انتصاب

تاریخ ایجاد سه شنبه,1397/01/14-9:55

طی حکمی از سوی سرکارخانم دکتر چنگیز ریاست محترم دانشگاه علوم پزشکی ،جناب آقای دکتر کیوان جباری ، عضو محترم هیات علمی دانشگاه به عنوان مدیر گروه فیزیک پزشکی منصوب گردیدند.

انتصاب

تاریخ ایجاد سه شنبه,1397/01/14-9:52

طی حکمی از سوی سرکارخانم دکتر چنگیز ریاست محترم دانشگاه علوم پزشکی ،سرکارخانم دکتر زیبا فرج زادگان ، عضو محترم هیات علمی دانشگاه به عنوان مدیر گروه پزشکی اجتماعی منصوب گردیدند.

انتصاب

تاریخ ایجاد سه شنبه,1397/01/14-9:49

طی حکمی از سوی سرکارخانم دکتر چنگیز ریاست محترم دانشگاه علوم پزشکی ،جناب آقای دکتر بیژن ایرج ، عضو محترم هیات علمی دانشگاه به عنوان مدیر گروه داخلی منصوب گردیدند.

انتصاب

تاریخ ایجاد سه شنبه,1397/01/14-9:47

طی حکمی از سوی سرکارخانم دکتر چنگیز ریاست محترم دانشگاه علوم پزشکی ،جناب آقای دکتر حمید امامی ، عضو محترم هیات علمی دانشگاه به عنوان مدیر گروه پرتو درمانی منصوب گردیدند.

انتصاب

تاریخ ایجاد سه شنبه,1397/01/14-9:44

طی حکمی از سوی سرکارخانم دکتر چنگیز ریاست محترم دانشگاه علوم پزشکی ،جناب آقای دکتر سید غفور موسوی ، عضو محترم هیات علمی دانشگاه به عنوان مدیر گروه روانپزشکی منصوب گردیدند.

انتصاب

تاریخ ایجاد سه شنبه,1397/01/14-9:42

طی حکمی از سوی سرکارخانم دکتر چنگیز ریاست محترم دانشگاه علوم پزشکی ،جناب آقای دکتر محمد سعادت نیا ، عضو محترم هیات علمی دانشگاه به عنوان مدیر گروه مغز و اعصاب منصوب گردیدند.

انتصاب

تاریخ ایجاد سه شنبه,1397/01/14-9:39

طی حکمی از سوی سرکارخانم دکتر چنگیز ریاست محترم دانشگاه علوم پزشکی ،جناب آقای دکتر ذبیح اله شاهمرادی ، عضو محترم هیات علمی دانشگاه به عنوان مدیر گروه پوست منصوب گردیدند.

انتصاب

تاریخ ایجاد سه شنبه,1397/01/14-9:36

طی حکمی از سوی سرکارخانم دکتر چنگیز ریاست محترم دانشگاه علوم پزشکی ،جناب آقای دکتر محسن محمودیه ، عضو محترم هیات علمی دانشگاه به عنوان مدیر گروه جراحی منصوب گردیدند.

صفحات

Subscribe to دانشکده پزشکی اصفهان RSS

ID-email(med.mui.ac.ir)

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir