بیوانفورماتیک دکترای تخصصی گروه ایمنی شناسی

تاریخ ایجاد سه شنبه,1398/12/27-7:40
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

طرح دوره نظری و عملی یا course plan

سال تحصیلی: 1398 

نیمسال: اول    *           دوم           تابستان

تعداد دانشجو: 4

رشته: ایمنی شناسی

دوره: علوم پایه   

نام نماینده و شماره همراه:

گروه آموزشی: ایمنی شناسی

نام درس: بیوانفورماتیک PhD

آدرس دفتر :

نام مسوول درس (واحد): دکتر مزدک گنجعلی خانی حاکمی

شماره درس: 132626

ساعت و روزهای تماس:

روز و ساعت برگزاری: دو شنبه ها 10-8

محل برگزاری: اتاق سمینار گروه ایمنی شناسی

تلفن: 37929031

ساعت و نوع درس: 1 نظری                

دروس پیش نیاز:

E-mail:

هدف کلی درس: آشنایی دانشجویان با مبانی و مهارت های بیوانفورماتیک جهت کاربرد در ایمونولوژی

اهداف اختصاصی: آشنایی دانشجویان با مبانی و مهارت های بیوانفورماتیک جهت کاربرد در ایمونولوژی

 

 

منابع اصلی درس (عنوان کتاب یا درسنامه، نام نويسنده، سال و محل انتشار، نام ناشر، شماره فصول يا صفحات مورد نظر در اين درس- در صورتی که مطالعه همه کتاب يا همه مجلدات آن به عنوان منبع ضروری نباشد)

Bioinformatics for dummies. Last edition

 

منابع فرعی درس (کتاب، مجله، سامانه و...):

 

 

نحوه ارزشيابی دانشجو و بارم مربوط به هر ارزشيابی

الف) تکوینی (ارزشیابی حین دوره شامل کوئیز، تکالیف، امتخان میان ترم و...): 

ب) تراکمی (ارزشیابی پایان دوره): آزمون عملی و ارزیابی مهارت بر اساس آزمون تشریحی

 

بارم:40

بارم:60

وظایف دانشجو:

 

 

سياست مسؤول دوره در مورد نظم و انضباط و اجرای قوانین آموزشی در طول دوره:

 

 

تاريخ امتحان ميان ترم:

تاريخ امتحان پايان ترم:

ساير تذکرهای مهم برای دانشجويان:

 

         
 

 

منبع این سرفصل

نظری یا عملی

اسلاید

مدرس

عنوان

(بر اساس سرفصل‌های برنامه ملی مصوب 1/5/1396 تدوین گردد)

ساعت

تاریخ

رديف

صفحات

فصل

اسم منبع

 

 

 

 

 

دکتر مزدک گنجعلی خانی حاکمی

یادآوری پایگاه های اطلاعاتی و شیوه جستجو در آنها (آشنایی با NCBI و  ensemble و کاربردهای آنها در ژنومیک)

 

 

1

 

 

 

 

 

دکتر مزدک گنجعلی خانی حاکمی

همترازی توالی های نوکلئوتیدی (یادآوری طرز کار با نرم افزار BLAST)

 

 

2

 

 

 

 

 

دکتر مزدک گنجعلی خانی حاکمی

اصول طراحی پرایمر 2

 

 

3

 

 

 

 

 

دکتر مزدک گنجعلی خانی حاکمی

بیوانفورماتیک پروتئین ها (یادآوری پایگاه uniprot و Protein Information resource و مدل سازی سه بعدی پروتئین ها

 

 

4

 

 

 

 

 

دکتر مزدک گنجعلی خانی حاکمی

آشنایی با پایگاه های اطلاعاتی مسیرهای ارسال پیام درون سلولی و برون سلولی

 

 

5

 

 

 

 

 

دکتر مزدک گنجعلی خانی حاکمی

آشنایی با پایگاه IMGT (چگونگی یافتن آلل های HLA، یافتن توالی ها، نامگذاری HLA)

 

 

6

 

 

 

 

 

دکتر مزدک گنجعلی خانی حاکمی

آشنایی با پایگاه ابزارهای زیستی و پایگاه تعیین چین خوردگی های mRNA

 

 

7

 

 

 

 

 

دکتر مزدک گنجعلی خانی حاکمی

آشنایی با نرم افزارهای طراحی siRNA (چگونگی طراحی siRNA، ارزیابی هومولوژی، ارزیابی های ترمودینامیک)

 

 

8

 

 

 

 

 

دکتر مزدک گنجعلی خانی حاکمی

آشنایی با پایگاه های اطلاعاتی miRNA

 

 

9

 

 

 

 

 

دکتر مزدک گنجعلی خانی حاکمی

شنایی با پایگاه IEDB برای Epitope mapping

 

 

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

 

 

مجموع صفحات:

                     
 

 

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir