ..

8-10

97/8/6 4

-

مطالعه منابع قانونچه، شرح الاقسرائی، شرح الاسباب و العلامات  و..

دکتر اکبر کلاهدوزان

اصطلاحات طبی موجود در متون منتخب و توضیح آنها

8-10

97/8/13

5

-

مطالعه منابع قانونچه، شرح الاقسرائی، شرح الاسباب و العلامات  و..

دکتر اکبر کلاهدوزان

لغات متداول و ترجمه آنها

8-10

97/8/20

6

-

مطالعه منابع قانونچه، شرح الاقسرائی، شرح الاسباب و العلامات  و..

دکتر اکبر کلاهدوزان

ترجمه متون منتخب بطور کلی

8-10

97/8/27

7

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir