انتصاب مدیر گروه میکروب شناسی

تاریخ ایجاد چهارشنبه,1394/12/19-12:19

طی حکمی از سوی ریاست محترم دانشگاه جناب آقای دکتر اصغری، سرکار خانم دکتر شراره مقیم عضو محترم هیئت علمی دانشکده پزشکی مجدداً به عنوان مدیر گروه میکروب شناسی دانشکده پزشکی منصوب گردیدند.

انتصاب مدیر گروه ایمنی شناسی

تاریخ ایجاد چهارشنبه,1394/12/19-12:15

طی حکمی از سوی ریاست محترم دانشگاه جناب آقای دکتر اصغری، جناب آقای دکتر عباس رضایی عضو محترم هیئت علمی دانشکده پزشکی مجدداً به عنوان مدیر گروه ایمنی شناسی دانشکده پزشکی منصوب گردیدند.

انتصاب مدیر گروه فیزیولوژی

تاریخ ایجاد سه شنبه,1394/12/18-11:44

طی حکمی از سوی ریاست محترم دانشگاه جناب آقای دکتر اصغری، جناب آقای دکتر محمدرضا شریفی عضو محترم هیئت علمی دانشکده پزشکی مجدداً به عنوان مدیر گروه فیزیولوژی دانشکده پزشکی منصوب گردیدند.

انتصاب مدیر گروه علوم تشریحی

تاریخ ایجاد چهارشنبه,1394/12/19-12:03

طی حکمی از سوی ریاست محترم دانشگاه جناب آقای دکتر اصغری، جناب آقای دکتر ابراهیم اسفندیاری عضو محترم هیئت علمی دانشکده پزشکی مجدداً به عنوان مدیر گروه علوم تشریحی دانشکده پزشکی منصوب گردیدند.

انتصاب مدیر گروه اطفال

تاریخ ایجاد سه شنبه,1394/12/18-11:39

طی حکمی از سوی ریاست محترم دانشگاه جناب آقای دکتر اصغری، جناب آقای دکتر محمدرضا صبری عضو محترم هیئت علمی دانشکده پزشکی مجدداً به عنوان مدیر گروه اطفال دانشکده پزشکی منصوب گردیدند.

انتصاب مدیر گروه فیزیک و مهندسی پزشکی

تاریخ ایجاد چهارشنبه,1394/12/19-11:25

طی حکمی از سوی ریاست محترم دانشگاه جناب آقای دکتر اصغری، جناب آقای دکتر محمدباقر توکلی عضو محترم هیئت علمی دانشکده پزشکی مجدداً به عنوان مدیر گروه فیزیک و مهندسی پزشکی دانشکده منصوب گردیدند.

انتصاب مدیر گروه پرتودرمانی

تاریخ ایجاد شنبه,1394/12/22-10:03

طی حکمی از سوی ریاست محترم دانشگاه جناب آقای دکتر اصغری، جناب آقای دکتر حمید امامی عضو محترم هیئت علمی دانشکده پزشکی مجدداً به عنوان مدیر گروه پرتودرمانی  دانشکده پزشکی منصوب گردیدند.

انتصاب مدیر گروه گوش و حلق و بینی

تاریخ ایجاد سه شنبه,1394/12/18-11:26

طی حکمی از سوی ریاست محترم دانشگاه جناب آقای دکتر اصغری، جناب آقای دکتر نظام الدین برجیس عضو محترم هیئت علمی دانشکده پزشکی مجدداً به عنوان مدیر گروه گوش و حلق و بینی دانشکده پزشکی منصوب گردیدند.

صفحات

Subscribe to دانشکده پزشکی اصفهان RSS

ID-email(med.mui.ac.ir)

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir