ترفیع پایه

تاریخ ایجاد شنبه,1396/08/20-6:48
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

توجه : فعالیتهای توسعه فردی جدا از موارد مربوط به حیطه علمی رشته تخصصی هر عضو هیات علمی است و شامل کارگاههای توانمند سازی EDC و هم اندیشی می باشد.(مانند کارگاه راند بالینی ، گزارش صبحگاهی ، اخلاق پزشکی و ... )

موضوع

راهنمای تکمیل فرم ترفیع پایه

فرم ترفیع پایه 

آئین نامه و دستورالعمل چگونگی اعطای ترفیع پایه

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir