فیزیک دندانپزشکی دکتری حرفه ای گروه فیزیک پزشکی

تاریخ ایجاد شنبه,1398/08/25-10:13
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

طرح دوره نظری و عملی یا course plan

سال تحصیلی:99-98

نیمسال: اول                      

تعداد دانشجو:

رشته:دندانپزشکی

دوره: علوم پایه            

نام نماینده و شماره همراه:

گروه آموزشی:دندانپزشکی

نام درس:فیزیک پزشکی

آدرس دفتر :

نام مسوول درس (واحد):دکتر احمد شانئی

شماره درس:

ساعت و روزهای تماس:

روز و ساعت برگزاری:چهارشنبه 10-9

محل برگزاری:دانشکده دندانپزشکی

تلفن:

ساعت و نوع درس: ..2.      نظری               

دروس پیش نیاز:ندرد

E-mail:

هدف کلی درس:آشنایی با اصول و مبانی پایه فیزیک جهت کاربردهای پزشکی و دندانپزشکی

اهداف اختصاصی:

 

 

منابع اصلی درس (عنوان کتاب یا درسنامه، نام نويسنده، سال و محل انتشار، نام ناشر، شماره فصول يا صفحات مورد نظر در اين درس- در صورتی که مطالعه همه کتاب يا همه مجلدات آن به عنوان منبع ضروری نباشد)

Fundamental of Physics, David Halliday, Robert Resnick and Jearl Walker.

2- گزیده ای از فیزیک پایه در پزشکی، تالیف: دکتر احمد شانئی- دکتر محمد باقر توکلی، انتشارات دانشگاه علوم پزشکی اصفهان.

منابع فرعی درس (کتاب، مجله، سامانه و...):

 

 

نحوه ارزشيابی دانشجو و بارم مربوط به هر ارزشيابی

الف) تکوینی (ارزشیابی حین دوره شامل کوئیز، تکالیف، امتخان میان ترم و...):

ب) تراکمی (ارزشیابی پایان دوره):

 

بارم:8

بارم:12

وظایف دانشجو:

 

 

سياست مسؤول دوره در مورد نظم و انضباط و اجرای قوانین آموزشی در طول دوره:

 

 

تاريخ امتحان ميان ترم:

تاريخ امتحان پايان ترم:

ساير تذکرهای مهم برای دانشجويان:

 

         
 

 

منبع این سرفصل

نظری یا عملی

اسلاید

مدرس

عنوان

(بر اساس سرفصل‌های برنامه ملی مصوب 1/5/1396 تدوین گردد)

ساعت

تاریخ

رديف

صفحات

فصل

اسم منبع

 

 

 

 

 

دکتر احمدشانئی 

نحوه تولید پرتو ایکس و ویژگیهای آن

10-8

 

1

 

 

 

 

 

دکتر احمدشانئی 

تفاوتهای دستگاههای مولد پرتو ایکس تشخیصی و درمانی

10-8

 

2

 

 

 

 

 

دکتر احمدشانئی 

جذب پرتو ایکس در ماده و معادله آن

10-8

 

3

 

 

 

 

 

دکتر احمدشانئی 

فاکتورهای موثر در وضوح تصویر رادیوگرافی

10-8

 

4

 

 

 

 

 

دکتر احمدشانئی 

کنتراست تصاویر رادیوگرافی

10-8

 

5

 

 

 

 

 

دکتر احمدشانئی 

برهمکنشهای ذرات ناشی از هسته با ماده

10-8

 

6

 

 

 

 

 

دکتر احمدشانئی 

مفهوم اکتیویته و واحدهای آن

10-8

 

7

 

 

 

 

 

دکتر احمدشانئی 

تعادلهای مواد رادیواکتیو

10-8

 

8

 

 

 

 

 

دکتر احمدشانئی 

کاربردهای رادیوداروها در پزشکی

10-8

 

9

 

 

 

 

 

دکتر احمدشانئی 

دستگاههای شمارنده مواد رادیواکتیو

10-8

 

10

 

 

 

 

 

دکتر احمدشانئی 

امواج فراصوت و ویژگیهای آن

10-8

 

11

 

 

 

 

 

دکتر احمدشانئی 

مبدلهای امواج فراصوتی و مشخصات آنها

10-8

 

12

 

 

 

 

 

دکتر احمدشانئی 

روشهای کسب اطلاعات توسط امواج فراصوتی

10-8

 

13

 

 

 

 

 

دکتر احمدشانئی 

کاربردهای درمانی امواج فراصوتی

10-8

 

14

 

 

 

 

 

دکتر احمدشانئی 

جریانهای پرفرکانس و خصوصیات آنها

10-8

 

15

 

 

 

 

 

دکتر احمدشانئی 

اثرات فیزیولوژیکی و درمانی جریانهای پرفرکانس

10-8

 

16

 

 

 

 

 

دکتر احمدشانئی 

جراحی الکتریکی و انواع آن

10-8

 

17

 

 

مجموع صفحات:

                     
 

 

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir