بهداشت حرفه ای

تاریخ ایجاد چهارشنبه,1396/12/02-6:52
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

طرح دوره نظری و عملی یا course plan

 

سال تحصیلی:96-97

نیمسال:                      دوم

رشته: بهداشت حرفه ای

دوره: کارشناسی

گروه آموزشی:

نام درس:

نام مسوول درس (واحد): خانم شیرین رئیسی

شماره درس  :

روز و ساعت برگزاری: یکشنبه 16-14

محل برگزاری:

تعداد و نوع واحد: ....      نظری      *          عملی*

دروس پیش نیاز:

تلفن:37929104

ساعت و روزهای تماس: یکشنبه 16-14

آدرس Email:

آدرس دفتر :گروه علوم تشریحی طبقه سوم

تعداد دانشجو:                                                                            

نام نماینده دانشجویان و شماره همراه:

هدف کلی درس:

شناخت و بوجود آوردن يك تصوير ذهني روشن از عناصر تشريحي بدن انسان از نظر محل وشكل آنها بصورت تئوري وعملي بمنظور استفاده كلينكي

اهداف اختصاصی:

 

1- شناخت مفاهيم كلي در آناتومي شامل مفاهيم جهت شناسي – تعاريف واژه هاي خاص- مفاهيم حركتي- سطوح

2- شناخت كلي در مورد انواع بافتهاي بدن با تكيه بر بافت پيوندي (غضروف و استخوان)

3- شناخت اجزاي سيستمهاي اسكلتي – عضلاني- شناخت انواع مفاصل با تكيه بد عملكرد آنها واشاره اي بر حالتهاي تورم مفاصل و اسپاسم عضلاني

4- شناخت اجزاء دستگاه تنفس و گردش خون به عنوان دو سيستم كه در ارتباط تنگاتنگ با هم قرار دارندو آناتومي كاربردي ريه ها در drenge postur

5- شناخت اجزاء داخلي شكمي شامل دستگاههاي گوارش :ادراري تناسلي وشناخت كلي سيستم اعصاب

منابع اصلی درس (عنوان کتاب، نام نويسنده، سال و محل انتشار، نام ناشر، شماره فصول يا صفحات مورد نظر در اين درس- در صورتی که مطالعه همه کتاب يا همه مجلدات آن به عنوان منبع ضروری نباشد) 

1-كالبد شناسي عمومي- دكتر مصباح اردكاني- 1381 – انتشارات دانشگاه علوم پزشكي شيراز- فصول 2و4 حذف و فصول مربوط به سيستمهاي اسكلتي و عضلاني و اعصاب بصورت خلاصه

2-آناتومي عمومي – علي والياني- 1382- انتشارات كنكاش-(فصول استخوان شناسي و عضلات به صورت خلاصه)

3- مطالب كلينيكال گفته شده در كلاس

منابع فرعی درس:

 

 

نحوه ارزشيابی دانشجو و بارم مربوط به هر ارزشيابی

الف) در طول دوره (کوئيز، تکاليف، امتحان ميان ترم...)                                                                              بارم:

ب) پايان دوره:                                                                                                                                             بارم:

وظایف دانشجو:

غيبتها اگر در حد مجاز باشد فقط در اجراي سياستهاي تشويقي محروم مي گردند

اگر غيبتها از حد مجاز بيشتر شوند گزارش و محروم مي گردند

سياست مسوول دوره در مورد برخورد با غيبت و تاخير دانشجو یا هرگونه نقض قوانین در کلاس درس:

 

 

تاريخ امتحان ميان ترم:                                                                        تاريخ امتحان پايان ترم:

ساير تذکرهای مهم برای دانشجويان:

 

 

 

جدول زمان بندی

اسلاید

آمادگی لازم دانشجويان قبل از شروع کلاس

مدرس

عنوان

ساعت

تاريخ

رديف

 

 

رئیسی

تعريف آناتومي و شاخه هاي مربوط به آن – سطوح فرضي واژه هاي جهت شناسي 

14-16

96/11/15

1

 

 

رئیسی

واژه هاي مربوط به حركت – مفاصل و انواع آن با تكيه بر عملكرد مفاصل سينوويال 

14-16

96/11/29

2

 

 

رئیسی

معرفي انواع بافت با تكيه بر بافت پيوندي – بافت استخواني مختصري در مورد مكانيسم جوش خوردن استخوان – سلول 

14-16

96/12/06

3

 

 

رئیسی

معرفي سيستم استخواني – استخوان شناسي جمجمه و ستون فقرات 

14-16

96/12/13

4

 

 

رئیسی

ستخوان شناسي اندامها- معرفي سيستم عضلاني 

14-16

96/12/20

5

 

 

رئیسی

شناخت و عملكرد عضلات سروگردن و تنه 

14-16

96/12/27

6

 

 

رئیسی

شناخت  وعملكرد عضلات اندامها

14-16

97/01/05

7

 

 

رئیسی

سيستم تنفس

14-16

97/01/19

8

 

 

رئیسی

دستگاه گوارش ( لوله گوارش )

14-16

97/01/26

9

 

 

رئیسی

سيستم گردش خون و لنف

14-16

97/2/02

10

 

 

رئیسی

دستگاه تناسلي ادراري

14-16

97/02/09

11

 

 

رئیسی

سيستم اعصاب مركزي 

14-16

97/02/16

12

 

 

رئیسی

سيستم اعصاب محيطي 

14-16

97/02/23

13

 

 

رئیسی

غدد درون ريز 

14-16

97/02/30

14

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir