تبریک ارتقاء مرتبه آقای دکتر مرتضی پوراحمد

تاریخ ایجاد شنبه,1397/07/21-12:33

بدینوسیله ارتقاء مرتبه آقای دکتر مرتضی پوراحمد عضو هیات علمی گروه عفونی دانشکده پزشکی از مرتبه دانشیاری به استادی را تبریک عرض می نماییم .

تبریک ارتقاء مرتبه خانم دکتر مینو موحدی

تاریخ ایجاد شنبه,1397/07/21-12:32

بدینوسیله ارتقاء مرتبه خانم دکتر مینو موحدی عضو هیات علمی گروه زنان و زایمان دانشکده پزشکی از مرتبه استادیاری به دانشیاری را تبریک عرض می نماییم . 

تبریک ارتقاء مرتبه آقای دکتر مهرداد رقاع

تاریخ ایجاد شنبه,1397/07/21-12:31

بدینوسیله ارتقاء مرتبه آقای دکتر مهرداد رقاع عضو هیات علمی گروه گوش و حلق و بینی دانشکده پزشکی از مرتبه استادیاری به دانشیاریرا تبریک عرض می نماییم .

تبریک ارتقاء مرتبه خانم دکتر مریم راد احمدی

تاریخ ایجاد شنبه,1397/07/21-12:29

بدینوسیله ارتقاء مرتبه خانم  دکترمریم راد احمدی  عضو هیات علمی گروه فیزیولوژی دانشکده پزشکی از مرتبه استادیاری به دانشیاری  را تبریک عرض می نماییم .

تبریک ارتقاء مرتبه آقای دکتر مهدی قادریان

تاریخ ایجاد شنبه,1397/07/21-12:28

بدینوسیله ارتقاء مرتبه آقای دکتر مهدی قادریان عضو هیات علمی گروه  اطفال دانشکده پزشکی از مرتبه استادیاری به دانشیاری را تبریک عرض می نماییم .

تبریک ارتقاء مرتبه خانم دکتر فاطمه مختاری

تاریخ ایجاد شنبه,1397/07/21-12:27

بدینوسیله ارتقاء مرتبه خانم  دکتر فاطمه مختاری عضو هیات علمی گروه پوست  دانشکده پزشکی از مرتبه استادیاری به دانشیاری  را تبریک عرض می نماییم .

کسب رتبه دانشجوی پژوهشگر برتر کشور

تاریخ ایجاد سه شنبه,1397/07/17-14:13

بر اساس نامه ای از سوی معاونت محترم تحقیقات و فن آوری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی کشور آقای امید میر مسیب دانشجوی مقطع دکتری رشته پزشکی عمومی این دانشکده بعنوان دانشجوی پژوهشگر برتر کشوری انتخاب شد.

فراخوان دوره آموزشی رهبری و مدیریت دانشگاه (UNLEAD) در آلمان

تاریخ ایجاد سه شنبه,1397/07/17-11:36

فراخوان دوره آموزشی رهبری و مدیریت دانشگاه  (UNLEAD) در آلمان فایل پیوست شماره ۱ - فایل پیوست شماره ۲

صفحات

Subscribe to دانشکده پزشکی اصفهان RSS

ID-email(med.mui.ac.ir)

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir