تب های اصلی

دفتر تلفن دانشکده

تاریخ ایجاد سه شنبه,1393/10/16-16:13
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
(255 نتایج) Download as CSV

نام واحدsort descendingنام و نام خانوادگیسمتتلفن داخلیتلفن مستقیم
EDOدکتر آویژگانکارشناس 9115
EDOدکتراسماعیلیکارشناس 9115
EDOدکتر مصطفوی زادهمعاون آموزش توسعه پزشکی9116
ICMآقای سلیمیکارشناس 911237922532
ICMدکتر وفامهرکارشناس آزمونها ICM و ارزشیابی9113
ICMدکتر مرتضی پوراحمدمسئول ICM9112
ICMدکتر فاطمیمسئول ICM 9112
ICMدکتر ملکیکارشناس آزمونها ICM و ارزشیابی9113
ICMخانم بقائی پوراپراتور9114
آزمایشگاه مرکزيدکتر میرهندیرئیس آزمایشگاه8130
آزمایشگاه مرکزيصادقیسوپر وایزر8130
آزمایشگاه مرکزيدکتر هاشمی نیاکارشناس آزمایشگاه8130
اداری مالیآقای حیدریمرکز کامپیوتر8102
اداری مالیآقای شجریمرکز کامپیوتر8102
اداری مالیسیروس مظاهریمسوول مرکز کامپیوتر8102
اداری مالیآقای عیدیمسئول دبیرخانه9005
اداری مالیآقای مهدورمرکز کامپیوتر8102
اداری مالیآقای کورانیدبیرخانه9005
اداری مالیآقای سعیدیدبیرخانه9005
اداری مالیآقای شریفیانمسوول تدارکات-خدمات9111

صفحات

ID-email(med.mui.ac.ir)

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir