آناتومی سطحی

تاریخ ایجاد چهارشنبه,1396/12/02-7:57
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

طرح دوره نظری و عملی یا course plan

 

سال تحصیلی:96-97

نیمسال:       دوم                 

رشته:کارشناسی اعضای مصنوعی

دوره:علوم پایه 

گروه آموزشی:علوم تشریحی

نام درس:آناتومي سطحی

نام مسوول درس (واحد):ناظم قاسمی

شماره درس  :112371

روز و ساعت برگزاری:شنبه ساعت 11 -10 

شنبه 12-11

محل برگزاری:دانشکده پیراپزشکی

تعداد و نوع واحد: ....      نظری                عملی

دروس پیش نیاز:اناتومی اندام ها، تنه، سروگردن

تلفن:37929152و37929003

ساعت و روزهای تماس:ایام هفته (16-7)

Email:

آدرس دفتر :گروه علوم تشریحی

تعداد دانشجو:                                                                            

نام نماینده دانشجویان و شماره همراه:

هدف کلی درس:

اهداف اختصاصی:

اهداف اختصاصی:

1- آناتومی سطحی اندام فوقانی و کاربردهای بالینی آن را توضیح دهد.

2- آناتومی سطحی اندام تحتانی و کاربردهای بالینی آن را توضیح دهد.

3-آناتومی سطحی سروگردن و کاربردهای بالینی آن را توضیح دهد.

4- آناتومی سطحی قفسه سینه و کاربردهای بالینی آن را توضیح دهد.

5- آناتومی سطحی شکم و لگن و کاربردهای بالینی آن را توضیح دهد.

 

 

 

منابع اصلی درس (عنوان کتاب، نام نويسنده، سال و محل انتشار، نام ناشر، شماره فصول يا صفحات مورد نظر در اين درس- در صورتی که مطالعه همه کتاب يا همه مجلدات آن به عنوان منبع ضروری نباشد) 

کتاب آناتومی سطحی، خانم دکتر امیرپور 

 

منابع فرعی درس:

مطالب ارائه شده سرکلاس بعد از ویرایش

 

نحوه ارزشيابی دانشجو و بارم مربوط به هر ارزشيابی

الف) در طول دوره (کوئيز، تکاليف، امتحان ميان ترم...)                                                                              بارم:8 نمره

ب) پايان دوره:                                                                                                                                 بارم:12 نمره

وظایف دانشجو:

حضور به موقع سر کلاس، آمادگی قبلی برای درس روزانه 

 

سياست مسوول دوره در مورد برخورد با غيبت و تاخير دانشجو یا هرگونه نقض قوانین در کلاس درس:

1- به ازاي هر جلسه غيبت  25/0 از نمره كل دانشجو كسر خواهد شد .

2- بيش از 4 جلسه غيبت ، نمره صفر گزارش خواهد شد

 

تاريخ امتحان ميان ترم:                                                                        تاريخ امتحان پايان ترم:

ساير تذکرهای مهم برای دانشجويان:

دانشجوياني كه به سوالات كلاس پاسخ صحيح دهند 25/0 به كل اضافه خواهد شد .

 

 

جدول زمان بندی

اسلاید

آمادگی لازم دانشجويان قبل از شروع کلاس

مدرس

عنوان

ساعت

تاريخ

رديف

 

مطالعه مقدمه ، پوست و چینهای پوستی ، تناسب بدن ، نواحی بینابینی

امیرپور- صادقی

مقدمه ، پوست و چینهای پوستی ، تناسب بدن ، نواحی بینابینی

10-12

96/11/21

1

 

مطالعه آناتومی استخوان های اندام فوقانی

امیرپور- صادقی

علائم شاخص استخوانی دراندام فوقانی

1- کلاویکل 2- اسکاپولا  3- بازو

10-12

96/11/28

2

 

مطالعه آناتومی استخوان های اندام فوقانی

امیرپور- صادقی

علائم شاخص استخوانی دراندام فوقانی

1- رادیوس2- اولنا3- استخوانهای کارپ و متاکارپ

10-12

96/12/05

3

 

مطالعه آناتومی عضلات اندام فوقانی

امیرپور- صادقی

علائم شاخص عضلانی دراندام فوقانی

1- عضلات شانه 2- عضلات بازو 3- عضلات ساعد4- عضلات دست

10-12

96/12/12

4

 

مطالعه آناتومی عروق و اعصاب اندام فوقانی

امیرپور- صادقی

علائم شاخص عروق و اعصاب دراندام فوقانی

1- شریانهای آگزیلاری، براکیال ، رادیال و النار

2- اعصاب مدین ، اولنا، رادیال، موسکولوکوتانئوس و آگزیلاری

10-12

96/12/19

5

 

مطالعه آناتومی استخوان های اندام تحتانی

امیرپور- صادقی

علائم شاخص استخوانی دراندام تحتانی

1- هیپ 2- فمور

10-12

96/12/26

6

 

مطالعه آناتومی استخوان های اندام تحتانی

امیرپور- صادقی

علائم شاخص استخوانی دراندام تحتانی

1- تی بیا2- فیبولا 3-  استخوانهای تارس و متاتارس

10-12

97/01/18

7

 

مطالعه آناتومی عضلات اندام تحتانی

امیرپور- صادقی

علائم شاخص عضلات اندام تحتانی

10-12

97/01/25

8

 

مطالعه آناتومی عروق و اعصاب اندام تحتانی

امیرپور- صادقی

علائم شاخص عروق و اعصاب دراندام تحتانی

1- شریان فمورال      2- شریان پوپلیتئال     3- شریان تیبیال      4- شریان دورسالیس پدیس

5- عصب فمورال       6- عصب سیاتیک        7- عصب ابتوراتور    8- عصب تیبیال

10-12

97/02/01

9

 

مطالعه آناتومی استخوانها و عضلات ناحیه سروگردن

امیرپور- صادقی

علائم شاخص استخوانها و عضلات ناحیه سروگردن

10-12

97/02/08

10

 

مطالعه آناتومی عروق و اعصاب ناحیه سر و گردن

امیرپور- صادقی

علائم شاخص عروق و اعصاب ناحیه سر و گردن

1- شریان صورتی          2- شریان کاروتید خارجی            3-  عصب صورتی

4- عصب تری جمینال    5- عصب اکسسوری       6- شبکه گردنی        7- شبکه بازویی

10-12

97/02/15

11

 

مطالعه آناتومی استخوانها و عضلات ناحیه توراکس

امیرپور- صادقی

علائم شاخص استخوانها و عضلات قفسه سینه و خطوط شاخص

10-12

97/02/22

12

 

مطالعه آناتومی احشاء قفسه سینه 

امیرپور- صادقی

علائم شاخص احشاء قفسه سینه

1- نای 2- پرده های جنب و ریه ها                 3- قلب

10-12

97/02/29

13

 

مطالعه آناتومی عروق و اعصاب قفسه سینه

امیرپور- صادقی

علائم شاخص عروق و اعصاب قفسه سینه

1- شریان آئورت 2- وریدهای براکیوسفالیک و اجوف فوقانی 3- قنات صدر4-  اعصاب بین دنده ای

10-12

97/03/05

14

 

مطالعه آناتومی عضلات و احشاء ناحیه شکم و لگن

امیرپور- صادقی

علائم شاخص عضلات و احشاء ناحیه شکم

1- نقاط مورنی و مک بورنی

2- جایگاه سیستم گوارش در مناطق 9 گانه شکمی

3- جایگاه سیستم ادراری تناسلی در مناطق 9 گانه شکمی

10-12

97/03/12

15

 

مطالعه آناتومی عضلات و احشاء ناحیه شکم و لگن

امیرپور- صادقی

ادامه مبحث احشاء ناحیه شکم

10-12

97/02/19

16

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir