انتصاب

تاریخ ایجاد يكشنبه,1399/02/28-9:51

طی حکمی از سوی سرکارخانم دکتر چنگیز ریاست محترم دانشگاه علوم پزشکی ،جناب آقای دکترعلی والیانی ، عضو محترم هیات علمی دانشگاه به عنوان مدیر گروه علوم تشریحی منصوب گردیدند.

انتصاب

تاریخ ایجاد يكشنبه,1399/02/28-9:45

طی حکمی از سوی سرکارخانم دکتر چنگیز ریاست محترم دانشگاه علوم پزشکی ،سرکارخانم دکترپروین محزونی، عضو محترم هیات علمی دانشگاه به عنوان مدیر گروه آسیب شناسی منصوب گردیدند.

انتصاب

تاریخ ایجاد يكشنبه,1399/02/28-9:43

طی حکمی از سوی سرکارخانم دکتر چنگیز ریاست محترم دانشگاه علوم پزشکی ،سرکار خانم دکتر نسترن ایزدی مود، عضو محترم هیات علمی دانشگاه به عنوان مدیر گروه سم شناسی بالینی منصوب گردیدند.

انتصاب

تاریخ ایجاد يكشنبه,1399/02/28-9:37

طی حکمی از سوی سرکارخانم دکتر چنگیز ریاست محترم دانشگاه علوم پزشکی ،جناب آقای دکتر بهرام نصراصفهانی  ، عضو محترم هیات علمی دانشگاه به عنوان مدیر گروه باکتری و ویروس شناسی منصوب گردیدند.

انتصاب

تاریخ ایجاد يكشنبه,1399/02/28-9:35

طی حکمی از سوی سرکارخانم دکتر چنگیز ریاست محترم دانشگاه علوم پزشکی ،سرکار خانم دکتر زهرا غیور ، عضو محترم هیات علمی دانشگاه به عنوان مدیر گروه قارچ و انگل شناسی منصوب گردیدند.

انتصاب

تاریخ ایجاد يكشنبه,1399/02/28-9:33

طی حکمی از سوی سرکارخانم دکتر چنگیز ریاست محترم دانشگاه علوم پزشکی ،جناب آقای دکتر بهرام امین منصور ، عضو محترم هیات علمی دانشگاه به عنوان مدیر گروه جراحی مغز و اعصاب منصوب گردیدند.

انتصاب

تاریخ ایجاد يكشنبه,1399/02/28-9:30

طی حکمی از سوی سرکارخانم دکتر چنگیز ریاست محترم دانشگاه علوم پزشکی ،جناب آقای دکتر سیدعلی اکبر مرتضوی ، عضو محترم هیات علمی دانشگاه به عنوان مدیر گروه چشم منصوب گردیدند.

انتصاب

تاریخ ایجاد يكشنبه,1399/02/28-9:29

طی حکمی از سوی سرکارخانم دکتر چنگیز ریاست محترم دانشگاه علوم پزشکی ،جناب آقای دکتر محمد سعادت نیا ، عضو محترم هیات علمی دانشگاه به عنوان مدیر گروه مغز و اعصاب منصوب گردیدند.

صفحات

Subscribe to دانشکده پزشکی اصفهان RSS

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir