بیولوژی رادیولوژی کارشناسی گروه ژنتیک

تاریخ ایجاد يكشنبه,1398/06/31-9:35
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

طرح دوره نظری و عملی یا Course plan

سال تحصیلی:99-98

نیمسال:اول

تعداد دانشجو:

رشته: رادیولوژی

دوره:کارشناسی 

نام نماینده و شماره همراه:

گروه آموزشی:گروه ژنتیک و بیولوژی مولکولی

نام درس:186302

آدرس دفتر : دانشکده پزشکی - گروه ژنتیک و بیولوژی مولکولی

نام مسوول درس (واحد): دکتر مهرداد زینلیان

شماره درس:

ساعت و روزهای تماس:

روز و ساعت برگزاری:شنبه ها 4-2

محل برگزاری:

تلفن:37929196

ساعت و نوع درس:

دروس پیش نیاز:

E-mail:

هدف کلی درس:

آشنايي با ساختار کلی سلول های پروکاریوت و یوکاریوت و عملکرد اجزاء آن

اهداف اختصاصی:

آشنایی دانشجو با موارد زیر:

- ارتباط و علل پیشرفتهای سریع زیست شناسی سلولی و مولکولی

- منشا و تکامل سلولهای پروکاریوت و یوکاریوت

- ساختمان عمومی سلول و ارگانلها

- ساختمان مولکولی پروتئین ها، اسیدی های نوکلئیک و سایر ماکرو مولکولی

- ساختمان مولکولی غشاء سلول و نقل و انتقالات مولکولها توسط آن

- انتشار ساده و تسهیل شده، انتقال فعال، تعادل اسمزی

- پتانسیل غشاء، سیستم غشائی داخل سلولی

- رتیکولوم آندوپلاسمیک، دستگاه گلژی، لیزوزوم، پراکسی زوم

- ساختمان مولکولی هسته و غشاء آن

- ساختمان کروموزوم یوکاریوتی و پروکاریوتی

- سانترومر، تلومر

- چرخه سلولی و تنظیم آن

- تقسیم میتوز و میوز

- همانند سازی DNA

- سیستم پیام رسانی و ارتباط بین اسکلت سلولی سلولی اتصالات سلولی

- تکنیکهای جدید مطالعه سلول

 

منابع اصلی درس (عنوان کتاب یا درسنامه، نام نويسنده، سال و محل انتشار، نام ناشر، شماره فصول يا صفحات مورد نظر در اين درس- در صورتی که مطالعه همه کتاب يا همه مجلدات آن به عنوان منبع ضروری نباشد)

1-Lodish, Molecular cell biology

  1. کتاب بیولوژی سلولی مولکولی، تالیف حبیب نصیری

 

منابع فرعی درس (کتاب، مجله، سامانه و...):

 

 

نحوه ارزشيابی دانشجو و بارم مربوط به هر ارزشيابی

الف) تکوینی (ارزشیابی حین دوره شامل کوئیز، تکالیف، امتخان میان ترم و...):

ب) تراکمی (ارزشیابی پایان دوره):

 

موارد مشمول امتیازهای تشویقی

رعايت نظم کلاس

حضور منظم و به موقع در کلاس

عدم استفاده از تلفن همراه در کلاس

توجه به درس و تمرکز فکری در کلاس

استفاده از منابع معرفی شده برای هر مبحث

مشارکت فعال در بحث های کلاسی و پاسخ گویی به سوالات مدرس

انجام تکالیف خارج از برنامه از قبیل سمینار های علمی با هماهنگی مدرس

 

 

بارم:

بارم:

وظایف دانشجو:

 

 

سياست مسؤول دوره در مورد نظم و انضباط و اجرای قوانین آموزشی در طول دوره:

 

  • ارائة Ebook های مرتبط با درس به دانشجويان علاقه مند
  • ارائة اسلايدها به نماينده دانشجويان (جهت توزيع بين کليه دانشجويان)
  • ارائه طرح درس به نماينده دانشجويان (جهت کپی و توزيع بين کليه دانشجويان)

 

ضمنا توجه فرمایید که:

  • اين برنامه غير قطعی بوده و حق تغيير برنامه زمانی ارائه عناوين درسی بدون اعلام قبلی (در مورد تاريخ امتحانات و سررسيد تکاليف- با اعلام قبلی و هماهنگی با نماينده دانشجويان) برای مدرس محفوظ می باشد.

تاريخ امتحان ميان ترم:

تاريخ امتحان پايان ترم:

ساير تذکرهای مهم برای دانشجويان:

 

         
 

 

جلسه

تاریخ

عنوان درس

مدرس

1

23/6/98

تاریخچه، ویژگی های کلی سلول و روش های مطالعه آن

دکتر زینلیان

2

30/6/98

آشنایی با ماکرومولکول های زیستی

دکتر زینلیان

3

6/7/98

غشاء های زیستی و انتقال مواد

دکتر زینلیان

4

13/7/98

ساختمان و عملکرد اندامک های داخل سلولی (1)

دکتر زینلیان

5

20/7/98

ساختمان و عملکرد اندامک های داخل سلولی (2)

دکتر زینلیان

6

4/8/98

ساختمان و عملکرد اندامک های داخل سلولی (3)

دکتر زینلیان

7

11/8/98

اسکلت سلولی و ساختمان های مرتبط با آن

دکتر زینلیان

8

18/8/98

مراحل تقسیم سلولی میتوز و میوز

دکتر زینلیان

آزمون میان ترم

9

25/8/98

آشنایی با ساختمان ژنوم انسان

دکتر زینلیان

10

جبرانی

همانند سازی DNA

دکتر زینلیان

11

2/9/98

جهش و تغییرات ژنی

دکتر زینلیان

12

9/9/98

الگوهای توارث ژنی و مشاوره ژنتیک

دکتر زینلیان

13

16/9/98

ژنتیک بیماری های پیچیده

دکتر زینلیان

14

23/9/98

ژنتیک سرطان

دکتر زینلیان

15

30/9/98

روش های تشخیص ژنتیک

دکتر زینلیان

16

7/10/98

اصول غربالگری و تشخیص قبل از تولد

دکتر زینلیان

آزمون پایان ترم

 

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir