علوم تشریح تنه 2

تاریخ ایجاد سه شنبه,1398/11/29-9:07
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

طرح دوره نظری و عملی یا course plan

 

سال تحصیلی: 99-98

نیمسال:                      دوم

رشته: علوم تشریحی

دوره: کارشناسی ارشد

گروه آموزشی: علوم تشریحی

نام درس: علوم تشریح تنه 2

نام مسوول درس (واحد): دکتر مردانی

شماره درس  :123549

روز و ساعت برگزاری: 

محل برگزاری:

تعداد و نوع واحد: ....      نظری           *     عملی*

دروس پیش نیاز:

تلفن:37929065

ساعت و روزهای تماس:

 Email:mardani@med.mui.ac.ir

آدرس دفتر :گروه علوم تشریحی طبقه همکف

تعداد دانشجو:                                                                            

نام نماینده دانشجویان و شماره همراه:

هدف کلی درس:

اهداف اختصاصی:

 1. ارگانهای مربوط به دستگاههای ادراری تناسلی مذکر و مونث را نام ببرد و وظایف هر یک را بیان کند.
 2. ساختار بافت شناسی هر یک از ارگانها را شرح دهد.
 3. منشاء جنینی هر یک از ارگانها و نحوه تکامل آنها را توضیح دهد.
 4. ناهنجاریهای تکاملی هر یک از ارگانها را بیان نماید.
 5. دیواره لگن، عضلات و فاشیاهای لگن ، عروق و اعصاب لگن را توضیح دهد.
 6. آناتومی سیستم های گوارش و ادراری در لگن را شرح دهد.
 7. آناتومی سیستم تناسلی زن و مرد را توضیح دهد.
 8. ناحیه پرینه را در زن و مرد توضیح دهید.
 9. ساختارهای بافت شناسی دستگاههای ادراری تناسلی مذکر و مونث را شناسایی نماید.
 10. ساختارهای آناتومی لگن و پرینه و کلیشه های رادیولوژی را مشاهده و تشخیص دهد.

 

منابع اصلی درس (عنوان کتاب، نام نويسنده، سال و محل انتشار، نام ناشر، شماره فصول يا صفحات مورد نظر در اين درس- در صورتی که مطالعه همه کتاب يا همه مجلدات آن به عنوان منبع ضروری نباشد) 

 1. فصلهای مربوط به تکامل دستگاه ادراری تناسلی از کتاب جنین شناسی لانگمن و مور ( آخرین چاپ) به اضافه فصل اول پایان نامه کارشناسی ارشد محمد مردانی
 2. فصلهای مربوط به بافت شناسی دستگاههای ادراری ، تناسلی مذکر و مونث از کتاب بافت شناسی جان کوئیرا و گارتنر به اضافه
 3. فصلهای 2و3 پایان نامه کارشناسی ارشد محمد مردانی
 4. آناتومی لگن و پرینه دکتر والیانی

کتاب Grants dissector

 

 

منابع فرعی درس:

 

 

نحوه ارزشيابی دانشجو و بارم مربوط به هر ارزشيابی

الف) در طول دوره (کوئيز، تکاليف، امتحان ميان ترم...)                                                                          

ب) پايان دوره:                                                                                                                                            

بارم بخش نظری: 

  7 نمره آناتومی

  9 نمره بافت و جنین شناسی

بارم بخش عملی:

 2 نمره آناتومی

 2 نمره بافت شناسی 

وظایف دانشجو:

حضور به موقع و منظم در کلاس و شرکت فعال در مباحث درس

انجام تکالیف محوله از جمله تهیه و ارائه جدیدترین مقاله در کلاس

پیش مطالعه قبل از کلاس و پاسخگویی به سئوالات

سياست مسوول دوره در مورد برخورد با غيبت و تاخير دانشجو یا هرگونه نقض قوانین در کلاس درس:

غیبت در کلاس بدلیل غیر مجاز موجب کسر 5/0 نمره به ازای هر جلسه از نمره کل در پایان ترم می باشد.

تاريخ امتحان ميان ترم:                                                                        تاريخ امتحان پايان ترم:

ساير تذکرهای مهم برای دانشجويان:

 

 

جدول زمان بندی

 

منبع این سرفصل

نظری یا عملی

مدرس

عنوان

ساعت

تاريخ

رديف

صفحات فصل اسم منبع

 

  بافت شناسی جان کوئیرا و پایان نامه نظری

دکتر مردانی

ارگانهای دستگاه ادراری و وظایف آنها، لبولاسیون کلیه ها و ناحیه بندی آنها و ساختار بافت شناسی جسمک کلیوی و منشاء جنینی کلیه ها

10-12

98/11/15

1

 

  بافت شناسی جان کوئیرا و پایان نامه نظری

دکتر مردانی

سد فیلتراسیون، دستگاه جنب گلومرول و ساختار بافت شناسی لوله های ادراری و منشاء جنینی آنها

10-12

98/11/22

2

 

  بافت شناسی جان کوئیرا و پایان نامه نظری

دکتر مردانی

ساختمان بافتی کالبها، لگنچه ، حالب، مثانه و پیشابراه و منشاء جنینی آنها

10-12

98/11/29

3

 

  لانگمن ، مور،جان کوئیرا، آبراهام و گارتنر نظری

دکتر مردانی

اسکروتوم و فاشیاهای اطراف بیضه، تنظیم دما برای اسپرماتوژنز و بافت شناسی لوله های منی ساز و منشاء جنینی آنها

10-12

98/12/06

4

 

  لانگمن ، مور،جان کوئیرا، آبراهام و گارتنر نظری

دکتر مردانی

اسکروتوم و فاشیاهای اطراف بیضه، تنظیم دما برای اسپرماتوژنز و بافت شناسی لوله های منی ساز و منشاء جنینی آنها

10-12

98/12/13

5

 

  لانگمن ، مور،جان کوئیرا، آبراهام و گارتنر نظری

دکتر مردانی

ساختار غدد ضمیمه و بافت شناسی مجاری انتقال اسپرم، ساختمان پنیس و مکانیسم نعوظ و منشاء جنینی مجاری  

10-12

98/12/20

6

 

  لانگمن ، مور،جان کوئیرا، آبراهام و گارتنر نظری

دکتر مردانی

ساختمان بافتی تخمدان و رحم و بررسی مراحل تکامل آنها

10-12

99/01/09

7

 

  لانگمن ، مور،جان کوئیرا، آبراهام و گارتنر نظری

دکتر مردانی

سیکلهای تولید مثلی شامل سیکلهای تخمدانی، رحمی، واژینال و پستانی 

10-12

99/01/26

8

 

  لانگمن ، مور،جان کوئیرا، آبراهام و گارتنر نظری

دکتر مردانی

بافت شناسی جفت و پستانها و مطالعه ناهنجاریهای تکاملی دستگاه ژینال

10-12

99/02/02

9

2-30

  آناتومی لگن و پرینه کتاب دکتر والیانی  نظری

دکتر والیانی

استخوان شناسی لگن و بررسی اقطار لگن

10-12

99/02/09

10

40-58

  آناتومی لگن و پرینه کتاب دکتر والیانی  نظری

دکتر والیانی

عضلات، فاشیای لگنی، عروق و اعصاب لگن

10-12

99/02/16

11

60-68

118-126

  آناتومی لگن و پرینه کتاب دکتر والیانی  نظری

دکتر والیانی

آناتومی سیستمهای گوارشی و ادراری در لگن

10-12

99/02/23

12

 

  آناتومی لگن و پرینه کتاب دکتر والیانی  نظری

دکتر والیانی

آناتومی سیستم تناسلی مرد

10-12

99/02/30

13

70-90

  آناتومی لگن و پرینه کتاب دکتر والیانی  نظری

دکتر والیانی

آناتومی سیستم تناسلی زن

10-12

99/03/06

14

92-115

  آناتومی لگن و پرینه کتاب دکتر والیانی  نظری

دکتر والیانی

ناحیه پرینه و مقایسه آن در زن و مرد

10-12

99/03/13

15

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir