انتصاب

تاریخ ایجاد شنبه,1397/01/18-14:29

طی حکمی از سوی سرکارخانم دکتر چنگیز ریاست محترم دانشگاه علوم پزشکی ،جناب آقای دکتر حسن صالحی، عضو محترم هیات علمی دانشگاه به عنوان مدیر گروه عفونی منصوب گردیدند.

انتصاب

تاریخ ایجاد شنبه,1397/01/18-14:32

طی حکمی از سوی سرکارخانم دکتر چنگیز ریاست محترم دانشگاه علوم پزشکی ،جناب آقای دکتر علی والیانی، عضو محترم هیات علمی دانشگاه به عنوان مدیر گروه علوم تشریحی منصوب گردیدند.

انتصاب

تاریخ ایجاد شنبه,1397/01/18-14:34

طی حکمی از سوی سرکارخانم دکتر چنگیز ریاست محترم دانشگاه علوم پزشکی ،جناب آقای دکتر حمید صانعی، عضو محترم هیات علمی دانشگاه به عنوان مدیر گروه قلب و عروق منصوب گردیدند.

انتصاب

تاریخ ایجاد شنبه,1397/01/18-14:36

طی حکمی از سوی جناب آقای دکتر محمدحسن امامی ریاست محترم دانشکده پزشکی، جناب آقای دکتر حسین صالحی عضو هیات علمی دانشکده  به عنوان مشاور معاون آموزش پزشکی عمومی در امور مرتبط با علوم پایه پزشکی دانشکده منصوب گردیدند.

انتصاب

تاریخ ایجاد يكشنبه,1397/01/19-8:10

طی حکمی از سوی جناب آقای دکتر محمدحسن امامی ریاست محترم دانشکده پزشکی، جناب آقای دکتر مجید زمانی عضو هیات علمی دانشکده پزشکی به عنوان مشاور معاون پزشکی عمومی در امور مرتبط با علوم بالینی پزشکی دانشکده پزشکی منصوب گردیدند.

انتصاب

تاریخ ایجاد يكشنبه,1397/01/19-8:14

طی حکمی از سوی سرکارخانم دکتر چنگیز ریاست محترم دانشگاه علوم پزشکی ،جناب آقای دکتر حمید مزدک ، عضو محترم هیات علمی دانشگاه به عنوان مدیر گروه ارولوژی منصوب گردیدند.

انتصاب

تاریخ ایجاد يكشنبه,1397/01/19-8:17

طی حکمی از سوی سرکارخانم دکتر چنگیز ریاست محترم دانشگاه علوم پزشکی ،جناب آقای دکتر بابک وحدت پور، عضو محترم هیات علمی دانشگاه به عنوان مدیر گروه طب فیزیکی منصوب گردیدند.

انتصاب

تاریخ ایجاد يكشنبه,1397/01/19-8:24

طی حکمی از سوی جناب آقای دکتر محمدحسن امامی ریاست محترم دانشکده پزشکی، جناب آقای مهندس شوشتریان به عنوان مشاور معاون آموزشی دانشکده پیراپزشکی منصوب گردیدند.

صفحات

Subscribe to دانشکده پزشکی اصفهان RSS

ID-email(med.mui.ac.ir)

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir