بافت شناسی 01

تاریخ ایجاد چهارشنبه,1397/11/17-14:35
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

طرح دوره نظری و عملی یا course plan

 

سال تحصیلی:98-97

نیمسال:      دوم                

رشته:داروسازی

دوره: دکتری حرفه ای

گروه آموزشی:علوم تشریحی

نام درس:بافت شناسی 01

نام مسوول درس (واحد): دکتر هاشمی بنی کد 01 دکتر رشدی کد 02

شماره درس  :123412

روز و ساعت برگزاری:شنبه 11-10 شنبه 12-11

محل برگزاری: روح الامین

تعداد و نوع واحد: 1    نظری        *        عملی

دروس پیش نیاز:

تلفن: 37929153، 37929151

ساعت و روزهای تماس: همه روزه

آدرس Email:hashemibeni@med.mui.ac.ir

rashidi@med.mui.ac.ir

آدرس دفتر : گروه علوم تشریحی طبقه همکف

تعداد دانشجو:                                                                            

نام نماینده دانشجویان و شماره همراه:

هدف کلی درس:

اهداف اختصاصی:

 

 

 

 

منابع اصلی درس (عنوان کتاب، نام نويسنده، سال و محل انتشار، نام ناشر، شماره فصول يا صفحات مورد نظر در اين درس- در صورتی که مطالعه همه کتاب يا همه مجلدات آن به عنوان منبع ضروری نباشد) 

 

 

 

منابع فرعی درس:

 

 

نحوه ارزشيابی دانشجو و بارم مربوط به هر ارزشيابی

الف) در طول دوره (کوئيز، تکاليف، امتحان ميان ترم...)                                                                              بارم:

ب) پايان دوره:                                                                                                                                             بارم:

وظایف دانشجو:

 

 

سياست مسوول دوره در مورد برخورد با غيبت و تاخير دانشجو یا هرگونه نقض قوانین در کلاس درس:

 

 

تاريخ امتحان ميان ترم:                                                                        تاريخ امتحان پايان ترم:

ساير تذکرهای مهم برای دانشجويان:

 

 

 

جدول زمان بندی

اسلاید

آمادگی لازم دانشجويان قبل از شروع کلاس

مدرس

عنوان

ساعت

تاريخ

رديف

 

 

دکتر هاشمی بنی

دکتر رشیدی

 

10-11

11-12

97/11/13

1

 

 

دکتر هاشمی بنی

دکتر رشیدی

 

10-11

11-12

97/11/27

2

 

 

دکتر هاشمی بنی

دکتر رشیدی

 

10-11

11-12

97/12/04

3

 

 

دکتر هاشمی بنی

دکتر رشیدی

 

10-11

11-12

97/12/11

4

 

 

دکتر هاشمی بنی

دکتر رشیدی

 

10-11

11-12

97/12/18

5

 

 

دکتر هاشمی بنی

دکتر رشیدی

 

10-11

11-12

97/12/25

6

 

 

دکتر هاشمی بنی

دکتر رشیدی

 

10-11

11-12

98/01/17

7

 

 

دکتر هاشمی بنی

دکتر رشیدی

 

10-11

11-12

98/01/24

8

 

 

دکتر هاشمی بنی

دکتر رشیدی

 

10-11

11-12

98/01/31

9

 

 

دکتر هاشمی بنی

دکتر رشیدی

 

10-11

11-12

98/02/07

10

 

 

دکتر هاشمی بنی

دکتر رشیدی

 

10-11

11-12

98/02/14

11

 

 

دکتر هاشمی بنی

دکتر رشیدی

 

10-11

11-12

98/02/21

12

 

 

دکتر هاشمی بنی

دکتر رشیدی

 

10-11

11-12

98/02/28

13

 

 

دکتر هاشمی بنی

دکتر رشیدی

 

10-11

11-12

98/03/04

14

 

 

دکتر هاشمی بنی

دکتر رشیدی

 

10-11

11-12

98/03/11

15

 

 

دکتر هاشمی بنی

دکتر رشیدی

 

10-11

11-12

98/03/18

16

 

 

دکتر هاشمی بنی

دکتر رشیدی

 

10-11

11-12

98/03/25

17

 

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir