ایمنی شناسی عملی گروه ایمنی شناسی

تاریخ ایجاد شنبه,1396/04/31-8:18
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

طرح دوره نظری و عملی یا course plan

 

سال تحصیلی:96-95

نیمسال: اول                   

رشته:پرستاری

دوره:

گروه آموزشی:

نام درس:ایمنی شناسی وژنتیک

نام مسوول درس (واحد):دکتر محسن مسجدی

شماره درس  :132317

روز و ساعت برگزاری:سه شنبه ساعت 15-13

محل برگزاری:دانشکده پرستاری

تعداد و نوع واحد: 0.5 واحد     نظری                عملی*

دروس پیش نیاز:دروس فیزیولوژی و میکروب شناسی

تلفن:

ساعت و روزهای تماس:

آدرس Email:

آدرس دفتر :

تعداد دانشجو: 28 نفر                                                                            

نام نماینده دانشجویان و شماره همراه:آقای شفیعی 09162836035

هدف کلی درس:تقویت اعتماد به نفس در ابعاد آموزشی، درمانی و پژوهشی بویژه تقویت دانش و توان انجام اقدامات درمانی صحیح

اهداف اختصاصی:

1- آشنایی با نشانه شناسی آزمایشگاهی مربوط به سیستم ایمنی

2- آشنایی با اصول و مهارت های لازم در اجرای تدبیر و روشهای پیشگیری و اصول بیماریابی بیماریهای ژنتیکی در جامعه

3- درک بهتر از اصول و نحوه تفسیر آزمایشهای ایمنی شناسی و سرولوژی و اصول ژنتیکی تشخیص اختلالات ارثی از غیر ارثی و سیستم توارث

 

 

 

 

منابع اصلی درس (عنوان کتاب، نام نويسنده، سال و محل انتشار، نام ناشر، شماره فصول يا صفحات مورد نظر در اين درس- در صورتی که مطالعه همه کتاب يا همه مجلدات آن به عنوان منبع ضروری نباشد) 

روشهای عملی در ایمونولوژی - مولفین: دکتر عبدالرضا وارسته و همکاران- آخرین چاپ

 

 

منابع فرعی درس:

ایمنی شتاسی عملی - مولفین دکتر محسن مسجدی، سجاد اسماعیلی، آذین خواجه پور، فرزانه صدری و سید امین رفیعی- چاپ اول

 

نحوه ارزشيابی دانشجو و بارم مربوط به هر ارزشيابی

الف) در طول دوره   کوییزنظری و عملی و مشارکت فعال در پرسش و پاسخ شفاهی                                                      بارم:2 نمره

ب) پايان دوره:                                                                                                                                         

1-انجام آزمایش بطور کامل، دقیق و حصول به نتیجه صحیح                                                                بارم:3نمره    

2-دفترچه گزارش کار کلمل و استاندارد تک نفره                                                                              بارم: 5نمره

3-امتحان نظری پایان ترم                                                                                                      بارم: 10نمره                                                                                            

وظایف دانشجو:

 

 

سياست مسوول دوره در مورد برخورد با غيبت و تاخير دانشجو یا هرگونه نقض قوانین در کلاس درس:

مطابق با بند 3 صورتجلسه 90/4/28 شورای آموزشی دانشگاه و دیدگاه مسئول درس بشرح زیر است:

غیبت در جلسات درس تا سقف مشخص شده در آئین نامه آموزشی در صورتی مجاز خواهد شد و مشمول کسر نمره نخواهد شد که با ارائه مدرک مستند و گواهی معتبر و تائید شده و با تشخیص معاون آموزشی دانشکده مربوطه مجاز شناخته شود.

نحوه برخورد با غیبت غیر موجه دانشجو در آزمایشگاه در سقف کمتر از 4/17بشرح زیر است: 

یک جلسه غیبت غیر موجه کسر 2 نمره

دو جلسه غیبت غیر موجه کسر 4 نمره

سه جلسه غیبت و یا بیشتر محرومیت از درس، انتحان و اخذ نمره صفر 

تعطیلی غیر مجاز گروهی کسر 3 نمره

 

تاريخ امتحان ميان ترم:                                                                        تاريخ امتحان پايان ترم:

ساير تذکرهای مهم برای دانشجويان:

 

 

 

جدول زمان بندی

اسلاید

آمادگی لازم دانشجويان قبل از شروع کلاس

مدرس

عنوان

ساعت

تاريخ

رديف

 

مطالعه

دکتر محسن مسجدی

مقدمه ای بر روشهای سرولوژی

13-15

95/07/27

1

 

مطالعه جلسه قبلی

دکتر محسن مسجدی

انجام آزمایش CRP و آگاهی از موارد کاربرد و تفسیر آن- آشنایی با آزمایش ESR

13-15

95/08/04

2

 

مطالعه جلسه قبلی

دکتر محسن مسجدی

انجام آزمایش RA-Latex آشنایی با موارد کاربرد و تفسیر آن و همچنین موارد مثبت و منفی کاذب آن

دمونستراسیون آزمایش VDRL

13-15

95/08/11

3

 

مطالعه جلسه قبلی

دکتر محسن مسجدی

انجام آزمایش ویدال و آگاهی از موارد کاربرد و تفسیر آن - همچنین آشنایی با موارد مثبت و منفی کاذب آن

13-15

95/08/18

4

 

مطالعه جلسه قبلی

دکتر محسن مسجدی

انجام آزمایشهای گروه بندی مستقیم و غیر مستقیم سیستم ABO وآشنایی با کاربرد آنها - انجام آزمایش Rh-du وآگاهی از کاربرد آن در انتقال خون- دمونستراسیون آزمایش ASO و آگاه شدن از موارد مثبت و منفی کاذب آن  

13-15

95/08/25

5

 

مطالعه جلسه قبلی

دکتر محسن مسجدی

دمونستراسیون آزمایشهای کمبس مستقیم و غیر مستقیم و آشنایی کامل با کاربرد آنها - انجام آزمایشهای کراس مچ(سازگاری گروه خون)و آشنایی با تفسیر و کاربرد آن- همچنین رغایت فاکتئرهایی که در اتقال خون لازم است.

13-15

95/08/02

6

 

مطالعه جلسه قبلی

دکتر محسن مسجدی

سیتوژنتیک

13-15

95/09/09

7

 

مطالعه جلسه قبلی

دکتر محسن مسجدی

کاریوتیپ

13-15

95/09/16

8

 

مطالعه جلسه قبلی

دکتر محسن مسجدی

مروری بر مطالب تدریس شده و رفع اشکال

13-15

95/09/23

9

 

مطالعه جلسه قبلی

دکتر محسن مسجدی

امتحان نظری پایان ترم

 

 

10

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir