ایمنولوژی اعضای بدن دکترای تخصصی گروه ایمنی شناسی

تاریخ ایجاد چهارشنبه,1398/08/22-10:33
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

طرح دوره نظری و عملی یا course plan

سال تحصیلی: 1398

نیمسال: اول   *            دوم           تابستان

تعداد دانشجو: 4

رشته: ایمنی شناسی

دوره: علوم پایه  

نام نماینده و شماره همراه:

گروه آموزشی: ایمنی شناسی

نام درس: ایمنی شناسی اعضای بدن PhD

آدرس دفتر :

نام مسوول درس (واحد): دکتر عندلیب- دکتر حاکمی - دکتر اسکندری - دکتر اسمعیل

شماره درس: 132617

ساعت و روزهای تماس:

روز و ساعت برگزاری: با هماهنگی استاد هر جلسه

محل برگزاری: اتاق سمینار گروه ایمنی شناسی

تلفن: 37929031

ساعت و نوع درس:2 نظری                عملی

دروس پیش نیاز: ایمنی شناسی 2

E-mail:

هدف کلی درس: دانشجو با مطالعه ویژگی های ساختاری و عملکرد ایمونولوژیک اعضای مختلف بدن، آشنا و آخرین اطلاعات را بر اساس سر فصل های ارائه شده کسب نماید.   

اهداف اختصاصی: دانشجو با مطالعه ویژگی های ساختاری و عملکرد ایمونولوژیک اعضای مختلف بدن، آشنا و آخرین اطلاعات را بر اساس سر فصل های ارائه شده کسب نماید.   

 

 

منابع اصلی درس (عنوان کتاب یا درسنامه، نام نويسنده، سال و محل انتشار، نام ناشر، شماره فصول يا صفحات مورد نظر در اين درس- در صورتی که مطالعه همه کتاب يا همه مجلدات آن به عنوان منبع ضروری نباشد)

منبع برای هر ارگان آخرین مقاله مروری آکادمیک و کتاب ایمنولوژی اعضا از دکتر علی اکبر دلبندی و همکاران

 

منابع فرعی درس (کتاب، مجله، سامانه و...):

 

 

نحوه ارزشيابی دانشجو و بارم مربوط به هر ارزشيابی

الف) تکوینی (ارزشیابی حین دوره شامل کوئیز، تکالیف، امتخان میان ترم و...): تشکیل کارگاه و ارائه کنفرانس توسط دانشجویان و نیز استاد و  ارزیابی علمی توسط استاد مربوطه

ب) تراکمی (ارزشیابی پایان دوره): آزمون پاسخ به سوالات  تشریحی و فعالیت دوره

 

بارم:

بارم:

وظایف دانشجو:

 

 

سياست مسؤول دوره در مورد نظم و انضباط و اجرای قوانین آموزشی در طول دوره:

 

 

تاريخ امتحان ميان ترم:

تاريخ امتحان پايان ترم:

ساير تذکرهای مهم برای دانشجويان:

 

         
 

 

منبع این سرفصل

نظری یا عملی

اسلاید

مدرس

عنوان

(بر اساس سرفصل‌های برنامه ملی مصوب 1/5/1396 تدوین گردد)

ساعت

تاریخ

رديف

صفحات

فصل

اسم منبع

 

 

 

 

 

دکتر ناهید اسکندری

مطالعه ویژگی های سیستم لنفاوی شامل مجاری لنفاوی- گره های لنفاوی – طحال تیموس و پلاکهای پیر و ارتباط ارگانیک آنها

 

 

1

 

 

 

 

 

دکتر ناهید اسکندری

مطالعه سیستم ایمنی دستگاه گوارش و راه های پیشگیری و تشخیص عوارض ناشی از پاسخ های ایمنی در دستگاه گوارش

 

 

2

 

 

 

 

 

دکتر نفیسه اسمعیل

مطالعه سیستم ایمنی دستگاه تناسلی ادراری و راه های پیشگیری و تشخیص عوارض ناشی از پاسخ های ایمنی در دستگاه تناسلی ادراری

 

 

3

 

 

 

 

 

دکتر ناهید اسکندری

مطالعه سیستم ایمنی دستگاه تنفسی و راه های پیشگیری و تشخیص عوارض ناشی از پاسخ های ایمنی در دستگاه تنفسی

 

 

4

 

 

 

 

 

دکتر مزدک گنجعلی خانی حاکمی

مطالعه سیستم ایمنی کبد و راه های پیشگیری و تشخیص عوارض ناشی از پاسخ های ایمنی در کبد

 

 

5

 

 

 

 

 

دکتر مزدک گنجعلی خانی حاکمی

مطالعه سیستم ایمنی پانکراس و راه های پیشگیری و تشخیص عوارض ناشی از پاسخ های ایمنی در پانکراس

 

 

6

 

 

 

 

 

دکتر علیرضا عندلیب و دکتر مزدک گنجعلی خانی حاکمی

 

 

مطالعه سیستم ایمنی پوست و راه های پیشگیری و تشخیص عوارض ناشی از پاسخ های ایمنی در پوست

 

 

7

 

 

 

 

 

دکتر مزدک گنجعلی خانی حاکمی

مطالعه سیستم ایمنی مغز و بافت استخوان و راه های پیشگیری و تشخیص عوارض ناشی از پاسخ های ایمنی در مغز و بافت استخوان و تهیه سلولهای درمانی بنیادی

 

 

8

 

 

 

 

 

دکتر مزدک گنجعلی خانی حاکمی

مطالعه سیستم ایمنی غدد اندوکرین و راه های پیشگیری و تشخیص عوارض ناشی از پاسخ های ایمنی در غدد اندوکرین

 

 

9

 

 

 

 

 

دکتر عباس رضایی و دکتر نفیسه اسمعیل

مطالعه سیستم ایمنی حاملگی و راه های پیشگیری و تشخیص عوارض ناشی از پاسخ های ایمنی در حاملگی

 

 

10

 

 

 

 

 

دکتر ناهید اسکندری

مطالعه سیستم ایمنی چشم و راه های پیشگیری و تشخیص عوارض ناشی از پاسخ های ایمنی در چشم

 

 

11

 

 

 

 

 

دکتر علیرضا عندلیب

مطالعه سیستم ایمنی استخوان و مفاصل و راه های پیشگیری و تشخیص عوارض ناشی از پاسخ های ایمنی در استخوان و مفاصل

 

 

12

 

 

 

 

 

دکتر علیرضا عندلیب

مطالعه سیستم ایمنی کلیه و راه های پیشگیری و تشخیص عوارض ناشی از پاسخ های ایمنی در کلیه ها

 

 

13

 

 

 

 

 

دکتر علیرضا عندلیب

مطالعه سیستم ایمنی قلب و عروق و راه های پیشگیری و تشخیص عوارض ناشی از پاسخ های ایمنی در قلب و عروق

 

 

14

 

 

 

 

 

دکتر نفیسه اسمعیل

طالعه ویژگی های سیستم عصبی

 

 

15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17

 

 

مجموع صفحات:

                     
 

 

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir