ایمنی شناسی پیشرفته(3) دکتری تخصصی گروه ایمنی شناسی

تاریخ ایجاد شنبه,1398/11/26-10:04
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

طرح دوره نظری و عملی یا course plan

سال تحصیلی:98-99

نیمسال: اول               دوم *          تابستان

تعداد دانشجو:4

رشته:ایمنی شناسی

دوره: علوم پایه *             فیزیوپاتولوژی

نام نماینده و شماره همراه:خانم رحمتی

گروه آموزشی:ایمنی شناسی

نام درس: ایمنی شناسی پیشرفته 3

آدرس دفتر :دانشکده پزشکی

نام مسوول درس (واحد): دکتر اسکندری

شماره درس:132620

ساعت و روزهای تماس:

روز و ساعت برگزاری:سه شنبه ها 12-10

محل برگزاری:دانشکده پزشکی

تلفن:03137929031

ساعت و نوع درس: ....      نظری*                عملی

دروس پیش نیاز:ایمنی شناسی 2

E-mail:neskandari16@gmail.com

هدف کلی درس:دانشجو در پایان درس لازم است آخرین اطلاعات ایمنولوژی پیشرفته شامل آخرین یافته ها و اطلاعات نوین در زمینه سرفصل های ارایه شده در این درس را کسب کند

اهداف اختصاصی:

 

 

منابع اصلی درس (عنوان کتاب یا درسنامه، نام نويسنده، سال و محل انتشار، نام ناشر، شماره فصول يا صفحات مورد نظر در اين درس- در صورتی که مطالعه همه کتاب يا همه مجلدات آن به عنوان منبع ضروری نباشد)

مقالات 5 سال آخر از مجلات معتبر مانند:

 

  1. Annual Review of Immunology
  2. Nature Reviews Immunology
  3. Trends in Immunoloy

 

منابع فرعی درس (کتاب، مجله، سامانه و...): به عهده استاد می باشد

نحوه ارزشيابی دانشجو و بارم مربوط به هر ارزشيابی

الف) تکوینی (ارزشیابی حین دوره شامل کوئیز، تکالیف، امتخان میان ترم و...):ارائه کنفرانس توسط دانشجو

ب) تراکمی (ارزشیابی پایان دوره):امتحان تشریحی پایان ترم

 

بارم:10

بارم:10

وظایف دانشجو:

 

سياست مسؤول دوره در مورد نظم و انضباط و اجرای قوانین آموزشی در طول دوره:حضور و غیاب مستمر

 

 

تاريخ امتحان ميان ترم:ندارد

تاريخ امتحان پايان ترم:طبق هماهنگی با دانشجویان

ساير تذکرهای مهم برای دانشجويان:

 

         
 

 

منبع این سرفصل

نظری یا عملی

اسلاید

مدرس

عنوان

(بر اساس سرفصل‌های برنامه ملی مصوب 1/5/1396 تدوین گردد)

ساعت

تاریخ

رديف

صفحات

فصل

اسم منبع

 

 

 

نظری

 

 دکتر حاکمی

پذیرنده های سلول های ایمنی اختصاصی

Receptors of the innate immune system

T , B , other Cell Receptors

 

 

1

 

 

 

نظری

 

دکتر اسکندری

شناسایی آنتی ژن توسط لنفوسیت ها

Antigen Recognition by B-cell and T-cell Receptors

 

 

2

 

 

 

نظری

 

دکتر عندلیب

Major histocompatibility complex and its functions MHC molecules bind small fragments of proteins from inside a cell and present these at the cell surface. By scanning MHC molecules, lymphocytes can assess cells for signs of infection or damage

 

 

3

 

 

 

نظری

 

دکتر مرضیه رضایی

ماهیت و عملکرد فاکنورهای مترشحه از سلول ها در پاسخ اختصاصی و غیر اختصاصی مانند  اگزوزوم ها

Exosomes: biogenesis, biologic function and clinical potential

 

 

4

 

 

 

نظری

 

دکتر اسمعیل

پذیرنده های سلول های ایمنی ذاتی مانند TLR

TLR agonists as modulators of the innate immune response and their potential as agents against infectious disease and Toll-Like Receptors: Sensors that Detect Infection-

 

 

5

 

 

 

نظری

 

دکتر عندلیب

مکانیزم تنظیم و کنترل پاسخ های ایمنی اختصاصی و ذاتی

 

 

6

 

 

 

نظری

 

دکتر اسکندری

زیر ردهای مختلف T Cellو سایر سلولها

CD4 + T-cell subsets in inflammatory diseases: beyond the T h 1/T h 2 paradigm

Different Subsets of T Cells, Memory, Effector Functions, and CAR-T Immunotherapy

Distribution of Functional CD4 and CD8 T cell Subsets in Blood and Rectal Mucosal Tissues

 

 

7

 

 

 

 

 

دکتر اسمعیل

مطالعه ملکولی و عملکردی سیتوکین های جدید

Cytokines and Interferons: Types and Functions 

 

 

8

 

 

 

نظری

 

دکتر مرضیه رضایی

مکانیزم  های تولرانس

Distinguishing between resistance, tolerance and persistence ...

 

 

9

 

 

 

نظری

 

دکتر حاکمی

ملکولهای کمک محرک تحریکی و چسبان

 

 

10

 

 

 

نظری

 

دکتر مرضیه رضایی

مکانیزم های پیام رسانی

 

 

11

 

 

 

نظری

 

دکتر اسکندری

تولید و تکثیر و تمایز سلول های لنفوئیدی و میلوییدی 

Lymphoid and myeloid lineage commitment in multipotenthematopoietic progenitors

Molecular Basis of Lymphoid and Myeloid Diseases

Logical modeling of lymphoid and myeloid cell specification and transdifferentiation

 

 

12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17

 

 

مجموع صفحات:

                     
 

 

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir