برگزاری ارزیابی اعتبار بخشی مرکز آموزشی درمانی آیت ا... کاشانی

تاریخ ایجاد يكشنبه,1395/12/15-13:39

دور اول ارزیابی درونی اعتباربخشی آموزشی مرکز آموزشی درمانی آیت ا... کاشانی با حضور معاون محترم درمان و امور بیمارستان های دانشکده و قائم مقام معاون محترم ایشان، جمعی از معاونین آموزشی مراکز آموزشی درمانی و ارزیابان ستادی از ساعت 8 لغایت 14 روز چهارشنبه مورخ 95/12/11 انجام شد. در این ارزیابی نسبت به بررسی مستندات و شواهد، بازدید میدانی از بخش ها و واحدها، مصاحبه با اعضاء محترم هیأت علمی، فراگیران و کارکنان، اقدام و سپس نقاط قوت و قابل بهبود ارزیابی در جلسه پایانی ارائه گردید. همچنین از زحمات و اقدامات موثر و ارزشمند مسئولین، اعضاء محترم هیأت علمی و کارکنان قدردانی به عمل آمد.

برگزاری ارزیابی اعتبار بخشی مراکز آموزشی درمانی نور و حضرت علی اصغر (ع)

تاریخ ایجاد يكشنبه,1395/12/15-11:55

دور اول ارزیابی درونی اعتباربخشی آموزشی مراکز آموزشی درمانی نور و حضرت علی اصغر (ع) با حضور معاون محترم درمان و امور بیمارستان های دانشکده، نماینده محترم دانشکده پرستاری، جمعی از معاونین آموزشی مراکز آموزشی درمانی و ارزیابان ستادی از ساعت 8 لغایت 14 روز شنبه مورخ 95/12/14 انجام شد.

برگزاری نهمین المپیادعلمی دانشجویان دانشگاه های علوم پزشکی کشور

تاریخ ایجاد دوشنبه,1395/12/09-12:27

برگزاری ارزیابی اعتبار بخشی مرکز آموزشی درمانی امید

تاریخ ایجاد يكشنبه,1395/12/08-13:59

دور اول ارزیابی درونی اعتباربخشی آموزشی مرکز آموزشی درمانی امید با حضور قائم مقام محترم معاون درمان و امور بیمارستان های دانشکده، نماینده محترم دانشکده پرستاری، جمعی از معاونین آموزشی مراکز آموزشی درمانی و ارزیابان ستادی از ساعت 8 لغایت 14 روز شنبه مورخ 95/12/7 انجام شد.

برگزاری ارزیابی اعتبار بخشی مرکز آموزشی درمانی شهيد بهشتی

تاریخ ایجاد يكشنبه,1395/12/08-13:45

دور اول ارزیابی درونی اعتباربخشی آموزشی مرکز آموزشی درمانی بهشتی با حضور معاون محترم درمان و امور بیمارستان های دانشکده و قائم مقام معاون محترم ایشان، نماینده محترم دانشکده پرستاری، جمعی از معاونین آموزشی مراکز آموزشی درمانی و ارزیابان ستادی از ساعت 8 لغایت 14 روز چهار شنبه مورخ 95/12/4 انجام شد.

برگزاری ارزیابی اعتبار بخشی مرکز آموزشی درمانی فیض

تاریخ ایجاد يكشنبه,1395/12/08-13:46

دور اول ارزیابی درونی اعتباربخشی آموزشی مرکز آموزشی درمانی فیض با حضور معاون محترم درمان و امور بیمارستان های دانشکده، جمعی از معاونین آموزشی مراکز آموزشی درمانی و ارزیابان ستادی از ساعت 8 لغایت 13 روز دو شنبه مورخ 95/12/2 انجام شد.

صفحات

Subscribe to دانشکده پزشکی اصفهان RSS
 
ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir