بافت شناسی عمومی

تاریخ ایجاد چهارشنبه,1398/07/17-7:44
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

طرح دوره نظری و عملی یا course plan

 

سال تحصیلی:99-98

نیمسال:    اول 

رشته: علوم تشریحی

دوره: کارشناسی ارشد

گروه آموزشی: علوم تشریحی

نام درس: بافت شناسی عمومی

نام مسوول درس (واحد): دکتر هاشمی

شماره درس  :123531

روز و ساعت برگزاری:یکشنبه  10-8 

محل برگزاری:گروه علوم تشریح

تعداد و نوع واحد: 1.5     نظری    *            عملی   *

دروس پیش نیاز:

تلفن:37929153

ساعت و روزهای تماس:هر روز هفته از شنبه تا چهارشنبه مطابق برنامه هفتگی

Email:hashemibeni@med.mui.ac.ir

آدرس دفتر : دانشکده پزشکی  گروه علوم تشریحی

تعداد دانشجو:                                                                            

نام نماینده دانشجویان و شماره همراه:

هدف کلی درس:

در پایان این بسته آموزشی دانشجو باید بتواند ساختار میکروسکپی اجزائ بافت ها  بدن (بافت شناسی عمومی) را توضیح دهد. 

اهداف اختصاصی:

1-ویژگیها و انواع بافت پوششی را از دید میکروسکپی شرح دهد.

2- انواع بافت پوششی را در برشهای هیستولوژی شناسایی کند.

3- ساختمان میکروسکپی بافت پیوندی، انواع سلولها و اجزا ماتریکس آن را توضیح دهد.

4-انواع بافت همبند واجزائ آنها را در برشهای هیستولوژی شناسایی کند

5- ساختمان میکروسکپی بافت غضروف انواع سلول ها و رشته های بافت غضروفی را شرح دهد.

6-ساختمان میکروسکپی بافت غضروف شفاف و اجزائ آن را تشخیص دهد.

7- ساختمان میکروسکپی  انواع بافت استخوان و فرایند استخوان سازی را شرح دهد.

8 -ساختمان میکروسکپی  انواع بافت استخوان و اجزائ آن را تشخیص دهد.

9- ساختمان میکروسکپی انواع عضلات و مکانیسم انقباض را توضیح دهد.

10- ساختمان میکروسکپی انواع عضلات را شناسایی کند.

11-  ساختمان و انواع نورون و نوروگلی ها و اجزاء دستگاه محیطی را توصیف کند..

12 -ساختمان و اجزائ عقده عصبی را شناسایی کند

13- ساختمان میکروسکپی پوست و ضمائم آن را توضیح دهد.

14- ساختمان میکروسکپی پوست و ضمائم آن را تشخیص دهد.

15-ساختمان میکروسکپی پستان را توضیح دهد.

16- ساختمان میکروسکپی پستان را تشخیص دهد.

منابع اصلی درس (عنوان کتاب، نام نويسنده، سال و محل انتشار، نام ناشر، شماره فصول يا صفحات مورد نظر در اين درس- در صورتی که مطالعه همه کتاب يا همه مجلدات آن به عنوان منبع ضروری نباشد) 

-

- -  بافت شناسی پایه جان کوئیرا 2018    ، بافت شناسی گارتنر2015

   منابع فرعی:

- بافت شناسی دکتر جعفر سلیمانی راد1396

 

نحوه ارزشيابی دانشجو و بارم مربوط به هر ارزشيابی

الف) در طول دوره (کوئيز، تکاليف، امتحان ميان ترم...)           

الف) تکوینی (ارزشیابی حین دوره شامل کوئیز، تکالیف، امتخان میان ترم و...):

ب) تراکمی (ارزشیابی پایان دوره):

بارم: 14

بارم6

وظایف دانشجو:

  1. حضور به موقع و مرتب در کلاس
  2. مطالعه منابع معرفی شده قبل و بعد از کلاس و پاسخگویی به سوالات
  3. اقدام به رفع اشکالات درسی در هنگام تدریس یا بعد از کلاس با مراجعه به مدرس مربوطه مخصوصاً قبل از امتحانات 

سياست مسؤول دوره در مورد نظم و انضباط و اجرای قوانین آموزشی در طول دوره:

  • حضور و غیاب دانشجویان هر جلسه انجام خواهد شد.
  • به ازای هر جلسه غیبت 5/0 نمره کسر خواهد شد.
  • دانشجویان ملزم می باشند قبل از شروع جلسه درس در کلاس حضور داشته باشند.
  • غيبت غیر مجاز بيش از چهار هفدهم از جلسات درس ، منجر به گزارش نمره صفر خواهد شد.   
  •  دانشجوياني كه به سوالات كلاس پاسخ صحيح دهند به ازای هر سوال 2/ نمره0 به نمره كل اضافه خواهد شد .      

تاريخ امتحان ميان ترم:                                                                        تاريخ امتحان پايان ترم:

ساير تذکرهای مهم برای دانشجويان: 

 

 

منبع این سرفصل

جدول زمان بندی

صفحات

فصل اسم منبع

نظری یا عملی

مدرس

عنوان

ساعت

تاريخ

رديف

110-123

چهارم بافت شناسی پایه  جان کوئیرا

نظری

دکتر هاشمی

بافت پوششي - غشاء پايه - اتصالات بين سلولي

8-10

98/06/24

1

124-140

چهارم بافت شناسی پایه  جان کوئیرا

نظری

دکتر هاشمی

اختصاصات سطح سلول ها -انواع بافت پوششي و غددي

8-10

98/06/31

2

142-158

پنجم بافت شناسی پایه  جان کوئیرا

نظری

دکتر هاشمی

بافت همبندي - اجزاء بافت همبندي ( سلول و الیاف

8-10

98/07/07

3

159-173

پنجم بافت شناسی پایه  جان کوئیرا

نظری

دکتر هاشمی

ماده زمینه ای و انواع بافت همبندي

8-10

98/07/14

4

184-204

هفتم بافت شناسی پایه  جان کوئیرا

نظری

دکتر هاشمی

بافت غضروفي - ساختمان و انواع غضروف - سلولهاي استخواني

8-10

98/07/21

5

205-220

هشتم بافت شناسی پایه  جان کوئیرا

نظری

دکتر هاشمی

 بافت استخواني - ماتريكس استخوان انواع بافت استخوان -استخوانسازي مفصل

8-10

98/07/28

6

228-265

نهم بافت شناسی پایه  جان کوئیرا

نظری

دکتر هاشمی

بافت عصبي - نورون – نوروگليا - سيناپس سیستم عصبی محیطی

8-10

98/08/05

7

270-295

دهم بافت شناسی پایه  جان کوئیرا

نظری

دکتر هاشمی

بافت عضلاني - انواع بافت عضلاني

8-10

98/08/12

8

500-525

هیجدهم بافت شناسی پایه  جان کوئیرا

نظری

دکتر هاشمی

پوست، اپیدرم - پوست- درم - ضمائم غده پستان

8-10

98/08/19

9

 

   

عملی

دکتر هاشمی

انواع بافت پوششي و غددي 

 

98/08/26

10

 

   

عملی

دکتر هاشمی

انواع بافت همبندي 

 

98/09/03

11

 

   

عملی

دکتر هاشمی

انواع بافت همبندي 

 

98/09/10

12

 

   

عملی

دکتر هاشمی

بافت غضروفي و انواع بافت استخوان 

 

98/09/17

13

 

   

عملی

دکتر هاشمی

بافت غضروفي و انواع بافت استخوان 

 

98/09/24

14

 

   

عملی

دکتر مردانی

بافت عصبی 

 

98/09/31

15

 

   

عملی

دکتر مردانی

انواع بافت عضلاني 

 

98/10/08

16

 

   

عملی

دکتر هاشمی

پوست، اپیدرم - پوست- درم - ضمائم غده پستان

 

98/10/15

17

 

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir