ایمنولوژی نظری گروه ایمنی شناسی

تاریخ ایجاد شنبه,1398/09/16-8:37
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

طرح دوره نظری و عملی یا course plan

سال تحصیلی:1398

نیمسال: اول               دوم           تابستان

تعداد دانشجو:

رشته:پزشکی

دوره: علوم پایه             

نام نماینده و شماره همراه:

گروه آموزشی:ایمنی شناسی

نام درس: ایمنی شناسی

آدرس دفتر : دانشکده پزشکی طبقه سوم

نام مسوول درس (واحد): دکتر اسکندری

شماره درس:1113243131

ساعت و روزهای تماس:

روز و ساعت برگزاری: چهارشنبه ها 10-8

محل برگزاری:کلاس 25

تلفن:37929031

ساعت و نوع درس: 1.75  نظری            0.25    عملی

دروس پیش نیاز: فیزیولوژی و میکروب شناسی

E-mail:

هدف کلی درس: آآشنايي كامل با اصول پایه ای سيستم ايمني، سلول ها و مولکول های ایمنی، چگونگی میانکنش های ایمنی و مکانیسم ها

اهداف اختصاصی:  آشنايي كامل با اصول پایه ای سيستم ايمني، سلول ها و مولکول های ایمنی، چگونگی میانکنش های ایمنی و مکانیسم ها

 

 

منابع اصلی درس (عنوان کتاب یا درسنامه، نام نويسنده، سال و محل انتشار، نام ناشر، شماره فصول يا صفحات مورد نظر در اين درس- در صورتی که مطالعه همه کتاب يا همه مجلدات آن به عنوان منبع ضروری نباشد)

ایمنی شناسی پزشکی  انتشارات آراد دانشکده پزشکی علوم پزشکی شیراز

منابع فرعی درس (کتاب، مجله، سامانه و...):

  1. ایمونولوژی سلولی و مولکولی نوشته ابول ک عباس. آخرین ویراست

2- ایمنولوژی به زبان خودمانی  از دکتر مزدک کنجعلی خانی حاکمی انتشارات دفتر مرکزی نشر جامعه نگر 1397

 

نحوه ارزشيابی دانشجو و بارم مربوط به هر ارزشيابی

الف) تکوینی (ارزشیابی حین دوره شامل کوئیز، تکالیف، امتخان میان ترم و...):آزمون از مطالب آموزش داده شده، شامل کتاب ها و اسلایدهای آموزشی در کلاس درس خواهد بود. نمره بر اساس ارزیابی مستمر درون کلاسی با استناد به فعالیت های کلاسی  و بر اساس آزمون پایانی خواهد بود

ب) تراکمی (ارزشیابی پایان دوره): آزمون تستی الکترونیک پایان دوره

 

بارم:

بارم:

وظایف دانشجو:

 

 

سياست مسؤول دوره در مورد نظم و انضباط و اجرای قوانین آموزشی در طول دوره: غیبت دانشجو در کلاس درس در نمره نهایی دانشجو موثر خواهد بود و بر اساس هر غیبت، یک نمره از دانشجو کسر خواهد شد.

 

 

تاريخ امتحان ميان ترم:

تاريخ امتحان پايان ترم:

ساير تذکرهای مهم برای دانشجويان:

 

         
 

 

منبع این سرفصل

نظری یا عملی

اسلاید

مدرس

عنوان

(بر اساس سرفصل‌های برنامه ملی مصوب 1/5/1396 تدوین گردد)

ساعت

تاریخ

رديف

صفحات

فصل

اسم منبع

 

 

 

 

 

دکتر ناهید اسکندری

تاریخچه علم ایمنی شناسی- دوره ایمنی شناسی مشاهده ای- دوره ایمنی شناسی تجربی- دوره ایمنی شناسی جدید – نقش ایران و چین در علم ایمنی شناسی- ایمنی ذاتی و اکتسابی- ویژگی های پاسخ ایمنی اکتسابی – انواع پاسخ های ایمنی اکتسابی

8-10

 

1

 

 

 

 

 

دکتر ناهید اسکندری

سلول های متنوع سیستم ایمنی و بافت های ایمنی لنفاوی – مهاجرت و بازگردش لنفوسیت ها در بدن - ارتباط سیستم خونی و سیستم لنفاوی I

8-10

 

2

 

 

 

 

 

دکتر ناهید اسکندری

سلول های متنوع سیستم ایمنی و بافت های ایمنی لنفاوی – مهاجرت و بازگردش لنفوسیت ها در بدن - ارتباط سیستم خونی و سیستم لنفاوی II

8-10

 

3

 

 

 

 

 

دکتر ناهید اسکندری

ایمنی ذاتی شامل ویژگی های پاسخ های ایمنی ذاتی در مقایسه با ایمنی اکتسابی- ویژگی های پذیرنده های شناساگر الگو- اجزاء سلولی ایمنی ذاتی – اجزای همورال ایمنی ذاتی

8-10

 

4

 

 

 

 

 

دکتر ناهید اسکندری

بیگانه خواری و کشندگی درون سلولی - ماکروفاژها و نوتروفیل ها و منوسیت ها 

8-10

 

5

 

 

 

 

 

دکتر ناهید اسکندری

ساختمان و خصوصیات آنتی بادی ها شامل نیمه عمر آنتی بادی ها و اعمال اجرایی آنها

8-10

 

6

 

 

 

 

 

دکتر ناهید اسکندری

انواع ایمونوگلوبولین ها – ویژگی ها و عملکرد آنها در بدن- تنوع آنتی بادی های IgG و IgM و IgA و IgE

8-10

 

7

 

 

 

 

 

دکتر ناهید اسکندری

ایمونوژن ها و آنتی ژن ها – ساختار آنتی ژن های متنوع –سوپر آنتی ژن ها و میتوژن ها- آنتی ژن های وابسته و غیر وابسته به سلول T

8-10

 

8

          دکتر ناهید اسکندری ساختمان مولکول MHC کلاس یک و کلاس دو و ساختار ژنتیکی آنها 8-10   9
          دکتر ناهید اسکندری پردازش آنتی ژن ها و ارتباط MHC و مسیر پردازش آنتی ژن های درون سلولی و برون سلولی 8-10   10
   
 
    دکتر ناهید اسکندری ساختمان و عملکرد لنفوسیتهای B- مراحل  تکامل تا تولید سلول های سازنده آنتی بادی شامل تمایز لنفوسیت های B به پلاسما سل های مولد آنتی بادی 8-10   11
          دکتر ناهید اسکندری ساختمان و عملکرد لنفوسیتهای T- مراحل تکامل و بروز گیرنده های اختصاصی شامل تمایز سلول های T CD4+ و CD8+ و سلول های T خاطره ای 8-10   12

 

 

 

 

 

 

آزمون میان ترم

8-10

 

 

 

 
 
    دکتر ناهید اسکندری رابطه سلولهای ماکروفاژ و تی سل و بی سل و سایتوکاینها و پردازش آنتی ژنها 8-10  

13

          دکتر ناهید اسکندری سایتوکاین ها – طبقه بندی آنها – ویژگی های ایمونولوژیک آنها شامل سایتوکاین های التهابی و ضد التهابی سایتوکاین های خون ساز- سایتوکاین های سیستم ایمنی ذاتی- کموکاین ها 8-10   14
          دکتر ناهید اسکندری ساختمان اجزای کمپلمان- نحوه فعال شدن از مسیر کلاسیک I 8-10   15
          دکتر ناهید اسکندری فعال شدن کمپلمان از مسیر فرعی و MBL و چگونگی کنترل فعالیت کمپلمان – نقایص اجزای کمپلمان II 8-10   16
          دکتر ناهید اسکندری پاسخ های ایمنی هومورال – چگونگی شناسایی آنتی ژن و فعال شدن لنفوسیت های B، واکنش های مرکز زایا، فرایند تعویض کلاس آنتی بادی، بلوغ میل پیوندی و تشکیل سلول های B خاطره ای 8-10   17
          دکتر ناهید اسکندری پاسخ های ایمنی سلولی – چگونگی شناسایی آنتی ژن و فعال شدن لنفوسیت های T، انواع زیر رده های لنفوسیت های T همراه با مکانیسم عملکرد آنها و تشکیل سلول های T خاطره ای و استفاده آنها در این سازی بدن (واکسیناسیون) 8-10   18
          دکتر ناهید اسکندری مکانیسم های تولرانس ایمونولوژیک به خود شامل تولرانس محیطی و خود ایمنی 8-10   19
          دکتر ناهید اسکندری مکانیسم های ایجاد و انواع بیماری های خود ایمن ناشی از شکستن سد تولرانس - بیماری های خود ایمن ویژه ی اندام و فراگیر. 8-10   20
   
 
    دکتر ناهید اسکندری مکانیسم های ایمنی شناسی در برابر ویروسها و باکتریها از راههای هوایی - پوستی- مخاطی 8-10   21
          دکتر ناهید اسکندری مکانیسم های ایمنی شناسی در مقابل عضو پیوندی و سرطانها با تقسیم بندی گروه های خونی و لنفوسیت ها قبل از پیوند و سرطان 8-10   22
          دکتر ناهید اسکندری  تقیسم بندی و مکانیسمهای افزایش حساسیت های فوری  آلرژِی ها و تاخیری 8-10   23
            آزمون پایانی      

 

 

مجموع صفحات:

                     
 

 

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir