بافت شناسی عمومی

تاریخ ایجاد دوشنبه,1397/11/15-12:09
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

طرح دوره نظری و عملی یا course plan

 

سال تحصیلی:98-97

نیمسال:        دوم

رشته: علوم تشریحی

دوره: کارشناسی ارشد

گروه آموزشی: علوم تشریحی

نام درس: بافت شناسی عمومی

نام مسوول درس (واحد): دکتر هاشمی

شماره درس  :123531

روز و ساعت برگزاری:یکشنبه  10-8 

محل برگزاری:گروه علوم تشریح

تعداد و نوع واحد: 1.5     نظری    *            عملی   *

دروس پیش نیاز:

تلفن:37929055     

ساعت و روزهای تماس:هر روز به جز یکشنبه و سه شنبه 12-10

Email:hashemibeni@med.mui.ac.ir

آدرس دفتر : دانشکده پزشکی  گروه علوم تشریحی

تعداد دانشجو:                                                                            

نام نماینده دانشجویان و شماره همراه:

هدف کلی درس:

آشنایی با ساختار میکروسکپی اجزائ بافت ها  بدن (بافت شناسی عمومی) 

اهداف اختصاصی:

1-ویژگیها و انواع بافت پوششی را از دید میکروسکپی شرح دهد.

2- انواع بافت پوششی را در برشهای هیستولوژی شناسایی کند.

3- ساختمان میکروسکپی بافت پیوندی، انواع سلولها و اجزا ماتریکس آن را توضیح دهد.

4-انواع بافت همبند واجزائ آنها را در برشهای هیستولوژی شناسایی کند

5- ساختمان میکروسکپی بافت غضروف انواع سلول ها و رشته های بافت غضروفی را شرح دهد.

6-ساختمان میکروسکپی بافت غضروف شفاف و اجزائ آن را تشخیص دهد.

7- ساختمان میکروسکپی  انواع بافت استخوان و فرایند استخوان سازی را شرح دهد.

8 -ساختمان میکروسکپی  انواع بافت استخوان و اجزائ آن را تشخیص دهد.

9- ساختمان میکروسکپی انواع عضلات و مکانیسم انقباض را توضیح دهد.

10- ساختمان میکروسکپی انواع عضلات را شناسایی کند.

11-  ساختمان و انواع نورون و نوروگلی ها و اجزاء دستگاه محیطی را توصیف کند..

12 -ساختمان و اجزائ عقده عصبی را شناسایی کند

13- ساختمان میکروسکپی پوست و ضمائم آن را توضیح دهد.

14- ساختمان میکروسکپی پوست و ضمائم آن را تشخیص دهد.

15-ساختمان میکروسکپی پستان را توضیح دهد.

16- ساختمان میکروسکپی پستان را تشخیص دهد.

منابع اصلی درس (عنوان کتاب، نام نويسنده، سال و محل انتشار، نام ناشر، شماره فصول يا صفحات مورد نظر در اين درس- در صورتی که مطالعه همه کتاب يا همه مجلدات آن به عنوان منبع ضروری نباشد) 

-  بافت شناسی پایه جان کوئیرا  , بافت شناسی ، دکتر جعفر سلیمانی راد

   منابع فرعی:

- بافت شناسی گارتنر

منابع فرعی درس:

 

نحوه ارزشيابی دانشجو و بارم مربوط به هر ارزشيابی

الف) در طول دوره (کوئيز، تکاليف، امتحان ميان ترم...)           

    

1- امتحان میان ترم                                      5نمره

2- امتحان پایان ترم                                      6نمره

3- امتحان عملی                                              5 نمره

4- فعالیت کلاسی                                             4نمره

وظایف دانشجو:

حضور به موقع و فعال در کلاس، پیش مطالعه مباحث، مطالعه و یادگیری موضوعات تدریس شده، آمادگی برای پرسش کلاسی هر جلسه، ارائه پاسخ کتبی برای موضوعات تحقیقی مطرح شده در کلاس

 

 

تاريخ امتحان ميان ترم:                                                                        تاريخ امتحان پايان ترم:

ساير تذکرهای مهم برای دانشجويان: 

 

 

 

جدول زمان بندی

اسلاید

آمادگی لازم دانشجويان قبل از شروع کلاس

مدرس

عنوان

ساعت

تاريخ

رديف

 

مطالعه و مباحثه مطالب

دکتر هاشمی

مقدمه 

8-10

 

1

 

مطالعه و مباحثه مطالب

دکتر هاشمی

بافت پوششي - غشاء پايه - اتصالات بين سلولي

8-10

 

2

 

مطالعه و مباحثه مطالب

دکتر هاشمی

اختصاصات سطح سلول ها -انواع بافت پوششي و غددي

8-10

 

3

 

مطالعه و مباحثه مطالب

دکتر هاشمی

انواع بافت پوششي و غددي (عملی)

 

جبرانی

4

 

مطالعه و مباحثه مطالب

دکتر هاشمی

بافت همبندي - اجزاء بافت همبندي ( سلول و الیاف)

8-10

97/07/15

5

 

مطالعه و مباحثه مطالب

دکتر هاشمی

ماده زمینه ای و انواع بافت همبندي

8-10

97/07/22

6

 

مطالعه و مباحثه مطالب

دکتر هاشمی

انواع بافت همبندي (عملی)

 

97/07/29

7

 

مطالعه و مباحثه مطالب

دکتر هاشمی

انواع بافت همبندي (عملی)

 

97/08/06

8

 

مطالعه و مباحثه مطالب

دکتر هاشمی

بافت غضروفي - ساختمان و انواع غضروف - سلولهاي استخواني

8-10

97/08/13

9

 

مطالعه و مباحثه مطالب

دکتر هاشمی

بافت استخواني - ماتريكس استخوان انواع بافت استخوان -استخوانسازي مفصل

8-10

97/08/20

10

 

مطالعه و مباحثه مطالب

دکتر هاشمی

بافت غضروفي و انواع بافت استخوان ( عملی)

 

97/08/27

11

 

مطالعه و مباحثه مطالب

دکتر هاشمی

بافت غضروفي و انواع بافت استخوان ( عملی)

 

97/09/04

12

 

مطالعه و مباحثه مطالب

دکتر هاشمی

بافت عصبي - نورون – نوروگليا - سيناپس سیستم عصبی محیطی

8-10

97/09/11

13

 

مطالعه و مباحثه مطالب

دکتر هاشمی

بافت عصبی (عملی)

 

97/09/18

14

 

مطالعه و مباحثه مطالب

دکتر مردانی

بافت عضلاني - انواع بافت عضلاني 

8-10

97/09/25

15

 

مطالعه و مباحثه مطالب

دکتر مردانی

انواع بافت عضلاني (عملی)

 

97/10/02

16

 

مطالعه و مباحثه مطالب

دکتر هاشمی

پوست، اپیدرم - پوست- درم - ضمائم غده پستان

8-10

97/10/09

17

 
  مطالعه و مباحثه مطالب دکتر هاشمی پوست، اپیدرم - درم - ضمائم غده پستان(عملی)   97/10/16 18

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir