اصول فنی و نگهداری مواد و تجهیزات آزمایشگاهی گروه ایمنی شناسی1

تاریخ ایجاد يكشنبه,1397/05/07-9:02
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

طرح دوره نظری و عملی یا course plan

 

سال تحصیلی:96-97

نیمسال:     دوم                  

رشته:علوم آزمایشگاهی 

دوره:پیوسته 

گروه آموزشی:ایمنی شناسی 

نام درس:اصول فنی و تجهیزات علوم آزمایشگاهی 

نام مسوول درس (واحد):دکتر فرشته آل صاحب فصور 

شماره درس  :132201

روز و ساعت برگزاری:یکشنبه ها 14-12.5

محل برگزاری:کلاس 6 پزشکی 

تعداد و نوع واحد: ....      نظری                عملی

دروس پیش نیاز: فيزيولوژي ـ ميكروبشناسي

تلفن:

ساعت و روزهای تماس:دوشنبه ها ساعت 13-12

آدرس Email:alsahebfosoul@med.mui.ac.ir                   

آدرس دفتر :طبقه سوم دانشکده پزشکی- گروه ایمنی شناسی

تعداد دانشجو:         40نفر                                                                   

نام نماینده دانشجویان و شماره همراه:خانم ملکوتی خواه

هدف کلی درس:آشنایی با اجزای داخلی دستگاه های آزمایشگاهی، کاربرد و نگهداری آنها 

اهداف اختصاصی:

با پیشرفت علم و صنعت، روز به روز بر تعداد دستگاه های مختلف پزشکی، آزمایشگاهی و تحقیقاتی اضافه می گردد. این نوع دستگاه ها که از نظر طرح و ساخت از دقت خاصی برخوردار هستند، برای پیشبرد سرعت کار علوم مختلف ساخته می شوند و دانشجویان علوم آزمایشگاهی بایستی از این پیشرفت اطلاع کامل داشته و دانش مخصوص و کاربرد دستگاه های مختلف مربوط به حرفه خود را فرا گیرند. لذا در این واحد درسی مکانیسم داخلی ، طرز کار و نگهداری دستگاه های مختلف الکترونیکی آزمایشگاهی توضیح داده خواهد شد.

 

 

 

منابع اصلی درس (عنوان کتاب، نام نويسنده، سال و محل انتشار، نام ناشر، شماره فصول يا صفحات مورد نظر در اين درس- در صورتی که مطالعه همه کتاب يا همه مجلدات آن به عنوان منبع ضروری نباشد) 

- روشهاي تجزيه دستگاهي دكتر سليمان افشاري پور (موجود در كتابخانه داروسازي)              2- Practical Medical Microbiology    

3- زيست شناسي سلولي مولكولي دكتر احمد مجد و دكتر شريعت زاده                                 4- كتاب ميكروسكوپ تاليف دكتر علي جعفري

      5- ميكروسكوپهاي نوري و مبناي فيزيكي آن                                                      6- ميكروسكوپ الكتروني 1373 دكترمحمد باقر توكلي

 

 

منابع فرعی درس:

 

 1-فيزيك كاربردي دستگاههاي آزمايشگاهي تشخيص طبي (تقي گرجي)    

2- مقدمات آزمايشگاهي و نمونه گيري بيولوژي دكتر مهدي صائب

 3-تشخيص باليني و پيگري بيماريها به كمك روشهاي آزمايشگاهي (ديويدسو ن )   

 4- اصول بيوشيمي باليني   

 

 

نحوه ارزشيابی دانشجو و بارم مربوط به هر ارزشيابی

الف) در طول دوره (کوئيز، تکاليف، امتحان ميان ترم...)

 الف) در طول دوره (تکاليف: ارایه سمینار توسط دانشجو: از 1 نمره)                                                                             بارم:

ب) پايان دوره:               100%                                                                                                                              بارم:

وظایف دانشجو:آشنایی با طرز کاربا دستگاه های آزمایشگاهی، کاربرد و نگهداری آنها

 

 

سياست مسوول دوره در مورد برخورد با غيبت و تاخير دانشجو یا هرگونه نقض قوانین در کلاس درس:

 

 

تاريخ امتحان ميان ترم:       :  4/2/97                                                                                            تاريخ امتحان پايان ترم:

ساير تذکرهای مهم برای دانشجويان:

عدم استفاده از موبایل در کلاس درس

 

 

جدول زمان بندی

اسلاید

آمادگی لازم دانشجويان قبل از شروع کلاس

مدرس

عنوان

ساعت

تاريخ

رديف

 

 

دکتر فرشته آل صاحب فصول 

آشنایی با میکروسکوپ و انواع آن

) Polarizing, Invert , UV, Dark Field,

Phase Contrast, Stereoscope)

12.5-14

97/11/29

1

 

 

دکتر فرشته آل صاحب فصول

آشنایی با میکروسکوپ فلورسنت

12.5-14

97/12/6

2

 

 

دکتر فرشته آل صاحب فصول

TEM, SEM آشنایی با میکروسکوپ الکترونی

12.5-14

97/12/13

3

 

 

دکتر فرشته آل صاحب فصول

آشنایی با فلیم فتومتر و انواع آن

12.5-14

97/12/20

4

 

 

دکتر فرشته آل صاحب فصول

آشنایی با سانتریفوژ- ترازوهای آزمایشگاهی

متر، هود، اتوکلاو و فور pH

انکوباتور و بن ماری- آب مقطرگیری

12.5-14

97/1/19

5

 

 

دکتر فرشته آل صاحب فصول

 (AAS) آشنایی با اسپکتروفتومتری جذب اتمی و انواع آن 

12.5-14

97/2/26

6

 

 

دکتر فرشته آل صاحب فصول

آشنایی با  فلوسایتومتری و کاربرد آن

12.5-14

97/2/2

7

 

 

دکتر فرشته آل صاحب فصول

آشنایی با  دستگاه های شمارنده سلولی (سل کانتر) –H1

12.5-14

97/21/9

8

 

 

دکتر فرشته آل صاحب فصول

HPLC-  FPLC آشنایی با  کروماتوگرافی و انواع آن 

12.5-14

97/2/23

9

 

 

دکتر فرشته آل صاحب فصول

مروری بر مطالب گفته شده – رفع اشکال

12.5-14

97/2/30

10

 

 

 

امنحان پایان ترم

 

97/4/3

11

 

 

 

 

 

 

12

 

 

 

 

 

 

13

 

 

 

 

 

 

14

 

 

 

 

 

 

15

 

 

 

 

 

 

16

 

 

 

 

 

 

17

 

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir