ایمنی شناسی عملی گروه ایمنی شناسی

تاریخ ایجاد شنبه,1398/06/23-7:28
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

طرح دوره نظری و عملی یا course plan

 

سال تحصیلی:99-98

نیمسال:    اول                  

رشته: علوم آزمایشگاهی

دوره: کارشناسی پیوسته

گروه آموزشی:ایمنی شناسی

نام درس: ایمنی شناسی

نام مسوول درس (واحد): دکتر اسمعیل

شماره درس  :132313

روز و ساعت برگزاری:

محل برگزاری:

تعداد و نوع واحد: ....      نظری           2     عملی

دروس پیش نیاز:ایمنی شناسی پزشکی

تلفن:

ساعت و روزهای تماس:

آدرس Email:

آدرس دفتر :

تعداد دانشجو:                                                                            

نام نماینده دانشجویان و شماره همراه:

هدف کلی درس:آشنایی با آزمایشات مختلف ایمونولوژی در حدی که به عنوان کارشناس به تنهایی قادر به انجام صحیح آزمایشات روتین و اختصاصی ایمونولوژی باشد.

اهداف اختصاصی:

 

آموزش روشهای مختلف ایمونولوژی شامل: الکتروفورز، ایمونوفلورسانس، ژل دیفیوژن، فلوسیتومتری

 

 

منابع اصلی درس (عنوان کتاب، نام نويسنده، سال و محل انتشار، نام ناشر، شماره فصول يا صفحات مورد نظر در اين درس- در صورتی که مطالعه همه کتاب يا همه مجلدات آن به عنوان منبع ضروری نباشد) 

 

منابع در دوره نظری ذکر شده

 

منابع فرعی درس:

 

 

نحوه ارزشيابی دانشجو و بارم مربوط به هر ارزشيابی

الف) در طول دوره (کوئيز، تکاليف، امتحان ميان ترم...)                                                                              بارم:

ب) پايان دوره:                                                                                                                                             بارم:

وظایف دانشجو:

 

 

سياست مسوول دوره در مورد برخورد با غيبت و تاخير دانشجو یا هرگونه نقض قوانین در کلاس درس:

 

 

تاريخ امتحان ميان ترم:                                                                        تاريخ امتحان پايان ترم:

ساير تذکرهای مهم برای دانشجويان:

 

 

 

جدول زمان بندی 68 ساعت

اسلاید

آمادگی لازم دانشجويان قبل از شروع کلاس

مدرس

عنوان

ساعت

تاريخ

رديف

 

 

 

کلیاتی در رابطه با رعایت موارد ایمنی در آزمایشگاه

 

 

1

 

 

 

آزمونهای رسوبی، SRID، کانتر ایمونوالکتروفورز، ایمونوالکتروفورز

 

 

2

 

 

 

آزمونهای آگلوتیناسیون شامل هماگلوتیناسیون مستقیم، غیر مستقیم، آزمون رایت، 2ME، کومبس رایت، ویدال، ممانعت از هماگلوتیناسیون

 

 

3

 

 

 

آزمونهای لاتکس آگلوتیناسیون (RF و CPR و آزمون حاملگی)

 

 

4

 

 

 

آزمون های ارزیابی سیستم C  فاگوسیتوز آزمونهای RIA

 

 

5

 

 

 

ایمونوفلورسانس مستقیم و غیرمستقیم آزمون های EIA

 

 

6

 

 

 

روشهای جدا سازی لنفوسیتها، آزمون رزت ، تعیین HLA

 

 

7

 

 

 

فلوسایتومتری، PCR، ایموبلاتینگ، توربیدیمتری، کمیلومینانس، آزمون های پوستی مثل: تست شیک، PPD، آشنایی با روشهای کشت سلولی

 

 

8

 

 

 

 

 

 

9

 

 

 

 

 

 

10

 

 

 

 

 

 

11

 

 

 

 

 

 

12

 

 

 

 

 

 

13

 

 

 

 

 

 

14

 

 

 

 

 

 

15

 

 

 

 

 

 

16

 

 

 

 

 

 

17

 

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir