ایمنوتراپی دکترای تخصصی گروه ایمنی شناسی

تاریخ ایجاد سه شنبه,1398/11/29-10:27
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

طرح دوره نظری و عملی یا course plan

سال تحصیلی:98-99

نیمسال: اول               دوم *          تابستان

تعداد دانشجو:4

رشته:ایمنی شناسی

دوره: علوم پایه *             فیزیوپاتولوژی

نام نماینده و شماره همراه: خانم رحمتی

گروه آموزشی: ایمنی شناسی

نام درس: ایمونوتراپی

آدرس دفتر : دانشکده پزشکی

نام مسوول درس (واحد): دکتر عندلیب (همکاران: دکتر  رضایی- دکتر اسکندری- دکتر اسمعیل- دکتر حاکمی)

شماره درس:132612

ساعت و روزهای تماس:

روز و ساعت برگزاری:

محل برگزاری: دانشکده پزشکی

تلفن:03137929031

ساعت و نوع درس: ....      نظری*              عملی

دروس پیش نیاز:ایمنی شناسی 2

E-mail: andalib@med.mui.ac.ir

هدف کلی درس:این درس به مباحث جدید علمی در زمینه ایمونوتراپی بیماری های مختلف می پردازد. هدف این درس آشنایی دانشجویان با کاربرد روشهای ایمونولوژیک در درمان انواع بیماری ها بر اساس سرفصل ارایه شده می باشد.

اهداف اختصاصی:دانشجو توانا شود که مطابق آخرین یافته های علمی بحث شده در کلاس برنامه تحقیقاتی یا روش اجرایی تدوین نماید

منابع اصلی درس (عنوان کتاب یا درسنامه، نام نويسنده، سال و محل انتشار، نام ناشر، شماره فصول يا صفحات مورد نظر در اين درس- در صورتی که مطالعه همه کتاب يا همه مجلدات آن به عنوان منبع ضروری نباشد)

Experimental and applied Immunotherapy  تالیف Jeffrey Medin آخرین چاپ

 

منابع فرعی درس (کتاب، مجله، سامانه و...):در هر مبحث آخرین اطلاعات منتشر شده در مقالات 5 سال اخیر اختصاصی بحث خواهد شد.

 

 

نحوه ارزشيابی دانشجو و بارم مربوط به هر ارزشيابی

الف) تکوینی (ارزشیابی حین دوره شامل کوئیز، تکالیف، امتخان میان ترم و...):ارائه کنفرانس توسط دانشجویان و ارزیابی توسط استاد مربوطه

ب) تراکمی (ارزشیابی پایان دوره):امتحان تشریحی پایان ترم

 

بارم:40%

بارم:60%

وظایف دانشجو:مشارکت در تهیه مواد آموزشی، تدوین و ارائه و مشارکت فعال در مباحث علمی که به صورت کارگاه آموزشی برگزار می گردد

سياست مسؤول دوره در مورد نظم و انضباط و اجرای قوانین آموزشی در طول دوره:قوانین آموزشی دانشگاه در طی دوره اجرا می گردد

تاريخ امتحان ميان ترم:

تاريخ امتحان پايان ترم:20/4/99

ساير تذکرهای مهم برای دانشجويان:مشارکت علمی دانشجویان، شرکت در کارگاه ها و مباحث علمی – تهیه و تنظیم محتوای آموزشی و ارزیابی استاد در کلاس بر مبنای ارزشیابی در طول دوره می باشد.

         
 

 

منبع این سرفصل

نظری یا عملی

اسلاید

مدرس

عنوان

(بر اساس سرفصل‌های برنامه ملی مصوب 1/5/1396 تدوین گردد)

ساعت

تاریخ

رديف

صفحات

فصل

اسم منبع

 

 

 

 

 

دکتر مزدک گنجعلی خانی حاکمی

استراتژی انجام ایمونوتراپی در زمینه سرطانها استفاده از سلولهای ایمنی در درمان

 

 

1

 

 

 

 

 

دکتر عباس رضایی

استراتژی انجام ایمونوتراپی در زمینه سرطانها استفاده از ایمنی همورال در درمان

 

 

2

 

 

 

 

 

دکتر عباس رضایی

استراتژی انجام ایمونوتراپی در زمینه سرطانها (بررسی مباحث اقتصادی – اجتماعی – مقایسه ای و طراحی پلان های اجرای مناسب اجتماع)

 

 

3

 

 

 

 

 

دکتر نفیسه اسمعیل

ایمونوتراپی بیماری های خود ایمنی - .... بیماری های شاخص آرتریت روماتوئید لوپوس – دیابت – میاستز گراویس – گرویز و ....

 

 

4

 

 

 

 

 

دگتر ناهید اسکندری

ایمونوتراپی بیماری های آلرژی، آسم، واکنش های افزایش حساسیت

 

 

5

 

 

 

 

 

دکتر علیرضا عندلیب

ایمونوتراپی در پیوندهای توپر (شامل کلیه- کبد- پانکراس- فلب – ریه و ...)

 

 

6

 

 

 

 

 

دکتر مزدک گنجعلی خانی حاکمی

ایمونوتراپی بیماری های نقص ایمنی مادرزادی و اکتسابی

 

 

7

 

 

 

 

 

دکتر عباس رضایی- دکتر نفیسه اسمعیل

ایمونوتراپی بیماری های باروری و ناباروری

 

 

8

 

 

 

 

 

دکتر علیرضا عندلیب

 

ایمونوتراپی در بیماری های ویروسی – باکتریال- انگلی

 

 

9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17

 

 

مجموع صفحات:

                     
 

 

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir