انتصاب

تاریخ ایجاد يكشنبه,1399/02/28-10:31

طی حکمی از سوی سرکارخانم دکتر چنگیز ریاست محترم دانشگاه علوم پزشکی ،جناب آقای دکترسید مرتضی حیدری ، عضو محترم هیات علمی دانشگاه به عنوان مدیر گروه بیهوشی منصوب گردیدند.

انتصاب مدیر گروه ارولوژی

تاریخ ایجاد يكشنبه,1399/02/28-10:26

طی حکمی از سوی سرکارخانم دکتر چنگیز ریاست محترم دانشگاه علوم پزشکی ،جناب آقای دکتر حمید مزدک، عضو محترم هیات علمی دانشگاه به عنوان مدیر گروه اورولوژی منصوب گردیدند.

انتصاب

تاریخ ایجاد يكشنبه,1399/02/28-10:20

طی حکمی از سوی سرکارخانم دکتر چنگیز ریاست محترم دانشگاه علوم پزشکی ،جناب آقای دکتر رسول صالحی ، عضو محترم هیات علمی دانشگاه به عنوان مدیر گروه ژنتیک منصوب گردیدند.

انتصاب

تاریخ ایجاد يكشنبه,1399/02/28-10:18

طی حکمی از سوی سرکارخانم دکتر چنگیز ریاست محترم دانشگاه علوم پزشکی ،جناب آقای دکتر سید مصطفی هاشمی ، عضو محترم هیات علمی دانشگاه به عنوان مدیر گروه گوش و حلق و بینی منصوب گردیدند.

انتصاب

تاریخ ایجاد يكشنبه,1399/02/28-10:18

طی حکمی از سوی سرکارخانم دکتر چنگیز ریاست محترم دانشگاه علوم پزشکی ،جناب آقای دکتر محسن محمودیه ، عضو محترم هیات علمی دانشگاه به عنوان مدیر گروه جراحی منصوب گردیدند.

انتصاب

تاریخ ایجاد يكشنبه,1399/02/28-10:15

طی حکمی از سوی سرکارخانم دکتر چنگیز ریاست محترم دانشگاه علوم پزشکی ،سرکارخانم دکتر زیبا فرج زادگان ، عضو محترم هیات علمی دانشگاه به عنوان مدیر گروه پزشکی اجتماعی منصوب گردیدند.

انتصاب

تاریخ ایجاد يكشنبه,1399/02/28-10:14

طی حکمی از سوی ریاست محترم دانشگاه سرکارخانم دکتر چنگیز ، سرکارخانم دکتر آتوسا ادیبی عضو محترم هیئت علمی دانشگاه به عنوان مدیر گروه رادیولوژی دانشکده پزشکی منصوب گردیدند.

انتصاب

تاریخ ایجاد يكشنبه,1399/02/28-10:12

طی حکمی از سوی سرکارخانم دکتر چنگیز ریاست محترم دانشگاه علوم پزشکی ،جناب آقای دکتر بیژن ایرج ، عضو محترم هیات علمی دانشگاه به عنوان مدیر گروه داخلی منصوب گردیدند.

صفحات

Subscribe to دانشکده پزشکی اصفهان RSS

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir