حواس ویژه کد 02

تاریخ ایجاد چهارشنبه,1397/11/24-12:40
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

طرح دوره نظری و عملی یا course plan

 

سال تحصیلی: 98-97

نیمسال:       دوم

رشته:پزشکی

دوره: علوم پایه

گروه آموزشی: علوم تشریحی

نام درس: علوم تشریحی حواس ویژه

نام مسوول درس (واحد):دکترروشنک ابوترابی

 

شماره درس  1112343109  - کد 02

روز و ساعت برگزاری: یکشنبه 12-10

محل برگزاری:دانشکده پزشکی -کلاس شماره 14

تعداد و نوع واحد: 2      نظری       ×        عملی

دروس پیش نیاز:بافت شناسی پزشکی

تلفن:37929104

ساعت و روزهای تماس:بعدازظهرهای یکشنبه و سه شنبه 2 الی 4

 Email:abutorabi@ med. mui.ac.ir

آدرس دفتر : گروه عاوم تشریحی طبقه همکف

تعداد دانشجو:                                                        

نام نماینده دانشجویان و شماره همراه:

هدف کلی درس:

فراگیری اصول، مفاهیم و محفوظات  در زمینه ساختار (در هر دو سطح میکروسکوپی و ماکروسکوپی)، مجاورات و تکوین طبیعی حواس ویژه بینایی، شنوایی و تعادل و نیز فراگیری آناتومی سطحی و رادیولوژیک دستگاه حواس ویژه ، به میزانی که دانشجو برای درک و تجزیه و تحلیل اختلالات این دستگاه آماده شود.

اهداف اختصاصی:

1-ساختار آناتومیک اوربیت ، کره چشم وضمائم دستگاه بینایی را بشناسد

2-عروق و اعصاب چشم و ضمائم دستگاه بینایی را بشناسد

3-ساختار آناتومیک گوش خارجی، گوش میانی و گوش داخلی را شناسایی کند

4- نشانه های سطحی و رادیولوژیک دستگاه بینایی و شنوایی-تعادلی را تشخیص دهد

5-ساختار میکروسکوپی چشم و ضمائم دستگاه بینایی را بشناسد

6-ساختار میکروسکوپی گوش را شناسایی کند

7-نحوه تکوین قسمت های مختلف دستگاه بینایی را بداند

8-نحوه تکوین قسمت های مختلف دستگاه شنوایی- تعادلی را بداند

9-ناهنجاری های مادر زادی دستگاه بینایی و شنوایی-تعادلی را بشناسد

 

منابع اصلی درس (عنوان کتاب یا درسنامه، نام نويسنده، سال و محل انتشار، نام ناشر، شماره فصول يا صفحات مورد نظر در اين درس- در صورتی که مطالعه همه کتاب يا همه مجلدات آن به عنوان منبع ضروری نباشد)

1-آناتومي سروگردن گری برای دانشجویان (2015) 

2-رویان شناسی پزشکی لانگمن (2019)

3- بافت شناسی سلیمانی راد (آخرین چاپ)

4-اسلاید های ارائه شده در کلاس

منابع فرعی درس (کتاب، مجله، سامانه و...):

نحوه ارزشيابی دانشجو و بارم مربوط به هر ارزشيابی

الف) تکوینی (ارزشیابی حین دوره شامل کوئیز، تکالیف، امتخان میان ترم و...):

ب) تراکمی (ارزشیابی پایان دوره):

وظایف دانشجو:

  1. حضور به موقع و مرتب در کلاس
  2. مطالعه منابع معرفی شده قبل و بعد از کلاس و پاسخگویی به سوالات

      3-اقدام به رفع اشکالات درسی در هنگام تدریس یا بعد از کلاس با مراجعه به مدرس مربوطه مخصوصاً قبل از امتحانات

سياست مسؤول دوره در مورد نظم و انضباط و اجرای قوانین آموزشی در طول دوره:

  • حضور و غیاب دانشجویان هر جلسه انجام خواهد شد.
  • دانشجویان ملزم می باشند قبل از شروع جلسه درس در کلاس حضور داشته باشند.
  • غيبت غیر مجاز بيش از سه هفدهم از جلسات درس ، منجر به گزارش نمره صفر خواهد شد.   

          -   دانشجوياني كه به سوالات كلاس پاسخ صحيح دهند به ازای هر سوال 2/ نمره0 به نمره كل اضافه خواهد شد .             

تاريخ امتحان ميان ترم:                                                                        تاريخ امتحان پايان ترم:

ساير تذکرهای مهم برای دانشجويان:

 

 

 

 

 

جدول زمان بندی

اسلاید

منبع این سرفصل

مدرس

عنوان

ساعت

تاريخ

رديف

صفحات فصل اسم منبع

 

ص 120-105

فصل هشتم-سروگردن آناتومي سروگردن گری برای دانشجویان(2015) 

دکتر ابوترابی

کاسه چشم( استخوان های کاسه چشم، پلک ها،دستگاه اشکی،شیارها و درزهای کاسه چشم، اختصاصات فاسیایی ،عضلات و نکات بالینی)

10-12

98/02/15

1

 

ص132-120

فصل هشتم-سروگردن آناتومي سروگردن گری برای دانشجویان(2015) 

دکتر ابوترابی

کاسه چشم( عروق، عصب دهی، کره چشم و نکات بالینی)

10-12

98/02/22

2

 

لانگمن ص437-427

فصل 20لانگمن رویان شناسی پزشکی لانگمن(2019)

دکتر زرین فرد

نحوه تکوین قسمت های مختلف دستگاه بینایی- ناهنجاری های مادر زادی دستگاه بینایی 

10-12

98/02/29

3

 

ص346-335

فصل 20 بافت شناسی بافت شناسی سلیمانی راد

دکتر زرین فرد

ساختار میکروسکوپی چشم و ضمائم دستگاه بینایی 

10-12

98/03/05

4

 

ص151-132

فصل هشتم-سروگردن آناتومي سروگردن گری برای دانشجویان(2015)

دکتر ابوترابی

کوئیز اول -گوش (گوش خارجی ،گوش میانی ، گوش داخلی)

10-12

98/03/12

5

 

لانگمن ص426-415

بافت شناسی ص 351-346

فصل 19لانگمن

فصل 20 بافت شناسی

رویان شناسی پزشکی لانگمن(2019)-بافت شناسی سلیمانی راد

دکتر زرین فرد

نحوه تکوین قسمت های مختلف دستگاه شنوایی- تعادلی،

ناهنجاری های مادر زادی شنوایی-تعادلی-ساختار میکروسکوپی گوش

10-12

جبرانی

6

 

گری ص305-302(سطحی)

اسلاید های کلاس(رادیولوژی)

فصل هشتم-سروگردن آناتومي سروگردن گری برای دانشجویان(2015)-اسلاید های ارائه شده در کلاس

دکتر ابوترابی

کوئیز دوم-آناتومی سطحی و رادیولوژیک دستگاه بینایی و شنوایی-تعادلی

10-12

جبرانی

7

 

 

 

 

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir