انتصاب

تاریخ ایجاد يكشنبه,1399/02/28-10:15

طی حکمی از سوی سرکارخانم دکتر چنگیز ریاست محترم دانشگاه علوم پزشکی ،سرکارخانم دکتر زیبا فرج زادگان ، عضو محترم هیات علمی دانشگاه به عنوان مدیر گروه پزشکی اجتماعی منصوب گردیدند.

انتصاب

تاریخ ایجاد يكشنبه,1399/02/28-10:14

طی حکمی از سوی ریاست محترم دانشگاه سرکارخانم دکتر چنگیز ، سرکارخانم دکتر آتوسا ادیبی عضو محترم هیئت علمی دانشگاه به عنوان مدیر گروه رادیولوژی دانشکده پزشکی منصوب گردیدند.

انتصاب

تاریخ ایجاد يكشنبه,1399/02/28-10:12

طی حکمی از سوی سرکارخانم دکتر چنگیز ریاست محترم دانشگاه علوم پزشکی ،جناب آقای دکتر بیژن ایرج ، عضو محترم هیات علمی دانشگاه به عنوان مدیر گروه داخلی منصوب گردیدند.

انتصاب

تاریخ ایجاد يكشنبه,1399/02/28-10:05

طی حکمی از سوی ریاست محترم دانشگاه سرکارخانم دکتر چنگیز ، جناب آقای دکتر احمد شانئی عضو محترم هیئت علمی دانشگاه به عنوان مدیر گروه فیزیک و مهندسی پزشکی دانشکده پزشکی منصوب گردیدند.

انتصاب

تاریخ ایجاد يكشنبه,1399/02/28-10:04

طی حکمی از سوی سرکارخانم دکتر چنگیز ریاست محترم دانشگاه علوم پزشکی ،جناب آقای دکتر محمدرضا شریفی ، عضو محترم هیات علمی دانشگاه به عنوان مدیر گروه فیزیولوژی منصوب گردیدند.

انتصاب

تاریخ ایجاد يكشنبه,1399/02/28-10:01

طی حکمی از سوی سرکارخانم دکتر چنگیز ریاست محترم دانشگاه علوم پزشکی ،جناب آقای دکتر محمد گرک یراقی ، عضو محترم هیات علمی دانشگاه به عنوان مدیر گروه قلب منصوب گردیدند.

انتصاب

تاریخ ایجاد يكشنبه,1399/02/28-9:58

طی حکمی از سوی سرکارخانم دکتر چنگیز ریاست محترم دانشگاه علوم پزشکی ،جناب آقای دکتر محمد نصراصفهانی، عضو محترم هیات علمی دانشگاه به عنوان مدیر گروه طب اورژانس منصوب گردیدند.

انتصاب

تاریخ ایجاد يكشنبه,1399/02/28-9:54

طی حکمی از سوی سرکارخانم دکتر چنگیز ریاست محترم دانشگاه علوم پزشکی ،جناب آقای دکتر مجید برکتین، عضو محترم هیات علمی دانشگاه به عنوان مدیر گروه روانپزشکی منصوب گردیدند.

صفحات

Subscribe to دانشکده پزشکی اصفهان RSS

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir