علوم تشریحی اعصاب 01 و 02

تاریخ ایجاد شنبه,1397/07/28-12:34
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

طرح دوره نظری و عملی یا course plan

 

سال تحصیلی:98-97

نیمسال:     اول     

رشته: پزشکی 

دوره: علوم پایه

گروه آموزشی:علوم تشریحی

نام درس:علوم تشریحی اعصاب 01

نام مسوول درس (واحد):دکترصادقی کد 01

شماره درس  :1112343108

روز و ساعت برگزاری: چهارشنبه 10-12 کد 01

محل برگزاری: کلاس14

تعداد و نوع واحد: 1.5     نظری       0.5     عملی

دروس پیش نیاز: مقدمات علوم تشریحی

تلفن:37929003

ساعت و روزهای تماس: همه روزهای کاری بجز ساعاتی که طبق برنامه هفتگی، مدرس در جلسه درس یا شوراهای دانشگاه حضور دارد

آدرس ایمیل: 

sadeghi@med.mui.ac.ir

آدرس دفتر : گروه علوم تشریحی

تعداد دانشجو:                        حدود 65 نفر در هر کد                                                        

نام نماینده دانشجویان و شماره همراه:

آقای کریمیان 09381604447

آقای دلشاد 09134059786

هدف کلی درس:

آموزش در سطحی که فراگیر با وضعیت تشریحی سیستم اعصاب آشنا شده و بتواند از آن درجهت معاینه فیزیکی و تجزیه و تحلیل مطالب بالینی استفاده نماید.

- برای یادگیری درس معاینه فیزیکی (در نیمسال 6) کافی باشد.

- توانایی شناسایی اجزاء اصلی دستگاه عصبی مرکزی در تصاویر CT و MRI را به فراگیر بدهد.

- دانش کافی برای topical diagnosis (در حد پزشک عمومی) را داشته باشد.

اهداف اختصاصی:

  1. دانشجو پس از پایان دوره باید بتواند:

  2. نحوه تکامل دستگاه عصبی را شرح دهد.
  3. اجزای میکروسکوپیک سیستم اعصاب را شناسایی نماید.
  4. ماده سفید، خاکستری و نمای ظاهری نخاع را شرح دهد.
  5. نکات بالینی مربوط به آسیبها و بیماریهای نخاع راتوضیح دهد.
  6. ماده سفید، خاکستری و نمای ظاهری ساقه مغز همراه با نکات بالینی آن را شرح دهد.
  7. مخچه را از نظر نمای ظاهری، ماده سفید و خاکستری و نکات بالینی آن را توضیح دهد.
  8. نیمکره های مغزی را به لحاظ توپوگرافی، جایروسها، شیارها و هسته های قاعده ای را شرح دهد.
  9. خونرسانی مغز، آنژیوگرافی و انواع خونریزیهای CNS را شرح دهد.
  10. سیستم عصبی خودکار را شرح دهد.

منابع اصلی درس (عنوان کتاب، نام نويسنده، سال و محل انتشار، نام ناشر، شماره فصول يا صفحات مورد نظر در اين درس- در صورتی که مطالعه همه کتاب يا همه مجلدات آن به عنوان منبع ضروری نباشد) 

کد 01: ویرایش دوم neuroanatomy through clinical cases  و درسنامه

کد 02: ویرایش هفتم Snell's Clinical Neuroanatomy و مطالب سرکلاسی

(pdf هر دو کتاب، برای رساندن به دانشجویان، در اختیار نماینده محترم قرار می گیرد)

منابع بخش بافت شناسی و جنین شناسی نیز توسط اساتید درس، ارائه خواهند شد.

منابع فرعی درس:

برای تصاویر CT scan و MRI: جلد نخست از ویرایش سوم اطلس pocket atlas of sectional anatomy

نحوه ارزشيابی دانشجو و بارم مربوط به هر ارزشيابی

الف) دانشجویان هر دو کد در آزمون های طی دوره (کوئیز)، میان دوره و پایان دوره شرکت خواهند نمود.

- آزمون های طی دوره  کد 01 ، هفتگی و به شکل الکترونیکی بوده و از هفته دوم آغاز می شود (روزهای چهارشنبه ساعت 12) (شامل 12 آزمون). مطالب این آزمون ها به شکل افزایشی خواهد بود و لذا آزمون های میان دوره و پایان دوره، مطابق ششمین و دوازدهمین این آزمون طی دوره خواهد بود.

- آزمون های طی دوره  کد 02 ، نیز در طی نیمسال برگزار خواهد شد.

بودجه بندی نمره:

- کد 01: هر آزمون طی دوره: 1 نمره (جمعا 10 نمره) و دو 5 نمره نیز برای آزمون های میان دوره و پایان دوره

- کد 02: میان دوره و پایان دوره هر کدام 10 نمره (سهم آزمون های طی دوره نیز جزء همین دو 10 نمره است).

وظایف دانشجو:

حضور به موقع و فعال در کلاس، پیش مطالعه مباحث، مطالعه و یادگیری موضوعات تدریس شده، آمادگی برای پرسش کلاسی هر جلسه، ارائه پاسخ کتبی برای موضوعات تحقیقی مطرح شده در کلاس

سياست مسوول دوره در مورد برخورد با غيبت و تاخير دانشجو یا هرگونه نقض قوانین در کلاس درس:

داشتن 2تاخير معادل با یک غیبت محسوب می شود. در صورت داشتن دو غیبت ، به ازاء هر جلسه غیبت 5/0 نمره از نمره نهایی کسر می گردد. غیبت بیش از سه جلسه واحد درسی حذف می گردد.

تاريخ امتحان ميان ترم:                                                                        تاريخ امتحان پايان ترم:

ساير تذکرهای مهم برای دانشجويان:

جدول زمان بندی (دو تاریخ هرردیف، به ترتیب برای کدهای 01 و 02 است):

 

 

 

جدول زمان بندی

اسلاید

آمادگی لازم دانشجويان قبل از شروع کلاس

مدرس

عنوان

ساعت

تاريخ

رديف

 

 

آقای دکتر ربیعی

آقای دکتر صادقی

مقدمات و مبانی درس نوروآناتومی

10-12

97/07/03

1

 

 

آقای دکتر ربیعی

آقای دکتر صادقی

ساختار کلی نیمکره های مخ

10-12

97/07/10

2

 

 

آقای دکتر ربیعی

آقای دکتر صادقی

ساختار کلی نیمکره های مخ (بخش دوم)

10-12

جبرانی اول:

پنج شنبه 97/07/12

3

 

 

آقای دکتر رشیدی

خانم دکتر هاشمی

بافت شناسی و جنین شناسی دستگاه عصبی

10-12

97/07/17

4

 

 

آقای دکتر رشیدی

خانم دکتر هاشمی

بافت شناسی و جنین شناسی دستگاه عصبی

10-12

97/07/24

5

 

 

آقای دکتر رشیدی

خانم دکتر هاشمی

بافت شناسی و جنین شناسی دستگاه عصبی

10-12

جبرانی دوم:

پنج شنبه 97/07/26

 

 

 

 آقای دکتر ربیعی

آقای دکتر صادقی

مننژ

10-12

97/08/02

7

 

 

آقای دکتر ربیعی

آقای دکتر صادقی

هسته های قاعده ای

10-12

97/08/09

(در صورت تعطیل شدن، جبرانی آن در  97/08/03 برگزار می شود)

8

 

 

آقای دکتر ربیعی

آقای دکتر صادقی

تکمیل بحث نیمکره های مخ و خونرسانی آنها

10-12

97/08/15

/8/97 (جبرانی آن در  97/08/03 یا 97/07/26 برگزار می شود)

9

 

 

 

آقای دکتر ربیعی

آقای دکتر صادقی

بررسی کلی ساقه مغز و نخاع

10-12

97/08/23

10

 

 

آقای دکتر ربیعی

آقای دکتر صادقی

ساختار ساقه مغز

10-12

97/08/30

11

 

 

آقای دکتر ربیعی

آقای دکتر صادقی

ساختار ساقه مغز

10-12

97/09/07

12

 

 

 

آقای دکتر ربیعی

آقای دکتر صادقی

مخچه

10-12

97/09/14

13

 

 

 

آقای دکتر ربیعی

آقای دکتر صادقی

نخاع

10-12

97/09/21

14

 

 

 

آقای دکتر ربیعی

آقای دکتر صادقی

جمع بندی موارد مربوط به اعصاب cranial و معاینه آنها

10-12

97/09/28

15

 

 

آقای دکتر ربیعی

آقای دکتر صادقی

دستگاه عصبی خودکار

10-12

97/10/05

16

   

آقای دکتر اسفندیاری

آقای دکتر اسفندیاری
مطالعه تفضیلی diencephalon 10-12 97/10/12 17

ID-email(med.mui.ac.ir)

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir