انتصاب

تاریخ ایجاد دوشنبه,1399/02/29-4:55

طی حکمی از سوی سرکارخانم دکتر چنگیز ریاست محترم دانشگاه علوم پزشکی ،جناب آقای دکتر ذبیح الله شاهمرادی، عضو محترم هیات علمی دانشگاه به عنوان مدیر گروه پوست منصوب گردیدند.

انتصاب

تاریخ ایجاد دوشنبه,1399/02/29-4:54

طی حکمی از سوی سرکارخانم دکتر چنگیز ریاست محترم دانشگاه علوم پزشکی ،سرکارخانم دکتر مینو موحدی، عضو محترم هیات علمی دانشگاه به عنوان مدیر گروه زنان و مامایی منصوب گردیدند.

انتصاب

تاریخ ایجاد دوشنبه,1399/02/29-4:52

طی حکمی از سوی سرکارخانم دکتر چنگیز ریاست محترم دانشگاه علوم پزشکی ،جناب آقای دکتر مرتضی پوراحمد، عضو محترم هیات علمی دانشگاه به عنوان مدیر گروه عفونی منصوب گردیدند.

انتصاب

تاریخ ایجاد دوشنبه,1399/02/29-4:38

طی حکمی از سوی سرکارخانم دکتر چنگیز ریاست محترم دانشگاه علوم پزشکی ،جناب آقای دکترمهدی مطیفی فرد، عضو محترم هیات علمی دانشگاه به عنوان مدیر گروه ارتوپدی منصوب گردیدند.

انتصاب

تاریخ ایجاد دوشنبه,1399/02/29-4:37

طی حکمی از سوی سرکارخانم دکتر چنگیز ریاست محترم دانشگاه علوم پزشکی ،جناب آقای دکتر علی غلامی، عضو محترم هیات علمی دانشگاه به عنوان مدیر گروه معارف اسلامی منصوب گردیدند.

انتصاب

تاریخ ایجاد دوشنبه,1399/02/29-4:32

طی حکمی از سوی سرکارخانم دکتر چنگیز ریاست محترم دانشگاه علوم پزشکی ،جناب آقای دکتر بابک وحدت پور، عضو محترم هیات علمی دانشگاه به عنوان مدیر گروه طب فیزیکی منصوب گردیدند.

انتصاب

تاریخ ایجاد سه شنبه,1399/03/06-9:16

طی حکمی از سوی ریاست محترم دانشگاه سرکارخانم دکتر چنگیز ، جناب آقای دکتر علیرضا عندلیب عضو محترم هیئت علمی دانشگاه به عنوان مدیر گروه ایمنی شناسی دانشکده پزشکی منصوب گردیدند.

انتصاب

تاریخ ایجاد يكشنبه,1399/02/28-10:34

طی حکمی از سوی سرکارخانم دکتر چنگیز ریاست محترم دانشگاه علوم پزشکی ،سرکار خانم دکتر آلاله قیصری ، عضو محترم هیات علمی دانشگاه به عنوان مدیر گروه اطفال منصوب گردیدند.

صفحات

Subscribe to دانشکده پزشکی اصفهان RSS

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir