انتصاب مدیر گروه پرتودرمانی

تاریخ ایجاد شنبه,1394/12/22-7:33

طی حکمی از سوی ریاست محترم دانشگاه جناب آقای دکتر اصغری، جناب آقای دکتر حمید امامی عضو محترم هیئت علمی دانشکده پزشکی مجدداً به عنوان مدیر گروه پرتودرمانی  دانشکده پزشکی منصوب گردیدند.

انتصاب مدیر گروه گوش و حلق و بینی

تاریخ ایجاد سه شنبه,1394/12/18-8:56

طی حکمی از سوی ریاست محترم دانشگاه جناب آقای دکتر اصغری، جناب آقای دکتر نظام الدین برجیس عضو محترم هیئت علمی دانشکده پزشکی مجدداً به عنوان مدیر گروه گوش و حلق و بینی دانشکده پزشکی منصوب گردیدند.

انتصاب مدیر گروه طب فیزیکی

تاریخ ایجاد سه شنبه,1394/12/18-8:55

طی حکمی از سوی ریاست محترم دانشگاه جناب آقای دکتر اصغری، جناب آقای دکتر سعید خسروی عضو محترم هیئت علمی دانشکده پزشکی مجدداً به عنوان مدیر گروه طب فیزیکی دانشکده پزشکی منصوب گردیدند.

انتصاب مدیر گروه جراحی عمومی

تاریخ ایجاد سه شنبه,1394/12/18-8:45

طی حکمی از سوی ریاست محترم دانشگاه جناب آقای دکتر اصغری، جناب آقای دکتر محسن محمودیه عضو محترم هیئت علمی دانشکده پزشکی به عنوان مدیر گروه جراحی عمومی دانشکده پزشکی منصوب گردیدند.

انتصاب مدیر گروه رادیولوژی

تاریخ ایجاد سه شنبه,1394/12/18-8:43

طی حکمی از سوی ریاست محترم دانشگاه جناب آقای دکتر اصغری، سرکار خانم دکتر مهشید حقیقی عضو محترم هیئت علمی دانشکده پزشکی به عنوان مدیر گروه رادیولوژی دانشکده پزشکی منصوب گردیدند.

انتصاب مدیر گروه طب اورژانس

تاریخ ایجاد سه شنبه,1394/12/18-8:35

طی حکمی از سوی ریاست محترم دانشگاه جناب آقای دکتر اصغری، جناب آقای دکتر رضا عزیزخانی عضو محترم هیئت علمی دانشکده پزشکی به عنوان مدیر گروه طب اورژانس دانشکده پزشکی منصوب گردیدند.

انتصاب مدیر گروه جراحی اعصاب

تاریخ ایجاد سه شنبه,1394/12/18-8:30

طی حکمی از سوی ریاست محترم دانشگاه جناب آقای دکتر اصغری، جناب آقای دکتر مسیح صبوری عضو محترم هیئت علمی دانشکده پزشکی به عنوان مدیر گروه جراحی مغز و اعصاب دانشکده پزشکی منصوب گردیدند.

انتصاب مدیر گروه زنان

تاریخ ایجاد سه شنبه,1394/12/18-8:02

طی حکمی از سوی ریاست محترم دانشگاه جناب آقای دکتر اصغری، سرکار خانم فریبا بهنام فر عضو محترم هیئت علمی دانشکده پزشکی به عنوان مدیر گروه زنان دانشکده پزشکی منصوب گردیدند.

صفحات

Subscribe to med.mui.ac.ir RSS

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir