آناتومی اعصاب

تاریخ ایجاد دوشنبه,1397/04/04-7:30
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

طرح دوره نظری و عملی یا course plan

 

سال تحصیلی:

نیمسال:      دوم 97-96                

رشته:کارشناسی – اعضای مصنوعی

دوره: کارشناسی

گروه آموزشی: علوم تشریحی

نام درس:آناتومی اعصاب    

نام مسوول درس (واحد):دكتر عباسعلي ربيعي 

شماره درس  :

روز و ساعت برگزاری:شنبه ساعت 12-10

محل برگزاری: دانشکده توانبخشی

تعداد و نوع واحد: .2...      نظری         *       عملی

دروس پیش نیاز:

تلفن:37929003

ساعت و روزهای تماس:همه روزه

آدرس Email:ab_Rabei@med.mui.ac.ir 

آدرس دفتر :

تعداد دانشجو:                                                                            

نام نماینده دانشجویان و شماره همراه:

هدف کلی درس:

آشنايي دانشجو با مباحث تشريحي كه براي يك دانشجوي اعضای مصنوعی ضروري است .

اهداف اختصاصی:

1-  آشنايي با كليات سيستم اعصاب

2- تشريح نخاع 

3-  تشريح ساقع مغز 

4- تشريح مخچه 

5-  تشريح نيمكره هاي مغز

6- تشريح اجزاي داخلي نيمكره ها

منابع اصلی درس (عنوان کتاب، نام نويسنده، سال و محل انتشار، نام ناشر، شماره فصول يا صفحات مورد نظر در اين درس- در صورتی که مطالعه همه کتاب يا همه مجلدات آن به عنوان منبع ضروری نباشد) 

1-  نوروآناتومي اسنل – پرفسور ريچارد اسنل 

منابع فرعی درس:

 

 

نحوه ارزشيابی دانشجو و بارم مربوط به هر ارزشيابی

سمینار کلاسی                 20 درصد

کوییز و امتحانات کلاسی    20 درصد

میان ترم                       30 درصد

پایان ترم                      30 درصد

وظایف دانشجو:

 

 

سياست مسوول دوره در مورد برخورد با غيبت و تاخير دانشجو یا هرگونه نقض قوانین در کلاس درس:

غيبت           كمتر از سه غيبت    در صورت تائيد توسط پزشك معتمد موجه تلقي مي شود .

                                       در غير اينصورت هر غيبت 1 نمره از نمره كل دانشجو كسر مي شود .

             بيشتر از سه غيبت درس حذف مي شود

تاخير :        به تناسب چشم پوشي يا كسر نمره در نظر گرفته مي شود 

تاريخ امتحان ميان ترم:                                                                        تاريخ امتحان پايان ترم:

ساير تذکرهای مهم برای دانشجويان:

 

 

 

جدول زمان بندی

اسلاید

آمادگی لازم دانشجويان قبل از شروع کلاس

مدرس

عنوان

ساعت

تاريخ

رديف

 

 

عباسعلی ربیعی

نگاه كلي به سيستم اعصاب

10-12

96/11/16

1

 

 

عباسعلی ربیعی

بافت شناسی سیستم اعصاب 

10-12

96/11/23

2

 

 

عباسعلی ربیعی

ساختمان ظاهري نخاع

10-12

96/11/30

3

 

 

عباسعلی ربیعی

ماده خاكستري نخاع

10-12

96/12/07

4

 

 

عباسعلی ربیعی

ماده سفيد نخاع- نکات بالینی

10-12

96/12/14

5

 

 

عباسعلی ربیعی

نماي كلي ساقه مغز

10-12

96/12/21

6

 

 

عباسعلی ربیعی

ماده خاكستري ساقه مغز

10-12

96/12/28

7

 

 

عباسعلی ربیعی

ماده سفيد ساقه  مغز- نکات بالینی

10-12

97/01/20

8

    عباسعلی ربیعی امتحان ميان ترم  10-12 97/01/27  

 

 

عباسعلی ربیعی

ديانسفالون و مخچه

10-12

97/02/03

9

 

 

عباسعلی ربیعی

توپوگرافي نيمكره هاي مغز

10-12

97/02/10

10

 

 

عباسعلی ربیعی

هسته هاي قاعده اي

10-12

97/02/17

11

 

 

عباسعلی ربیعی

ماده سفيد نيمكره هاي مغز

10-12

97/02/24

12

 

 

عباسعلی ربیعی

اعصاب كرانيال

10-12

97/02/31

13

 

 

عباسعلی ربیعی

سيستم عصبی خودكار

10-12

97/03/07

14

 

 

عباسعلی ربیعی

خونرساني مغز

10-12

97/03/21

15

 

 

عباسعلی ربیعی

معاينه سيستم عصبي

10-12

97/03/28

16

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir