انتصاب مدیر گروه داخلی اعصاب

تاریخ ایجاد دوشنبه,1394/12/24-11:07

طی حکمی از سوی ریاست محترم دانشگاه جناب آقای دکتر اصغری، جناب آقای دکتر محمد سعادت نیا عضو محترم هیئت علمی دانشکده پزشکی به عنوان مدیر گروه داخلی اعصاب دانشکده پزشکی منصوب گردیدند.

انتصاب سرپرست گروه قارچ و انگل شناسی

تاریخ ایجاد دوشنبه,1394/12/24-11:05

طی حکمی از سوی ریاست محترم دانشگاه جناب آقای دکتر اصغری، جناب آقای دکتر سید حسین میرهندی عضو محترم هیئت علمی دانشکده پزشکی به عنوان سرپرست گروه قارچ و انگل شناسی دانشکده پزشکی منصوب گردیدند.

انتصاب مدیر گروه ارولوژی

تاریخ ایجاد شنبه,1394/12/22-10:59

طی حکمی از سوی ریاست محترم دانشگاه جناب آقای دکتر اصغری، جناب آقای دکتر حمید مزدک عضو محترم هیئت علمی دانشکده پزشکی مجدداً به عنوان مدیر گروه ارولوژی دانشکده پزشکی منصوب گردیدند.

انتصاب مدیر گروه روانپزشکی

تاریخ ایجاد شنبه,1394/12/22-10:57

طی حکمی از سوی ریاست محترم دانشگاه جناب آقای دکتر اصغری، جناب آقای دکتر سید غفور موسوی عضو محترم هیئت علمی دانشکده پزشکی به عنوان مدیر گروه روانپزشکی دانشکده پزشکی منصوب گردیدند.

انتصاب مدیر گروه قلب و عروق

تاریخ ایجاد چهارشنبه,1394/12/19-10:22

طی حکمی از سوی ریاست محترم دانشگاه جناب آقای دکتر اصغری، جناب آقای دکتر محمد گرک یراقی عضو محترم هیئت علمی دانشکده پزشکی مجدداً به عنوان مدیر گروه قلب و عروق دانشکده پزشکی منصوب گردیدند.

انتصاب مدیر گروه بیهوشی

تاریخ ایجاد چهارشنبه,1394/12/19-10:05

طی حکمی از سوی ریاست محترم دانشگاه جناب آقای دکتر اصغری، جناب آقای دکتر کامران منتظری عضو محترم هیئت علمی دانشکده پزشکی به عنوان مدیر گروه بیهوشی دانشکده پزشکی منصوب گردیدند.

انتصاب مدیر گروه معارف

تاریخ ایجاد چهارشنبه,1394/12/19-10:21

طی حکمی از سوی ریاست محترم دانشگاه جناب آقای دکتر اصغری، جناب حجت الاسلام آقای دکتر قدرت اله مومنی عضو محترم هیئت علمی دانشکده پزشکی مجدداً به عنوان مدیر گروه معارف اسلامی دانشکده پزشکی منصوب گردیدند.

انتصاب مدیر گروه ارتوپدی

تاریخ ایجاد چهارشنبه,1394/12/19-10:01

طی حکمی از سوی ریاست محترم دانشگاه جناب آقای دکتر اصغری، جناب آقای دکتر مهدی مطیفی فر عضو محترم هیئت علمی دانشکده پزشکی مجدداً به عنوان مدیر گروه ارتوپدی دانشکده پزشکی منصوب گردیدند.

صفحات

Subscribe to med.mui.ac.ir RSS

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir