علوم تشریح تنه 2

تاریخ ایجاد دوشنبه,1396/11/30-8:57
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

طرح دوره نظری و عملی یا course plan

 

سال تحصیلی:96-97

نیمسال:                      دوم

رشته: علوم تشریحی

دوره: کارشناسی ارشد

گروه آموزشی: علوم تشریحی

نام درس: علوم تشریح تنه 2

نام مسوول درس (واحد): دکتر بهرامیان

شماره درس  :123549

روز و ساعت برگزاری: 

محل برگزاری:

تعداد و نوع واحد: ....      نظری           *     عملی*

دروس پیش نیاز:

تلفن:

ساعت و روزهای تماس:

آدرس Email:

آدرس دفتر :37929043

تعداد دانشجو:                                                                            

نام نماینده دانشجویان و شماره همراه:

هدف کلی درس:

اهداف اختصاصی:

 

 

 

 

منابع اصلی درس (عنوان کتاب، نام نويسنده، سال و محل انتشار، نام ناشر، شماره فصول يا صفحات مورد نظر در اين درس- در صورتی که مطالعه همه کتاب يا همه مجلدات آن به عنوان منبع ضروری نباشد) 

 

 

 

منابع فرعی درس:

 

 

نحوه ارزشيابی دانشجو و بارم مربوط به هر ارزشيابی

الف) در طول دوره (کوئيز، تکاليف، امتحان ميان ترم...)                                                                              بارم:

ب) پايان دوره:                                                                                                                                             بارم:

وظایف دانشجو:

 

 

سياست مسوول دوره در مورد برخورد با غيبت و تاخير دانشجو یا هرگونه نقض قوانین در کلاس درس:

 

 

تاريخ امتحان ميان ترم:                                                                        تاريخ امتحان پايان ترم:

ساير تذکرهای مهم برای دانشجويان:

 

 

 

جدول زمان بندی

اسلاید

آمادگی لازم دانشجويان قبل از شروع کلاس

مدرس

عنوان

ساعت

تاريخ

رديف

 

 

دکتر بهرامیان

 

 

 

1

 

 

دکتر بهرامیان

 

 

 

2

 

 

دکتر بهرامیان

 

 

 

3

 

 

دکتر بهرامیان

 

 

 

4

 

 

دکتر بهرامیان

 

 

 

5

 

 

دکتر بهرامیان

 

 

 

6

 

 

دکتر بهرامیان

 

 

 

7

 

 

دکتر بهرامیان

 

 

 

8

 

 

دکتر مردانی

ارگانهای دستگاه ادراری و وظایفت اصلی و فرعی کلیه و مشخصات آناتومیکی آن در برش کرونال

لیولاسیون کلیه ( لبول- لوب و رنول) و ناحیه بندی کلیه و عناصر سینوس کلیه و بافت شناسی جسمک کلیه

ساختمان دقیق سد فیلتراسیون- بافت مزانژئوم  و وظایف آن و اجزاء نفرون و لوله های ادراری

ساختمان بافت شناسی و خصوصیات اپی تلیوم بخشهای مختلف لوله های ادراری و تفاوت آنها بصورت مقایسه ای

گردش خون کلیه،  خون شنت شده، شریانهای تغذیه کننده کلیه ( شریانهای لودویک و تفاوت شبکه موئینه ای در نواحی مختلف کلیه)

 

 

9

 

 

دکتر مردانی

دستگاه جنب گلومرولی و اجزاء آن و وظایف هریک از اجزاء و خصوصیات سلولهای دانه دار دور قطبی

هیستوفیزیولوژی کلیه و مکانیسم تولید ادرار غلیظ یا رفیق و مکانیسم اثر هورمونها بر تولید ادرار

ساختمان بافت شناسی مجاری ادرار(  نوع اپی تلیوم و طبقات عضلانی) و مکانیسم عملکرد اپی تلیوم مثانه و نوع اپی تلیوم  پیشابراه  در جنس مذکر و مونث

 اجزاء تشکیل دهنده دستگاه ژنیتال مذکر، اسکروتوم و لایه های پوشاننده بیضه طناب- اسپرماتیک تنطیم  دمای لازم برای اسپرماتوژنز، پارانشیم و داربست بیضه و لبولاسیون آن

ساختمان بافت شناسی لوله های سمنیفر و تفاوت این لوله ها در انسان با سایر مهره داران -، نوع اپی تلیوم آن 

 

 

10

 

 

دکتر مردانی

وظایف سلول سرتولی ، سد خونی بیضه ای ، تاثیر هورمونهای هیپوفیزی بر سلولهای سرتولی و لایویگ

اسپرماتوژنز ( اسپرماتوسیتوژنزیا تقسیم میتوز،  تقسیم میوز اسپرمیوژنز)، سلولهای بنیادی اپی تلیوم متی ساز

تعریف واژه های Stage، سیکل اپی تلیوم  منی ساز  و موج اپی تلیوم منی ساز و مقایسه Stage  در انسان با سایر مهره داران

تغییرات تکاملی اسپرمانید در مرحله اسپرماتوژنز ، ساختمان آناتومیکی یک اسپرم بالغ

ساختمان بافت شناسی مجاری مستقیم، شبکه بیضه، مجاری وابران، اپی دیدیم و مجرای دفران و عملکرد آنها

 

 

11

 

 

دکتر مردانی

بافت شناسی غدد ضمیمه دستگاه ژنتیال مذکر، ساختمان کیسه منی و عملکرد آن، ساختمان پروستات و عملکرد آن

ساختمان غدد کوپر و عملکرد آن، ساختمان پنیس و خون رسانی آن و مکانیسم نعوظ

اجزاء تشکیل دهنده دستگاه ژنیتال مونث ( ارگانهای خارجی و داخلی- کانال زایمانی) و وظایف هر یک 

ساختمان بافت شناسی تخمدان، سیکل تخمدانی، اثر هورمونهای هیپوفیزی بر تخمدان و هورمونهای مترشحه  آن

بررسی مراحل تکامل فولیکولهای بدوی تا فولیکوگراف،  فولیکولهای آترتیک ، خروج تخمک از مرحله رکود.

 

 

12

 

 

دکتر مردانی

داربست تخمدان، لایه تکا، خون رسانی تخمدان ، ساختمان جسم زرد و عملکرد آن،  جسم سفید

مکانیسم تبدیل جسم زرد  تخمدانی (قاعدگی) به جسم زرد حاملگی ، ساختمان بافت شناسی لوله های رحمی و رحم

مکانیسم قاعدگی و بیان تغییرات آندومتر رحم به دنبال قاعدگی  ( مرحله پرولیفراتیو و فاز ترشحی و ترتیب ساخت لایه های مختلف آندومتر)

تاثیر سیکل تخمدانی به سیکلهای تولید مثلی ( سیکل رحمی ، سیکل پستانی و سیکل واژنی) در دورانهای مختلف زندگی

ساختمان گردن رحم و وضعیت غدد آن، بافت شناسی واژن ، غدد بارتولن و اسکن و ساختمان جفت

بررسی ساختمان بافت شناسی اندامهای تناسلی خارجی( کلیتوریس لبهای کوچک و بزرگ فرج، پرده بکارت

بررسی ساختمان بافتی پستان فعال و غیر فعال و مجرای انتقال شیر، تاثیر هورمونهای جنینی بر سیکل پستانی

 

 

13

 

 

دکتر مردانی

دستگاه ادراري تناسلي – دستگاههاي ادراري (پرونفروز – مزونفروز و متانفروز ) – بررسي اختلافات بين دستگاههاي كليوي – ناهنجاريهاي دستگاه ادراري  

 

 

14

 

 

دکتر مردانی

محل كليه ها – صعود آنها – خونگيري و تغذيه – كليه لگني و نعل اسبي – عملكرد كليه – تكامل سينوس 

 

 

15

 

 

دکتر مردانی

دستگاه تناسلي – گونادها و عناصر تشكيل دهنده  آنها – غدد جنسي تمايز نيافته – نقش كروموزم در تمايز بيضه ها – ترشح آندروژن در دوره جنيني – مجاري تناسلي در مرحله تمايز نيافته – تمايز دستگاه مجرائي – مجراي تناسلي در جنس نر

 

 

16

 

 

دکتر مردانی

مجاري تناسلي در جنس مونث – مهبل و منشاء آن – ناهنجاريهاي دستگاه ژنيتال مونث- دستگاه تناسلي خارجی 

 

 

17

 
   

دکتر مردانی

هيپوسپادياس – اپي سپادياس – اكستروفي مثانه - ناهنجاريهاي جنسي و اختلالات تكاملي دستگاه تناسلي خارجي از جمله هرمافروديسم – پايين آمدن بيضه و تخمدان     18

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir