آناتومي اندام فوقانی

تاریخ ایجاد چهارشنبه,1396/12/02-8:44
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

طرح دوره نظری و عملی یا course plan

 

سال تحصیلی:96-97

نیمسال:          دوم            

رشته: اعضای مصنوعی

دوره: کارشناسی

گروه آموزشی: علوم تشریحی

نام درس: آناتومی اعصاب

نام مسوول درس (واحد): دکتر ربیعی

شماره درس  :123370

روز و ساعت برگزاری:چهارشنبه 10-8

محل برگزاری: کلاس 9

تعداد و نوع واحد: ....      نظری      *          عملی

دروس پیش نیاز:

تلفن:37929003

ساعت و روزهای تماس:

آدرس Email:ab_rabiei@med.mui.ac.ir

آدرس دفتر : گروه علوم تشریحی طبقه 3

تعداد دانشجو:                                                                            

نام نماینده دانشجویان و شماره همراه:

هدف کلی درس:

آشنايي دانشجو با مباحث تشريحي كه براي يك دانشجوي اعضای مصنوعی ضروري است .

اهداف اختصاصی:

 

1-  آشنايي با كليات سيستم اعصاب

2- تشريح نخاع 

3-  تشريح ساقع مغز 

4- تشريح مخچه 

5-  تشريح نيمكره هاي مغز

6- تشريح اجزاي داخلي نيمكره ها

منابع اصلی درس (عنوان کتاب، نام نويسنده، سال و محل انتشار، نام ناشر، شماره فصول يا صفحات مورد نظر در اين درس- در صورتی که مطالعه همه کتاب يا همه مجلدات آن به عنوان منبع ضروری نباشد) 

 

1-  نوروآناتومي اسنل – پرفسور ريچارد اسنل 

 

منابع فرعی درس:

 

 

نحوه ارزشيابی دانشجو و بارم مربوط به هر ارزشيابی

سمینار کلاسی                 20 درصد

کوییز و امتحانات کلاسی    20 درصد

میان ترم                       30 درصد

پایان ترم                      30 درصد

وظایف دانشجو:

 

 

سياست مسوول دوره در مورد برخورد با غيبت و تاخير دانشجو یا هرگونه نقض قوانین در کلاس درس:

غيبت           كمتر از سه غيبت    در صورت تائيد توسط پزشك معتمد موجه تلقي مي شود .

                                       در غير اينصورت هر غيبت 1 نمره از نمره كل دانشجو كسر مي شود .

             بيشتر از سه غيبت درس حذف مي شود

تاخير :        به تناسب چشم پوشي يا كسر نمره در نظر گرفته مي شود 

 

تاريخ امتحان ميان ترم:                                                                        تاريخ امتحان پايان ترم:

ساير تذکرهای مهم برای دانشجويان:

 

 

 

جدول زمان بندی

اسلاید

آمادگی لازم دانشجويان قبل از شروع کلاس

مدرس

عنوان

ساعت

تاريخ

رديف

 

 

دکتر ربیعی

نگاه كلي به سيستم اعصاب

8-10

96/11/18

1

 

 

دکتر ربیعی

بافت شناسی سیستم اعصاب 

8-10

96/11/25

2

 

 

دکتر ربیعی

ساختمان ظاهري نخاع

8-10

96/12/02

3

 

 

دکتر ربیعی

ماده خاكستري نخاع

8-10

96/12/09

4

 

 

دکتر ربیعی

ماده سفيد نخاع- نکات بالینی

8-10

96/12/16

5

 

 

دکتر ربیعی

نماي كلي ساقه مغز

8-10

96/12/23

6

 

 

دکتر ربیعی

ماده خاكستري ساقه مغز

8-10

97/01/15

7

 

 

دکتر ربیعی

ماده سفيد ساقه  مغز- نکات بالینی

8-10

97/02/22

8

 

 

 

امتحان ميان ترم 

 

 

 

 

 

دکتر ربیعی

ديانسفالون و مخچه

8-10

97/02/29

9

 

 

دکتر ربیعی

توپوگرافي نيمكره هاي مغز

8-10

97/02/29

10

 

 

دکتر ربیعی

هسته هاي قاعده اي

8-10

97/02/05

11

 

 

دکتر ربیعی

ماده سفيد نيمكره هاي مغز

8-10

97/02/12

12

 

 

دکتر ربیعی

اعصاب كرانيال

8-10

97/02/19

13

 

 

دکتر ربیعی

سيستم عصبی خودكار

8-10

97/02/26

14

 

 

دکتر ربیعی

خونرساني مغز

8-10

97/03/02

15

 

 

دکتر ربیعی

معاينه سيستم عصبي

8-10

97/03/09

16

 

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir