تشریح

تاریخ ایجاد دوشنبه,1396/11/30-9:27
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

طرح دوره نظری و عملی یا course plan

 

سال تحصیلی:97-96

نیمسال:             دوم         

رشته: پرستاری

دوره: کارشناسی

گروه آموزشی: علوم تشریحی

نام درس: تشریح

نام مسوول درس (واحد):آقای آقابابایی

شماره درس  :123301

روز و ساعت برگزاری: چهارشنبه 12-8

محل برگزاری:برجیان

تعداد و نوع واحد: ....      نظری    *            عملی*

دروس پیش نیاز:

تلفن:37929043

ساعت و روزهای تماس:

آدرس Email:

آدرس دفتر : گروه علوم تشریحی طبقه همکف

تعداد دانشجو:                                                                            

نام نماینده دانشجویان و شماره همراه:

هدف کلی درس:

شناخت و بوجود آوردن يك تصوير ذهني روشن از عناصر تشريحي بدن انسان از نظر محل وشكل آنها بصورت تئوري وعملي بمنظور استفاده كلينكي

اهداف اختصاصی:

1- شناخت مفاهيم كلي در آناتومي شامل مفاهيم جهت شناسي – تعاريف واژه هاي خاص- مفاهيم حركتي- سطوح

2- شناخت كلي در مورد انواع بافتهاي بدن با تكيه بر بافت پيوندي (غضروف و استخوان)

3- شناخت اجزاي سيستمهاي اسكلتي – عضلاني- شناخت انواع مفاصل با تكيه بد عملكرد آنها واشاره اي بر حالتهاي تورم مفاصل و اسپاسم عضلاني

4- شناخت اجزاء دستگاه تنفس و گردش خون به عنوان دو سيستم كه در ارتباط تنگاتنگ با هم قرار دارندو آناتومي كاربردي ريه ها در drenge postur

5- شناخت اجزاء داخلي شكمي شامل دستگاههاي گوارش :ادراري تناسلي وشناخت كلي سيستم اعصاب

 

منابع اصلی درس (عنوان کتاب، نام نويسنده، سال و محل انتشار، نام ناشر، شماره فصول يا صفحات مورد نظر در اين درس- در صورتی که مطالعه همه کتاب يا همه مجلدات آن به عنوان منبع ضروری نباشد) 

1-كالبد شناسي عمومي- دكتر مصباح اردكاني- 1381 – انتشارات دانشگاه علوم پزشكي شيراز- فصول 2و4 حذف و فصول مربوط به سيستمهاي اسكلتي و عضلاني و اعصاب بصورت خلاصه

2-آناتومي عمومي – علي والياني- 1382- انتشارات كنكاش-(فصول استخوان شناسي و عضلات به صورت خلاصه)

3- مطالب كلينيكال گفته شده در كلاس

 

 

منابع فرعی درس:

 

 

نحوه ارزشيابی دانشجو و بارم مربوط به هر ارزشيابی

الف) در طول دوره (کوئيز، تکاليف، امتحان ميان ترم...)                                                                              بارم:8 نمره

ب) پايان دوره:                                                                                                                               بارم:10 نمره

ج) عملی                                                                                                                                       بارم : 2 نمره                                

وظایف دانشجو:

 

 

سياست مسوول دوره در مورد برخورد با غيبت و تاخير دانشجو یا هرگونه نقض قوانین در کلاس درس:

غيبتها اگر در حد مجاز باشد فقط در اجراي سياستهاي تشويقي محروم مي گردند

اگر غيبتها از حد مجاز بيشتر شوند گزارش و محروم مي گردند

تاريخ امتحان ميان ترم:                                                                        تاريخ امتحان پايان ترم:

ساير تذکرهای مهم برای دانشجويان:

 

 

 

جدول زمان بندی

اسلاید

آمادگی لازم دانشجويان قبل از شروع کلاس

مدرس

عنوان

ساعت

تاريخ

رديف

 

 

آقای آقابابایی

تعريف آناتومي و شاخه هاي مربوط به آن – سطوح فرضي واژه هاي جهت شناسي 

8-12

96/11/18

1

 

 

آقای آقابابایی

واژه هاي مربوط به حركت – مفاصل و انواع آن با تكيه بر عملكرد مفاصل سينوويال 

8-12

96/11/25

2

 

 

آقای آقابابایی

معرفي انواع بافت با تكيه بر بافت پيوندي – بافت استخواني مختصري در مورد مكانيسم جوش خوردن استخوان – سلول 

8-12

96/12/02

3

 

 

آقای آقابابایی

معرفي سيستم استخواني – استخوان شناسي جمجمه و ستون فقرات 

8-12

96/12/09

4

 

 

آقای آقابابایی

استخوان شناسي اندامها- معرفي سيستم عضلاني 

8-12

96/12/16

5

 

 

آقای آقابابایی

شناخت و عملكرد عضلات سروگردن و تنه 

8-12

96/12/23

6

 

 

آقای آقابابایی

شناخت  وعملكرد عضلات اندامها

8-12

97/01/15

7

 

 

آقای آقابابایی

سيستم تنفس

8-12

97/01/22

8

 

 

آقای آقابابایی

دستگاه گوارش ( لوله گوارش )

8-12

97/01/29

9

 

 

آقای آقابابایی

دستگاه گوارش ( غدد ضميمه )

8-12

97/02/05

10

 

 

آقای آقابابایی

سيستم گردش خون 

8-12

97/02/12

11

 

 

آقای آقابابایی

سيستم گردش خون و لنف

8-12

97/02/19

12

 

 

آقای آقابابایی

دستگاه تناسلي ادراري 

8-12

97/02/26

13

 

 

آقای آقابابایی

سيستم اعصاب مركزي 

8-12

97/03/02

14

 

 

آقای آقابابایی

سيستم اعصاب محيطي 

8-12

97/03/09

15

 

 

آقای آقابابایی

غدد درون ريز 

8-12

97/03/16

16

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir