ایمنولوژی بالینی دکترای تخصصی گروه ایمنی شناسی

تاریخ ایجاد سه شنبه,1398/11/29-9:41
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

طرح دوره نظری و عملی یا course plan

سال تحصیلی: 99-98

نیمسال: اول               دوم *          تابستان

تعداد دانشجو: 4

رشته: ایمنی شناسی

دوره: علوم پایه*              فیزیوپاتولوژی

نام نماینده و شماره همراه:خانم رحمتی 

گروه آموزشی: ایمنی شناسی

نام درس: ایمونولوژی بالینی

آدرس دفتر : دانشکده پزشکی

نام مسوول درس (واحد): دکتر عندلیب (همکاران: دکتر حاکمی- دکتر اسکندری)

شماره درس:132621

ساعت و روزهای تماس:

روز و ساعت برگزاری:

محل برگزاری: گروه ایمنی شناسی

تلفن:03137929031

ساعت و نوع درس: ....      نظری *               عملی

دروس پیش نیاز: ایمنی شناسی اعضای بدن

E-mail: andalib@med.mui.ac.ir

هدف کلی درس:ایمونولوژی بالینی ارتباط سیستم ایمنی با بیماری ها در ابعاد مختلف از جمله پاتوژنز، تشخیص ، درمان و پیگیری را مورد بحث قرار می دهد. در پایان این درس دانشجویان درک جامع تری از نقش سیستم ایمنی در بیماری های مختلف کسب خواهد نمود.

اهداف اختصاصی:آموزش و بحث و ارزیابی شاخص های بالینی و آزمایشگاهی بالینی هر کدام از سر فصل های ارائه شده در کارگروه ها

منابع اصلی درس (عنوان کتاب یا درسنامه، نام نويسنده، سال و محل انتشار، نام ناشر، شماره فصول يا صفحات مورد نظر در اين درس- در صورتی که مطالعه همه کتاب يا همه مجلدات آن به عنوان منبع ضروری نباشد)

Clinical Immunology; principles and practice   تالیف Robert Rich و همکاران آخرین چاپ

منابع فرعی درس (کتاب، مجله، سامانه و...):

در هر مبحث آخرین اطلاعات منتشر شده در مقالات 5 سال اخیر اختصاصی بحث خواهد شد.

نحوه ارزشيابی دانشجو و بارم مربوط به هر ارزشيابی

الف) تکوینی (ارزشیابی حین دوره شامل کوئیز، تکالیف، امتخان میان ترم و...):ارائه کنفرانس توسط دانشجویان و ارزیابی توسط استاد مربوطه

ب) تراکمی (ارزشیابی پایان دوره):امتحان تشریحی پایان ترم

 

بارم:40%

بارم:60%

وظایف دانشجو:مشارکت در تهیه مواد آموزشی، تدوین و ارائه و مشارکت فعال در مباحث علمی که به صورت کارگاه آموزشی برگزار می گردد

سياست مسؤول دوره در مورد نظم و انضباط و اجرای قوانین آموزشی در طول دوره:قوانین آموزشی دانشگاه در طی دوره اجرا می گردد

تاريخ امتحان ميان ترم:

تاريخ امتحان پايان ترم:28/4/99

ساير تذکرهای مهم برای دانشجويان:ارزیابی دانشجو از زمان برگزاری شروع می گردد و فعالیت های علمی و مشارکت در برنامه تدوین شده و بخشی از ارزیابی نهایی توسط اساتید می باشد.

         
 

 

منبع این سرفصل

نظری یا عملی

اسلاید

مدرس

عنوان

(بر اساس سرفصل‌های برنامه ملی مصوب 1/5/1396 تدوین گردد)

ساعت

تاریخ

رديف

صفحات

فصل

اسم منبع

 

 

 

 

 

دکتر مزدک گنجعلی خانی حاکمی

آشنایی با شاخص های بالینی و آزمایشگاهی نارسایی های مادرزادی سیستم ایمنی شامل نقص ایمنی همورال و کمپلمان

 

 

1

 

 

 

 

 

دکتر مزدک گنجعلی خانی حاکمی

 

آشنایی با شاخص های بالینی و آزمایشگاهی نارسایی های مادرزادی سیستم ایمنی شامل نارسایی های توام و نقایص سلولی و فاگوسیتوز

 

 

2

 

 

 

 

 

دکتر علیرضا عندلیب

آشنایی با شاخص های بالینی و آزمایشگاهی نارسایی های اکتسابی سیستم ایمنی ناشی از عفونت های باکتریال و ویروسی (ایدز) وانگل ها

 

 

3

 

 

 

 

 

دکتر مزدک گنجعلی خانی حاکمی

آشنایی با شاخص های بالینی و آزمایشگاهی نارسایی های اکتسابی سیستم ایمنی ناشی از سوء تغذیه و دارو ها و پرتو ها و بیماری های متابولیک

 

 

4

 

 

 

 

 

دکتر مزدک گنجعلی خانی حاکمی

آشنایی با شاخص های بالینی و آزمایشگاهی بیماری های خود ایمنی سیستمیک و موضعی شامل تقسیم بندی ها و خود ایمن ناشی از واکنش های سلولی و آنتی بادی ها و روشهای درمانی آنها

 

 

5

 

 

 

 

 

دکتر علیرضا عندلیب

 

آشنایی با شاخص های بالینی و آزمایشگاهی واکنش های ایمنی نسبت به سرطان ها ایجاد تولرنس و سرطان و راههای ایمونولوژیک تشخیص و درمان

 

 

6

 

 

 

 

 

دکتر علیرضا عندلیب

آشنایی با شاخص های بالینی و آزمایشگاهی انواع پاسخ های ایمنی شناسی در پیوند های بافت های توپر،کنترل پاسخ ها و افزایش بقاء پیوند از راههای ایمونولوژیک و ایجاد تولرانس

 

 

7

 

 

 

 

 

دکتر ناهید اسکندری

 

 

آشنایی با شاخص های بالینی و آزمایشگاهی انواع آلرژی ها- مکانیسم های و روشهای تشخیصی و راههای ایمنی شناسی مقابله و کنترل درمان با آلرژی ها

بررسی آلرژی های تیپ I

 

 

8

 

 

 

 

 

دکتر ناهید اسکندری

آشنایی با شاخص های بالینی و آزمایشگاهی انواع آلرژی ها- مکانیسم های و روشهای تشخیصی و راههای ایمنی شناسی مقابله و کنترل درمان با آلرژی ها

بررسی آلرژی های تیپ II

 

 

9

 

 

 

 

 

دکتر ناهید اسکندری

آشنایی با شاخص های بالینی و آزمایشگاهی انواع آلرژی ها و بررسی آلرژی های تیپ III و راههای پیشگیری، مقابله  و کنترل و درمان روشهای نوین ایمنولوژیکی در آنها

 

 

10

 

 

 

 

 

دکتر ناهید اسکندری

 

آشنایی با شاخص های بالینی و آزمایشگاهی انواع آلرژی ها و بررسی آلرژی های تیپ IV و راههای پیشگیری، مقابله  و کنترل و درمان روشهای نوین ایمنولوژیکی در آنها

 

 

11

 

 

 

 

 

دکتر مزدک گنجعلی خانی حاکمی

آشنایی با شاخص های بالینی و آزمایشگاهی شیوه های مختلف درمان نارسایی های سیستم ایمنی لیست روشهای ایمونوتراپی آشنایی با تکنولوژی های ایجاد و کاربرد ایمونوتراپی و سروتراپی در آزمایشگاه و بالین (جلسهI)

 

 

12

 

 

 

 

 

دکتر مزدک گنجعلی خانی حاکمی

آشنایی با شاخص های بالینی و آزمایشگاهی شیوه های مختلف درمان نارسایی های سیستم ایمنی لیست روشهای ایمونوتراپی آشنایی با تکنولوژی های ایجاد و کاربرد ایمونوتراپی و سروتراپی در آزمایشگاه و بالین (جلسهII)

 

 

13

 

 

 

 

 

دکتر علیرضا عندلیب

آشنایی با شاخص های بالینی و آزمایشگاهی روشهای تشخیص آزمایشگاهی نارسایی های سیستم ایمنی بررسی لیست آزمایشهای تشخیصی در تشخیص آزمایشگاهی نارسایی های ایمنی (جلسهI)

 

 

14

 

 

 

 

 

دکتر علیرضا عندلیب

آشنایی با شاخص های بالینی و آزمایشگاهی روشهای تشخیص آزمایشگاهی نارسایی های سیستم ایمنی بررسی لیست آزمایشهای تشخیصی در تشخیص آزمایشگاهی نارسایی های ایمنی (جلسهII)

 

 

15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17

 

 

مجموع صفحات:

                     
 

 

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir