خون و غدد و سیستم لنفاوی

تاریخ ایجاد دوشنبه,1397/06/26-7:45
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

طرح دوره نظری و عملی یا course plan

 

سال تحصیلی:98-97

نیمسال:                     اول 

رشته: علوم تشریح

دوره: کارشناسی ارشد   

گروه آموزشی: علوم تشریحی

نام درس: خون،سیستم لنفاوی و غدد درون ریز

نام مسوول درس (واحد): دکتر هاشمی

شماره درس  : 123534

روز و ساعت برگزاری: شنبه  10-12 

محل برگزاری:

تعداد و نوع واحد: 1      نظری    *            عملی*

دروس پیش نیاز:

تلفن:

ساعت و روزهای تماس:

آدرس Email:

آدرس دفتر : گروه علوم تشریحی

تعداد دانشجو:                                                                            

نام نماینده دانشجویان و شماره همراه:

هدف کلی درس:

آشنایی با ساختار میکروسکپی و آناتومی اجزائ سیستم لنفاوی ، غدد درون ریز و خون

اهداف اختصاصی:

٭اهداف جزیی درس: دانشجو پس از پایان دوره باید بتواند:

1-ویژگی های پلاسما و انواع سلول های بافت خونی را توصیف کند.

2- روند تشکیل سلول های خونی را توضیح دهد.

3- انواع سلول های بافت خونی را شناسایی کند.

4-انواع سلول های بافت لنفاوی را شرح دهد

5-ساختمان میکروسکپی و آناتومی تیموس را توضیح دهد.

6-ساختمان میکروسکپی و آناتومی طحال را توضیح دهد.

7-ساختمان میکروسکپی و آناتومی گره های لنفاوی را توضیح دهد.

8-ساختمان میکروسکپی و آناتومی  لوزه را توضیح دهد.

9- ساختمان میکروسکپی تیموس ، طحال، گره های لنفاوی و لوزه را شناسایی کند.

10-ساختمان میکروسکپی و آناتومی غده هیپوفیز را شرح دهد.   

11-ساختمان میکروسکپی و آناتومی غده اپی فیز را شرح دهد.   

12 -ساختمان میکروسکپی و آناتومی غده تیروئید را توضیح دهد.

  13- ساختمان میکروسکپی و آناتومی غده پاراتیروئید را توضیح دهد.

  14- ساختمان میکروسکپی  و آناتومی غده آدرنال را شرح دهد.

   15- ساختمان میکروسکپی غدد هیپوفیز، تیروئید و آدرنال را شناسایی کند.

منابع اصلی درس (عنوان کتاب، نام نويسنده، سال و محل انتشار، نام ناشر، شماره فصول يا صفحات مورد نظر در اين درس- در صورتی که مطالعه همه کتاب يا همه مجلدات آن به عنوان منبع ضروری نباشد) 

بافت شناسی پایه جان کوئیرا  ,  بافت شناسی گارتنر

منابع فرعی درس:

بافت شناسی دکتر جعفر سلیمانی راد

 

نحوه ارزشيابی دانشجو و بارم مربوط به هر ارزشيابی

1- امتحان میان ترم                                      5نمره

2- امتحان پایان ترم                                      5نمره

3- امتحان عملی                                              6 نمره

4- فعالیت کلاسی                                              4نمره

وظایف دانشجو:

حضور به موقع و فعال در کلاس(2 جلسه غیبت  موجب حذف درس می شود)، پیش مطالعه مباحث، مطالعه و یادگیری موضوعات تدریس شده، آمادگی برای پرسش کلاسی هر جلسه، ارائه پاسخ کتبی برای موضوعات تحقیقی مطرح شده در کلاس

سياست مسوول دوره در مورد برخورد با غيبت و تاخير دانشجو یا هرگونه نقض قوانین در کلاس درس:

 

 

تاريخ امتحان ميان ترم:                                                                        تاريخ امتحان پايان ترم:

ساير تذکرهای مهم برای دانشجويان:

 

 

 

جدول زمان بندی

اسلاید

آمادگی لازم دانشجويان قبل از شروع کلاس

مدرس

عنوان

ساعت

تاريخ

رديف

 

مطالعه و مباحثه مطالب

دکترهاشمی

پلاسما - سلول های خون 

10-12

97/06/31

1

 

مطالعه و مباحثه مطالب

دکترهاشمی

خونسازی

10-12

97/07/07

2

 

مطالعه و مباحثه مطالب

دکترهاشمی

سلول های خونی( عملی)

 

97/07/14

3

 

مطالعه و مباحثه مطالب

دکترهاشمی

سلول های خونی( عملی)

 

97/07/21

4

 

مطالعه و مباحثه مطالب

دکترهاشمی

دستگاه ايمني - ساختمان میکروسکپی  و آناتومی تيموس 

10-12

97/07/28

5

 

مطالعه و مباحثه مطالب

دکترهاشمی

ساختمان میکروسکپی  و آناتومی عقده لنفاوي ساختمان میکروسکپی  و آناتومی طحال

10-12

97/08/05

6

 

مطالعه و مباحثه مطالب

دکترهاشمی

بافتهاي لنفوئيد همراه مخاط و لوزه

10-12

97/08/12

7

 

مطالعه و مباحثه مطالب

دکترهاشمی

ساختمان میکروسکپی  تیموس، طحال ،گره لنفاوی و لوزه (عملی)

 

97/08/19

8

 

مطالعه و مباحثه مطالب

دکترهاشمی

ساختمان میکروسکپی  تیموس، طحال ،گره لنفاوی و لوزه (عملی)

 

97/08/26

9

 

مطالعه و مباحثه مطالب

دکترهاشمی

ساختمان میکروسکپی  و آناتومی غده هیپوفیز و اپی فیز

10-12

97/09/03

10

 

مطالعه و مباحثه مطالب

دکترهاشمی

ساختمان میکروسکپی و آناتومی غده تیروئید و  پارا تیروئید

10-12

97/09/10

11

 

مطالعه و مباحثه مطالب

دکترهاشمی

ساختمان میکروسکپی و آناتومی غده آدرنال

10-12

97/09/17

12

 

مطالعه و مباحثه مطالب

دکترهاشمی

ساختمان میکروسکپی هیپوفیز و تیروئید آدرنال(عملی)

 

97/09/24

13

 

مطالعه و مباحثه مطالب

دکترهاشمی

ساختمان میکروسکپی هیپوفیز و تیروئید آدرنال(عملی)

 

97/10/01

14

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir