علوم تشریح تنه 1

تاریخ ایجاد چهارشنبه,1398/06/27-7:53
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

طرح دوره نظری و عملی یا course plan

 

سال تحصیلی:99-98

نیمسال:  اول                   

رشته: علوم تشریحی

دوره: کارشناسی ارشد 

گروه آموزشی: علوم تشریحی

نام درس: علوم تشریخی تنه 1

نام مسوول درس (واحد): دکتر حمید بهرامیان

شماره درس  123538

روز و ساعت برگزاری: شنبه و یک شنبه        ساعت 10- 8

محل برگزاری: سالن شورای گروه

تعداد و نوع واحد: ....      نظری                عملی

دروس پیش نیاز:

تلفن: 37929043

ساعت و روزهای تماس: شنبه ها ساعت 4-2

آدرس Email: bahramian@med.mui.ac.ir

آدرس دفتر : دانشکده پزشکی گروه علوم تشریحی

تعداد دانشجو:                            6 نفر                                                

نام نماینده دانشجویان و شماره همراه:

هدف کلی درس: اشنایی و تسلط کامل با  اناتومی، بافت شناسی و جنین شناسی جدار توراکس و شکم، دستگاههای تنفس، گوارش، قلب و عروق 

اهداف اختصاصی:

1- اصطلاحات مربوط به احشاء، جدار و واسطه بین انها را بیان کند.

2-  اصطلاحات اولیه اناتومی را تعریف کند.

3- حفره تنه، شکل، علل و نکات کلینیکال مربوط به ان را شرح دهد.

4- عناصر اسکلتی جدار توراکس را شناخته و تفاوتهای انها را تشخیص دهد.

4- دلایل چرائی عناصر سازنده جدار و تفاوتهای انها را شرح دهد.

5- پستان را بعنوان یکی از ضمائم پوست شناخته، بخشهای مختلف ان ، تغذیه ، تخلیه لنفاوی، عصب گیری و چراهای مربوط به هر کدام از قسمتهای انرا بیان نماید.

6- عضلات جدار توراکس را شناخته و دلایل وجودی و عملکردی انها را توضیح دهد.

7- نقش عضلات را در تنفس بیان نماید.

8- عصب گیری جدار توراکس و تفاوت های ان در جدار توراکس با سایر نواحی بدن را شرح دهد.

9- عروق تغذیه کننده جدار توراکس و دلایل چرائی انرا توضیح دهد.

10- حفره تنه و تقسیمات مربوط به ان و احشاء موجود در هر کدام از انها را شرح دهد.

11- دستگاه تنفس و تقسیمات انرا بداند.

12- ساختار تراشه، مجاورات، چراها، نکات کلینیکال و تقسیمات انرا توضیح دهد.

13- ریه ها، تقسیمات انرا شرح دهد.

14- پلورا، تقسیمات، رسسهای و نکات بالینی انرا بیان کند.

15- اناتومی سطحی ریه و مکانیسم تنفس مربوط به اناتومی را توضیح دهد.

16- پریکارد، تقسیمات، رسسهای ان و اهمیت هر کدام را توضیح دهد.

17- دلایل مربوط به شکل، جایگاه و بخشهای مختلف قلب را شرح دهد.

18- شکل ظاهری و ساختار درونی قلب را بشناسد.

19- عروق تغذیه کننده و عصب گیری قلب را بیان نماید.

20- اناتومی سطحی و برخی از نکات کلینیکی مربوط به قلب را توضیح دهد.

21- سایر عناصر موجود در قفسه سینه جایگاه و اهمیت انها را شرح دهد.

22- تکامل حفرات سروزی (پلورا، پریکارد و صفاق) را بیان نماید.

23- ناهنجاریهای مربوط به حفرات سروزی را توضیح دهد.

24- تکامل و عصب گیری عضله دیافراگم  و ناهنجاریهای مرتبط با ان را شرح دهد.

25- نحوه رگ سازی و موقعیت اولیه ناحیه پیش ساز قلب در جنین را بیان نماید.

26- نحوه تکامل لوله قلبی به قلب و دیواره بندیهای انرا شرح دهد.

27- تکامل شاخه های سینوس وریدی و دهلیزها را توضیح هد.

28- نقایص و ناهنجاریهای مربوط به قلب را بیان نماید.

29- تکامل دستگاههای شریانی و وریدی را شرح دهد.

30- ناهنجاریهای دستگاههای شریانی و وریدی را توضیح دهد.

31- نحوه تکامل دستگاه تنفس و ناهنجاریهای مربوطه را بیان نماید.

32-تکامل لوله گوارش از ابتدا تا انتها را شرح دهد.

33- تکامل غدد ضمیمه دستگاه گوارش را توضیح دهد.

34- ناهنجاریهای لوله و غدد ضمیمه دستگاه  گوارش را بیان نماید.  

35- لایه های جدار قدامی طرفی شکم را دانسته و اهمیت هر کدام را شرح دهد.

36- عضلات جدار قدامی شکم، مفاهیم اپونوروز، غلاف رکتوس، اتصالات، عصب گیری و عملکرد انها را توضیح دهد.

37- کانال اینگوئینال، و اهمیت انرا شرح دهد.

38- صفاق، اصطلاحات مربوط به ان، اهمیت و نکات بالینی مرتبط با انرا بیان نماید.

39- بخشهای مختلف دستگاه گوارش از رهان تا مقعد را شناخته، مشخصات اناتومیک هریک را توضیح دهد.

40- غدد ضمیمه لوله گوارش، ساختار اناتومیک، جایگاه هرکدام و نکات بالینی انها را شرح دهد.

41- عروق، عصب گیری و تخلیه لنفاوی و اهمیت لوله گوارش و غدد ضمیمه انرا بیان نماید.

42- لایه های تشکیل دهنده عروق و تفاوتهای انها را توضیح دهد.

43- ساختار مویرگ، انواع و تفاوت ان با میرگ لنفاوی را شرح دهد.

44-  ساختار اناستوموزهای شریانی و وریدی و جایگاههای انرا بیان نماید.

45- ساختار قلب، سیستم هدایتی و تفاوت ان با سایر عروق را توضیح دهد.

46- ساختار کلی بافتی لوله گوارش و اهمیت انرا شرح دهد.

47- ساختار بافتی زبان و انواع پاپیلاهای انرا بیان نماید.

48- مراحل تکامل و ساختار دندان، زوائد تومز، منشورهای مینائی، رباط دور دندانی و چسبندگی اپی تلیالی گوت لیب را توضیح دهد.

49- ساختار بافتی پرده های سروزی را شرح دهد.

50- لایه های مختلف لوله گوارش مخصوصا طبقه مخاطی و انواع غدد موجود در انها و همچنین تفاوت غدد مخاطی را بیان نماید.

51- تفاوت ساختار بافتی روده های کوچک و بزرگ و اپاندیس را توضیح دهد.

52- ساختار بافتی غدد بزاقی، انواع و تفاوتهای سلولی انها را شرح دهد.

53- ساختار بافتی پانکراس ( بخش اگزو کرین و جزایر لانگرهانس) را دانسته و انواع سلولهای موجود در جزایر را بیان نماید.

54-انواع لوبولهای کبدی،سلولهای کوپفر، فضای دیس، و سلولهای Ito انرا توضیح دهد.

55- ترمیم در کبد را شرح دهد.

56- اجزاء دو بخش تنفسی را بیان کرده و انواع سلولهای تنفسی را توضیح دهد.

57- ساختار بافتی سینوسهای پارا نازال و سیکل تنفسی بینی را بیان نماید.

58- مخاط حنجره و تفاوت بخشهای مختلف انرا شرح دهد.

59- ساختار بافتی و عمل بخش هدایتی تنفس را توضیح دهد.

60- انواع سلولهای الوئولی را بیان نماید.

منابع اصلی درس (عنوان کتاب، نام نويسنده، سال و محل انتشار، نام ناشر، شماره فصول يا صفحات مورد نظر در اين درس- در صورتی که مطالعه همه کتاب يا همه مجلدات آن به عنوان منبع ضروری نباشد) 

1- “Clinical Anatomy By Regions” Richard S. Snell. – 9th ed. 2012, Lippincott Williams & Wilkins

 

2- “GR AY'S ANATOMY FOR STUDENTS” Richard L. Drake & et all, THIRD EDITION, 2015, Churchill Livingstone

3- Langmans medical embryology / T.W Sadler, Thirteenth Edition, 2015, Wolters Kluwer Health

4- THE DEVELOPING HUMAN: CLINICALLY ORIENTED EMBRYOLOGY, Keith L. Moore, 9TH EDITION, University of Manitoba, Winnipeg, Manitoba, Canada

 

5- “Histology A Text and Atlas” Michaeal H. Ross, 2015, Seventh Edition, Wolters Kluwer

منابع فرعی درس:

مطالب بیان شده در کلاس بصورت درسنامه

نحوه ارزشيابی دانشجو و بارم مربوط به هر ارزشيابی

الف) در طول دوره (کوئيز، تکاليف، امتحان ميان ترم...)   

                                                                                                                                                                    بارم: 10 نمره   

ب) پايان دوره:                                                                                                                                             بارم: 10 نمره

وظایف دانشجو:

1- مبحث هر جلسه پیش خوانی گردد.

2- در بحث های کلاسی حضور فعال داشته باشد

.3- هر جلسه امادگی برای کوئیز داشته باشد

سياست مسوول دوره در مورد برخورد با غيبت و تاخير دانشجو یا هرگونه نقض قوانین در کلاس درس:

1- پنج دقیقه اول دیر امدگی محاسبه نمی گردد.

2- تاخیر تا پانزده دقیقه، دانشجو باید فعالیتی در جهت شاد کردن کلاس انجام دهد.

3- بیش از پانزده دقیقه غیبت محسوب میگردد ( از کلاس محروم نمیگردد).

4-   یک جلسه غیبت بخشودگی و مابقی  بالزای هر جلسه غیبت نیم نمره کسر میگردد.

 

تاريخ امتحان ميان ترم:                                                                        تاريخ امتحان پايان ترم:

ساير تذکرهای مهم برای دانشجويان:

بدون هماهنگی 6 کوئیز در طول ترم برگزار میشود

 

 

جدول زمان بندی

اسلاید

آمادگی لازم دانشجويان قبل از شروع کلاس

مدرس

عنوان

ساعت

تاريخ

رديف

 

 

دکتر بهرامیان

مقدمات اناتومی تنه

8-10

98/06/30

1

 

پیش مطالعه از رفرانسها

دکتر بهرامیان

مقدمات اناتومی تنه

8-10

98/06/31

2

 

پیش مطالعه از رفرانسها

دکتر بهرامیان

مهره ها، دنده ها، استرنوم و کلیت توراکس

8-10

98/07/06

3

 

پیش مطالعه از رفرانسها

دکتر بهرامیان

عضلات، عروق، و  اعصاب جدار توراکس

8-10

98/07/07

4

 

پیش مطالعه از رفرانسها

دکتر رشیدی

بافت شناسی تنفس

8-10

98/07/13

5

 

پیش مطالعه از رفرانسها

دکتر رشیدی

بافت شناسی تنفس

8-10

98/07/14

6

 

پیش مطالعه از رفرانسها

دکتر بهرامیان

اناتومی بینی، ماتوسها وسینوسهای اطراف بینی

8-10

98/07/20

7

 

پیش مطالعه از رفرانسها

دکتر بهرامیان

اناتومی حلق و حنجره

8-10

98/07/21

8

 

پیش مطالعه از رفرانسها

دکتر بهرامیان

اناتومی نای و ریه و نکات بالینی ان

8-10

98/07/27

9

 

پیش مطالعه از رفرانسها

دکتر مردانی

جنین شناسی تنفس

8-10

98/07/28

10

 

پیش مطالعه از رفرانسها

دکتر مردانی

جنین شناسی قلب و عروق 

8-10

98/08/04

11

 

پیش مطالعه از رفرانسها

دکتر مردانی

جنین شناسی قلب و عروق 

8-10

98/08/05

12

 

پیش مطالعه از رفرانسها

دکتر بهرامیان

تقسیم بندی مدیاستینومها، جایگاه قلب و مقدمه اناتومی قلب

8-10

98/08/11

13

 

پیش مطالعه از رفرانسها

دکتر بهرامیان

اناتومی قلب

8-10

98/08/12

14

 

پیش مطالعه از رفرانسها

دکتر بهرامیان

خون رسانی، سیستم هدایتی و اناتومی سطحی قلب 

8-10

98/08/18

15

 

پیش مطالعه از رفرانسها

دکتر بهرامیان

محتویات سایر مدیاستینومها

8-10

98/08/19

16

 

پیش مطالعه از رفرانسها

دکتر رشیدی

بافت شناسی گردش خون و لنف

8-10

98/08/25

17

 
  پیش مطالعه از رفرانسها دکتر رشیدی بافت دهان و دندان، حلق و لوله گوارش 8-10 98/08/26 18
  پیش مطالعه از رفرانسها دکتر مصطفوی اناتومی دهان و محتویات ان 8-10 98/09/02 19
  پیش مطالعه از رفرانسها دکتر مصطفوی صفاق و فضاهای ان 8-10 98/09/03 20
  پیش مطالعه از رفرانسها دکتر مصطفوی اناتومی مری، معده و دئودنوم 8-10 98/09/09 21
  پیش مطالعه از رفرانسها دکتر مصطفوی روده باریک و بزرگ و تفاوتهای انها مکانیسم دفع 8-10 98/09/10 22
  پیش مطالعه از رفرانسها دکتر مصطفوی غدد ضمیمه گوارش 8-10 98/09/16 23
  پیش مطالعه از رفرانسها دکتر مردانی جنین شناسی لوله گوارش 8-10 98/09/17 24

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir