انتصاب

تاریخ ایجاد يكشنبه,1397/01/19-8:10

طی حکمی از سوی جناب آقای دکتر محمدحسن امامی ریاست محترم دانشکده پزشکی، جناب آقای دکتر مجید زمانی عضو هیات علمی دانشکده پزشکی به عنوان مشاور معاون پزشکی عمومی در امور مرتبط با علوم بالینی پزشکی دانشکده پزشکی منصوب گردیدند.

انتصاب

تاریخ ایجاد يكشنبه,1397/01/19-8:14

طی حکمی از سوی سرکارخانم دکتر چنگیز ریاست محترم دانشگاه علوم پزشکی ،جناب آقای دکتر حمید مزدک ، عضو محترم هیات علمی دانشگاه به عنوان مدیر گروه ارولوژی منصوب گردیدند.

انتصاب

تاریخ ایجاد يكشنبه,1397/01/19-8:17

طی حکمی از سوی سرکارخانم دکتر چنگیز ریاست محترم دانشگاه علوم پزشکی ،جناب آقای دکتر بابک وحدت پور، عضو محترم هیات علمی دانشگاه به عنوان مدیر گروه طب فیزیکی منصوب گردیدند.

انتصاب

تاریخ ایجاد يكشنبه,1397/01/19-8:24

طی حکمی از سوی جناب آقای دکتر محمدحسن امامی ریاست محترم دانشکده پزشکی، جناب آقای مهندس شوشتریان به عنوان مشاور معاون آموزشی دانشکده پیراپزشکی منصوب گردیدند.

انتصاب

تاریخ ایجاد يكشنبه,1397/01/19-8:27

طی حکمی از سوی سرکارخانم دکتر چنگیز ریاست محترم دانشگاه علوم پزشکی ،جناب آقای علی اکبر مرتضوی ، عضو محترم هیات علمی دانشگاه به عنوان مدیر گروه چشم پزشکی منصوب گردیدند.

انتصاب

تاریخ ایجاد چهارشنبه,1397/01/15-9:28

طی حکمی از سوی جناب آقای دکتر محمدحسن امامی ریاست محترم دانشکده پزشکی، جناب آقای دکتر مهدی راستی هیات علمی محترم دانشکده به عنوان مشاور رئیس دانشکده در امور مرتبط با پژوهشکده ها و مراکز تحقیقاتی وابسته به دانشکده منصوب گردیدند.

انتصاب

تاریخ ایجاد چهارشنبه,1397/01/15-9:18

طی حکمی از سوی جناب آقای دکتر محمدحسن امامی ریاست محترم دانشکده پزشکی، جناب آقای دکتر مجتبی رحیمی معاون محترم درمان و امور بیمارستانهای دانشکده با حفظ سمت به عنوان مشاور رئیس دانشکده درعلوم بالینی منصوب گردیدند.

انتصاب

تاریخ ایجاد چهارشنبه,1397/01/15-9:16

طی حکمی از سوی جناب آقای دکتر محمدحسن امامی ریاست محترم دانشکده پزشکی، جناب آقای دکتر بهرام نصراصفهانی معاون محترم امورمالی دانشکده با حفظ سمت به عنوان مشاور رئیس دانشکده درعلوم پایه منصوب گردیدند.

صفحات

Subscribe to دانشکده پزشکی اصفهان RSS

ID-email(med.mui.ac.ir)

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir