کشت سلول های جانوری

تاریخ ایجاد سه شنبه,1398/11/29-9:47
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

طرح دوره نظری و عملی یا course plan

سال تحصیلی: 99-98

نیمسال: اول               دوم       *    تابستان

تعداد دانشجو:

رشته:

دوره: علوم پایه              فیزیوپاتولوژی

نام نماینده و شماره همراه:

گروه آموزشی:

نام درس:

آدرس دفتر :

نام مسوول درس (واحد): دکتر رضوی             

شماره درس: 123516

ساعت و روزهای تماس: دانشکده پزشکی  گروه علوم تشریحی

روز و ساعت برگزاری: چهارشنبه 10-8

محل برگزاری: گروه علوم تشریحی بخش بافت شناسی

تلفن: 37929055

ساعت و نوع درس: 2    نظری    *            عملی*

دروس پیش نیاز:

E-mail: razavi@med.mui.ac.ir

هدف کلی درس

 1. شناخت  اهمیت و انواع روشهای کشت سلولی
 2. نحوه انجام کشت سلولی
 3.  کاربرد  کشت سلول  در تحقیقات علوم پایه و بالینی

اهداف اختصاصی:

 1. تاریخچه واصول كلي کشت سلولی  را بيان كند.
 2. کاربردهای کشت سلول را شرح دهد.
 3. تجهیزات و وسایل موردنیاز کشت و کاربرد هریک و نحوه استفاده از هریک را توضیح دهد.
 4. از تجهیزات و وسایل موردنیاز کشت وبتواند بطور مستقل استفاده کند.
 5. اهمیت ، نحوه ایجاد و حفظ شرایط استریل را شرح دهد.
 6. انواع محیط کشت سلول، ویژگیها و کاربرد هریک را  توضیح دهد.
 7. بتواند انواع محیط کشت سلول را تهیه نماید.
 8. جداسازی یک نوع سلول از سایر سلول‌ها وسایر بافتها و کشت اولیه و ثانویه را توضیح دهد.
 9. بتواند جداسازی یک نوع سلول از سایر سلول‌ها وسایر بافتها و کشت اولیه و ثانویه را انجام دهد.
 10. کاربرد ، انواع روشها و نحوه ارزیابی زنده بودن سلولها را توضیح دهد و بتواند شمارش سلولی انجام دهد.
 11. بتواند سلولهای زنده را از مرده تشخیص و شمارش سلولی انجام دهد.
 12. اهمیت ونحوه پاساژ دادن و ویژگیهای مورفولوژی سلولها را در موارد مختلف توضیح و تشخیص دهد.
 13. بتواند پاساژ سلولی را انجام دهد.
 14. آلودگی و  نحوه ایجاد آن در کشت سلولی را توضیح دهد. راههای پیشگیری از ایجاد آلودگی را بتواند در موارد لزوم بکار گیرد.
 15. بتواند انواع آلودگی در کشت سلولی را تشخیص دهد و همچنین راههای پیشگیری از ایجاد آلودگی را بتواند در موارد لزوم بکار گیرد.
 16.  اهمیت فریز و ذوب سلولها را توضیح دهد.
 17. بتواند سلولها را فریز و ذوب نماید.
 18. ویژگیهای سلولهای بنیادی، انواع آن و کاربرد آنها را دردرمان بیماریهای مختلف توضیح دهد.
 19. اصول مهندسی بافت و اهمیت آنرا توضیح دهد.
 20. کاربرد کشت سلول در تهیه واکسن، تشخیص بیماریهای عفونی، مهندسی ژنتیک و ژن درمانی، آنتی بادی های مونوکلونال و کنترل کیفی داروها را بیان کنند.
 21. نحوه تهیه لاین سلولی و نامیرا کردن را شرح دهد.

منابع اصلی درس (عنوان کتاب یا درسنامه، نام نويسنده، سال و محل انتشار، نام ناشر، شماره فصول يا صفحات مورد نظر در اين درس- در صورتی که مطالعه همه کتاب يا همه مجلدات آن به عنوان منبع ضروری نباشد)

 

1-Culture of animal Cells A Manual of Basic Technique. Freshney , 10th.ed,2010

2- Molecular Biotechnology, Primrose,SB. Black well scientific publication ( the last edition)

 

منابع فرعی درس (کتاب، مجله، سامانه و...):

1-Human cell culture protocol. Picot j, EJ,Sec.ed, 2004

2- اصول و مبانی کشت سلول و مهندسی بافت، بتول هاشمی بنی ، شهناز رضوی1390 

منابع فرعی درس (کتاب، مجله، سامانه و...):

 

 

نحوه ارزشيابی دانشجو و بارم مربوط به هر ارزشيابی

الف) تکوینی (ارزشیابی حین دوره شامل کوئیز، تکالیف، امتخان میان ترم و...):

ب) تراکمی (ارزشیابی پایان دوره):                                                           امتحان پایان ترم نظری

                                                                                                    امتحان پایان ترم عملی

 

بارم:        3 نمره

بارم: 7 نمره

بارم: 10 نمره

وظایف دانشجو:

 1. حضور به موقع و رعايت نظم و انضباط در كلاس بر اساس ضوابط آئين نامه آموزشي در كلاس
 2.  فراگيري مطالب ارائه شده در جلسات گذشته و  مطالعه قبلي دروس جديد
 3. انجام تكاليف محوله شامل : حضور فعال در بحث های کلاسی ،ارائه مقاله

سياست مسؤول دوره در مورد نظم و انضباط و اجرای قوانین آموزشی در طول دوره:

 1. حضور و غیاب دانشجویان انجام خواهد شد.
 2. دانشجویان ملزم می باشند قبل از شروع جلسه درس در کلاس حضور داشته باشند و از موبایل استفاده ننمایند
 3. دانشجویان می توانند در طول ترم یک جلسه غیبت مجازداشته باشندولی  پس از ان به ازای هر جلسه غیبت تا 5/0 نمره کسر خواهد شد.

تاريخ امتحان ميان ترم:

تاريخ امتحان پايان ترم:

ساير تذکرهای مهم برای دانشجويان:

 

         
 

 

منبع این سرفصل

نظری یا عملی

اسلاید

مدرس

عنوان

(بر اساس سرفصل‌های برنامه ملی مصوب 1/5/1396 تدوین گردد)

ساعت

تاریخ

رديف

صفحات

فصل

اسم منبع

 

 

 

نظری

 

دکتر رضوی

تاریخچه ،اصول کشت سلولی 

 

98/11/16

1

 

 

 

نظری

 

دکتر رضوی

آشنایی با تجهیزات و وسایل کشت، ایمنی کار با موادخطرناک بیولوژیک

 

98/11/23

2

 

 

 

نظری

 

دکتر رضوی

 خواص فیزیکی و شیمیایی محیط کشت، ترکیبات محیط کشت وانواع آن 

 

98/11/30

3

 

 

 

نظری

 

دکتر رضوی

جداسازی سلول از بافت ،انتخاب یک نوع سلول از یک جمعیت  سلولی ، 

 

98/12/07

4

 

 

 

نظری

 

دکتر رضوی

تکنیک های اساسی کشت :کشت اولیه و ثانویه، منحنی رشد سلولی، رقیق سازی محدود

 

98/12/14

5

 

 

 

نظری

 

دکتر رضوی

انواع آلودگی ، تشخیص و روشهای پیشگیری از آن

 

98/12/21

6

 

 

 

نظری

 

دکتر رضوی

اهمیت پاساژ دادن و شناسایی ویژگی سلولها

 

98/12/28

7

 

 

 

نظری

 

دکتر رضوی

اهمیت و نحوه فریز و ذوب سلولها

 

99/01/20

8

 

 

 

نظری

 

دکتر رضوی

نحوه ایجاد و حفظ شرایط استریل ،آلودگی و  انواع آن، نحوه پیشگیری

 

99/01/27

9

 

 

 

نظری

 

دکتر رضوی

نحوه شمارش سلولی، ارزیابی زنده بودن سلولها

 

99/02/03

10

 

 

 

نظری

 

دکتر رضوی

 انواع سلولهای بنیادی ،ویژگی سلولهای بنیادی جنینی و کاربرد آنها

 

99/02/10

11

 

 

 

نظری

 

دکتر رضوی

ویژگی سلولهای بنیادی بالغ و کاربرد آنها

 

99/02/17

12

 

 

 

نظری

 

دکتر رضوی

اصول مهندسی بافت و کاربرد آن

 

99/02/24

13

 

 

 

نظری

 

دکتر رضوی

ویژگیها و نحوه تهیه دودمان سلولی و سلولهای نامیرا، کاربرد کشت سلول در تهیه واکسن، تشخیص بیماریهای عفونی، مهندسی ژنتیک و ژن درمانی

 

99/02/31

14

 

 

 

عملی

 

دکتر هاشمی

آشنایی با تجهیزات و وسایل کشت

 

98/11/16

1

 

 

 

عملی

 

دکتر هاشمی

نحوه شستشو و استریل  کردن وسایل و تجهیزات

 

98/11/23

2

 

 

 

عملی

 

دکتر هاشمی

انواع محیط کشت، نحوه ساخت محیط کشت و افزودن سرم 

 

98/11/30

3

      عملی   دکتر هاشمی انواع محیط کشت، نحوه ساخت محیط کشت و تهیه بافر PBS   98/12/07 4
      عملی   دکتر هاشمی آشنایی با انواع روشهای استریل کردن محیط کشت   98/12/14 5
      عملی   دکتر هاشمی نحوه فیلتراسیون و تنظیم pH محیط کشت   98/12/21 6
      عملی   دکتر هاشمی جداسازی سلول از بافت : تجزیه مکانیکی و ستفاده از آنزیم   98/12/28 7
      عملی   دکتر هاشمی ادامه جداسازی سلول از بافت ، کشت اولیه   99/01/20 8
      عملی   دکتر هاشمی مراحل پاساژ دادن شامل :تریپسینه کردن و سانتریفوژ   99/01/27 9
      عملی   دکتر هاشمی ادامه مراحل پاساژ دادن شامل :تریپسینه کردن و سانتریفوژ   99/02/03 10
      عملی   دکتر هاشمی کانفلونسی  وتقسیم سلولها در ظروف کشت و انکوباسیون درشرایط مناسب   99/02/10 11
      عملی   دکتر هاشمی نحوه شمارش سلولی، ارزیابی زنده بودن سلولها با    99/02/17 12
      عملی   دکتر هاشمی نحوه شمارش سلولی، ارزیابی زنده بودن سلولها با تریپان بلو   99/02/24 13
      عملی   دکتر هاشمی مراحل وچگونگی انجام فریز سلول   99/02/31 14
      عملی   دکتر هاشمی ادامه مراحل وچگونگی انجام فریز سلول   99/03/07 15
      عملی   دکتر هاشمی مراحل وچگونگی انجام ذوب سلول   99/03/14 16
      عملی   دکتر هاشمی ادامه مراحل وچگونگی انجام ذوب سلول   99/03/21 17

 

 

مجموع صفحات:

                     
 

 

 

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir