انتصاب

تاریخ ایجاد يكشنبه,1397/01/19-8:24

طی حکمی از سوی جناب آقای دکتر محمدحسن امامی ریاست محترم دانشکده پزشکی، جناب آقای مهندس شوشتریان به عنوان مشاور معاون آموزشی دانشکده پیراپزشکی منصوب گردیدند.

انتصاب

تاریخ ایجاد يكشنبه,1397/01/19-8:27

طی حکمی از سوی سرکارخانم دکتر چنگیز ریاست محترم دانشگاه علوم پزشکی ،جناب آقای علی اکبر مرتضوی ، عضو محترم هیات علمی دانشگاه به عنوان مدیر گروه چشم پزشکی منصوب گردیدند.

انتصاب

تاریخ ایجاد چهارشنبه,1397/01/15-9:28

طی حکمی از سوی جناب آقای دکتر محمدحسن امامی ریاست محترم دانشکده پزشکی، جناب آقای دکتر مهدی راستی هیات علمی محترم دانشکده به عنوان مشاور رئیس دانشکده در امور مرتبط با پژوهشکده ها و مراکز تحقیقاتی وابسته به دانشکده منصوب گردیدند.

انتصاب

تاریخ ایجاد چهارشنبه,1397/01/15-9:18

طی حکمی از سوی جناب آقای دکتر محمدحسن امامی ریاست محترم دانشکده پزشکی، جناب آقای دکتر مجتبی رحیمی معاون محترم درمان و امور بیمارستانهای دانشکده با حفظ سمت به عنوان مشاور رئیس دانشکده درعلوم بالینی منصوب گردیدند.

انتصاب

تاریخ ایجاد چهارشنبه,1397/01/15-9:16

طی حکمی از سوی جناب آقای دکتر محمدحسن امامی ریاست محترم دانشکده پزشکی، جناب آقای دکتر بهرام نصراصفهانی معاون محترم امورمالی دانشکده با حفظ سمت به عنوان مشاور رئیس دانشکده درعلوم پایه منصوب گردیدند.

انتصاب

تاریخ ایجاد سه شنبه,1397/01/14-10:02

طی حکمی از سوی سرکارخانم دکتر چنگیز ریاست محترم دانشگاه علوم پزشکی ،سرکار خانم دکتر مهشید حقیقی ، عضو محترم هیات علمی دانشگاه به عنوان مدیر گروه رادیولوژی منصوب گردیدند.

انتصاب

تاریخ ایجاد سه شنبه,1397/01/14-10:00

طی حکمی از سوی سرکارخانم دکتر چنگیز ریاست محترم دانشگاه علوم پزشکی ،جناب آقای دکتر سید مصطفی هاشمی ، عضو محترم هیات علمی دانشگاه به عنوان مدیر گروه گوش و حلق و بینی منصوب گردیدند.

انتصاب

تاریخ ایجاد سه شنبه,1397/01/14-9:57

طی حکمی از سوی سرکارخانم دکتر چنگیز ریاست محترم دانشگاه علوم پزشکی ،سرکار خانم دکتر آلاله قیصری ، عضو محترم هیات علمی دانشگاه به عنوان مدیر گروه اطفال منصوب گردیدند.

صفحات

Subscribe to دانشکده پزشکی اصفهان RSS

ID-email(med.mui.ac.ir)

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir