آناتومی 3

تاریخ ایجاد شنبه,1397/06/17-10:14
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

طرح دوره نظری و عملی یا course plan

 

سال تحصیلی:97-96

نیمسال:          اول            

رشته: رادیولوژی

دوره: کارشناسی

گروه آموزشی: علوم تشریحی

نام درس: آناتومی 3

نام مسوول درس (واحد): دکتر قاسمی

شماره درس  :123312

روز و ساعت برگزاری: دوشنبه 10-8

محل برگزاری:

تعداد و نوع واحد: 2      نظری         *       عملی*

دروس پیش نیاز: ندارد

تلفن:37929026

ساعت و روزهای تماس: همه روزه

Email:n_ghasemi@med.mui.ac.ir

آدرس دفتر : گروه علوم تشریحی طبقه همکف

تعداد دانشجو:                                                                            

نام نماینده دانشجویان و شماره همراه:

هدف کلی درس:آشنايي دانشجويان با سيستمهاي مختلف بدن انسان

اهداف اختصاصی:

 

دانشجو در پايان دوره بايستي قادر باشد :

  1. سیستم اسکلتی بدن و به ویژه استخوان های ناحیه سر و گردن را توضیح بدهد.
  2. خونرسانی سر و گردن را توضیح دهد
  3. سيستم عصبي را تقسيم بندي نموده و در مورد هر یک از بخش های آن توضیح بدهد

4. اعصاب دوازدهگانه مغزی را توضیح بدهد.

منابع اصلی درس (عنوان کتاب، نام نويسنده، سال و محل انتشار، نام ناشر، شماره فصول يا صفحات مورد نظر در اين درس- در صورتی که مطالعه همه کتاب يا همه مجلدات آن به عنوان منبع ضروری نباشد) 

  1. کتاب استخوان شناسی بهرام الهی،  نورواناتومی اسنل

2. مطالب ارائه شده سرکلاس 

 

منابع فرعی درس:

 

 

نحوه ارزشيابی دانشجو و بارم مربوط به هر ارزشيابی

الف) در طول دوره (کوئيز، تکاليف، امتحان ميان ترم...)                                                                              بارم:8 نمره

ب) پايان دوره:                                                                                                                                             بارم: 10 نمره

ج) نمره کلاسی و پاسخ به سوالات                                                                                                                                 بارم: 2 نمره

وظایف دانشجو:

 

 

سياست مسوول دوره در مورد برخورد با غيبت و تاخير دانشجو یا هرگونه نقض قوانین در کلاس درس:

1- به ازاي هر جلسه غيبت غیر مجاز  5/0 از نمره كل دانشجو كسر خواهد شد .

2- دانشجوياني كه به سوالات كلاس پاسخ صحيح دهند 25/0 به نمره كل اضافه خواهد شد.

3- بيش از 4 جلسه غيبت ، نمره صفر گزارش خواهد شد . 

 

تاريخ امتحان ميان ترم:                                                                        تاريخ امتحان پايان ترم:

ساير تذکرهای مهم برای دانشجويان:

 

 

 

جدول زمان بندی

اسلاید

آمادگی لازم دانشجويان قبل از شروع کلاس

مدرس

عنوان

ساعت

تاريخ

رديف

 

 

دکتر قاسمی

معرفی جمجمه و استخوان های نوروکرانیوم

8-10

97/07/02

1

 

 

دکتر قاسمی

ادامه استخوان های نوروکرانیوم

8-10

97/07/09

2

 

 

دکتر قاسمی

استخوان های ویسروکرانیوم

8-10

97/07/16

3

 

 

دکتر قاسمی

جمجمه به صورت یک واحد (نماهای فوقانی، قدامی، خلفی، طرفی)

8-10

97/07/23

4

 

 

دکتر قاسمی

بافت نرم ناحیه گردن

8-10

97/07/30

5

 

 

دکتر قاسمی

ادامه بافت نرم ناحیه گردن

8-10

97/08/07

6

 

 

دکتر قاسمی

ادامه بافت نرم ناحیه گردن

8-10

97/08/14

7

 

 

دکتر قاسمی

جنین شناسی دستگاه عصبی

8-10

97/08/21

8

 

 

دکتر قاسمی

بافت شناسی دستگاه عصبی

8-10

97/08/28

9

   

دکتر قاسمی

معرفی نخاع 8-10 97/09/05 10
   

دکتر قاسمی

راه های عصبی 8-10 97/09/12 11
   

دکتر قاسمی

بصل النخاع، پل مغزی 8-10 97/09/19 12
   

دکتر قاسمی

مخچه، مغز میانی 8-10 97/09/26 13
   

دکتر قاسمی

مغز قدامی و نیمکره های مغزی 8-10 97/10/03 14
   

دکتر قاسمی

دیانسفالون 8-10 97/10/10 15
   

دکتر قاسمی

معرفی اعصاب دوازده گانه مغزی 8-10 کلاس جبرانی 16
   

دکتر قاسمی

ادامه مبحث اعصاب دوازده گانه مغزی 8-10 کلاس جبرانی 17

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir