ایمنی شناسی نظری گروه ایمنی شناسی

تاریخ ایجاد شنبه,1398/06/23-7:14
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

طرح دوره نظری و عملی یا course plan

 

سال تحصیلی:99-98

نیمسال:             اول         

رشته: علوم آزمایشگاهی

دوره: کارشناسی پیوسته

گروه آموزشی: ایمنی شناسی

نام درس: ایمنی شناسی

نام مسوول درس (واحد):دکتر اسمعیل

شماره درس  :132312

روز و ساعت برگزاری:

محل برگزاری:

تعداد و نوع واحد: 3 نظری                عملی

دروس پیش نیاز: فیزیولوژی نظری

تلفن:

ساعت و روزهای تماس:

آدرس Email:

آدرس دفتر :

تعداد دانشجو:                                                                            

نام نماینده دانشجویان و شماره همراه:

هدف کلی درس: آشناییدانشجو با سلول و اعضای سیستم ایمنی و پاسخ های ایمنی به حدی که دانش کافی در علم ایمونولوژی برای انجام آزمایشات ایمونولوژی داشته باشد.

اهداف اختصاصی:

 

 

 

 

منابع اصلی درس (عنوان کتاب، نام نويسنده، سال و محل انتشار، نام ناشر، شماره فصول يا صفحات مورد نظر در اين درس- در صورتی که مطالعه همه کتاب يا همه مجلدات آن به عنوان منبع ضروری نباشد) 

1-zane HD Immonology theroretical & practical concept in laboratory medicine lates ed.

2-ایمنولوژی سلولی و مولکولی ابوالعباس ترجمه دکتر رضا فرید حسینی آخرین چاپ

 

 

منابع فرعی درس:

 

 

نحوه ارزشيابی دانشجو و بارم مربوط به هر ارزشيابی

الف) در طول دوره (کوئيز، تکاليف، امتحان ميان ترم...)                                                                              بارم:

ب) پايان دوره:                                                                                                                                             بارم:

وظایف دانشجو:

 

 

سياست مسوول دوره در مورد برخورد با غيبت و تاخير دانشجو یا هرگونه نقض قوانین در کلاس درس:

 

 

تاريخ امتحان ميان ترم:                                                                        تاريخ امتحان پايان ترم:

ساير تذکرهای مهم برای دانشجويان:

 

 

 

جدول زمان بندی 51 ساعت

اسلاید

آمادگی لازم دانشجويان قبل از شروع کلاس

مدرس

عنوان

ساعت

تاريخ

رديف

 

 

 

سلول ها، اعضاء و نسوج سیستم ایمنی (هماتوپوئز - سلول های سیستم ایمنی- اعضاء و نسوج)

 

 

1

 

 

 

آنتی ژنها

 

 

2

 

 

 

ایمونوگلوبولینها

 

 

3

 

 

 

سیستم کمپلمان ، تعریف اجزای متشکله سیستم کمپلمان

 

 

4

 

 

 

واکنش های آنتی ژن و آنتی بادی

 

 

5

 

 

 

کمپلکس اصلی سازگاری نسجی

 

 

6

 

 

 

پاسخ ایمنی به عوامل عفونی

 

 

7

 

 

 

نقایص سیستم ایمنی

 

 

8

 

 

 

سرطان و سیستم ایمنی

 

 

9

 

 

 

 

 

 

10

 

 

 

 

 

 

11

 

 

 

 

 

 

12

 

 

 

 

 

 

13

 

 

 

 

 

 

14

 

 

 

 

 

 

15

 

 

 

 

 

 

16

 

 

 

 

 

 

17

 

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir