ایمنی شناسی عملی اطاق عمل گروه ایمنی شناسی

تاریخ ایجاد سه شنبه,1397/04/26-8:57
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

طرح دوره نظری و عملی یا course plan

 

سال تحصیلی:96-97

نیمسال:     دوم                  

رشته:اطاق عمل 

دوره:کارشناسی 

گروه آموزشی:

نام درس:ایمنی و سرم شناسی نظری 

نام مسوول درس (واحد):1.5

شماره درس  :132301

روز و ساعت برگزاری:شنبه ها 12-10

محل برگزاری:کلاس 7 پرستاری 

تعداد و نوع واحد:1.5     نظری *               عملی

دروس پیش نیاز:-

تلفن:03137929136

ساعت و روزهای تماس:دوشنبه ها 14-12

آدرس Email:alsahebfosoul @med .mui.ac.ir

آدرس دفتر :طبقه سوم دانشکده پزشکی 

تعداد دانشجو:           18                                                                 

نام نماینده دانشجویان و شماره همراه:خانم مختاری 09132263586

هدف کلی درس:آشنایی با اصور و مبانی دانش ایمونولوژی و کیفیت کاربد دانش ایمونولوژی جهت شناخت تشخیص , درمان بیماریها و پیشگیری از آنها نتایج یادگیری :1-آشنایی با سیستم و مکانیسم های دفاعی بدن انسان 

2- آشنایی با کیفیت مبارزه سیستم ایمنی علیه بیماریهای عفونی و غیر عفونی 

اهداف اختصاصی:

1-آشنایی با سیستم و مکانیسم های دفاعی بدن انسان 

2-آشنایی با کیفیت و مبارزه سیستم ایمنی علیه بیماریهای عفونی و غیر عفونی 

 

 

 

 

منابع اصلی درس (عنوان کتاب، نام نويسنده، سال و محل انتشار، نام ناشر، شماره فصول يا صفحات مورد نظر در اين درس- در صورتی که مطالعه همه کتاب يا همه مجلدات آن به عنوان منبع ضروری نباشد) 

ایمنی شناسی تالیف دکتر وجگانی 

 

 

منابع فرعی درس:ایمنی شناسی تالیف دکتر فرید حسینی 

 

 

نحوه ارزشيابی دانشجو و بارم مربوط به هر ارزشيابی

الف) در طول دوره (کوئيز، تکاليف، امتحان ميان ترم...)         30%(8نمره )                                                                     بارم:

ب) پايان دوره:           70% (12نمره )                                                                                                                                  بارم:

وظایف دانشجو:شرکت فعال در کلاس و طرح درس سوالهایی که در محیط کار با آنها برخورد داشته اند.

 

 

سياست مسوول دوره در مورد برخورد با غيبت و تاخير دانشجو یا هرگونه نقض قوانین در کلاس درس:

1-حضور و غیاب در کلاسهای نظری انجام می گردد و به ازای هر جلسه غیبت یک نمره کسر می گردد

 

 

تاريخ امتحان ميان ترم:             15/2/91                                                           تاريخ امتحان پايان ترم:

ساير تذکرهای مهم برای دانشجويان:حضور بموقع و فعالیت مستمر در کلاس درس

 

 

 

جدول زمان بندی

اسلاید

آمادگی لازم دانشجويان قبل از شروع کلاس

مدرس

عنوان

ساعت

تاريخ

رديف

 

 

دکتر صاحب فصول 

تعريف، تاريخچه ايمونولوژي و انواع پاسخ های ایمنی

 

 

1

 

 

دکتر صاحب فصول 

آنتی ژنها، ایمونوژنها، اپی توپها و سوپرآنتی ژنها 

 

 

2

 

 

دکتر صاحب فصول 

ايمونوگلوبولينها، تقسيم بندي آنها، مكانيسم پيدايش و خصوصيات آنها

 

 

3

 

 

دکتر صاحب فصول 

مكانيسمهاي ايمونولوژيك آزارهاي بافتي، حساسیت شدید و خود ایمنی  

 

 

4

 

 

دکتر صاحب فصول 

حساسیت شدید فوری ( آلرژی )

 

 

5

 

 

دکتر صاحب فصول 

حساسیت شدید فوری ( آلرژی )

 

 

6

 

 

دکتر صاحب فصول 

بیماری های نقص ایمنی 

 

 

7

 

 

دکتر صاحب فصول 

نقص ایمنی اکتسابی ( ایدز) را توضیح می دهد.

 

 

8

 

 

دکتر صاحب فصول 

ایمنی در برابر باکتریها و ویروسها و قارچ ها را توضیح می دهد.

 

 

9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

 

 

 

 

 

 

12

 

 

 

 

 

 

13

 

 

 

 

 

 

14

 

 

 

 

 

 

15

 

 

 

 

 

 

16

 

 

 

 

 

 

17

 

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir