برنامه زمانبندی جلسات نحوه آموزش رفتار حرفه ای

تاریخ ایجاد یکشنبه,2018/04/08-14:24

انتصاب

تاریخ ایجاد شنبه,2018/04/07-14:21

طی حکمی از سوی سرکارخانم دکتر چنگیز ریاست محترم دانشگاه علوم پزشکی ،جناب آقای دکتر بهرام امین منصور، عضو محترم هیات علمی دانشگاه به عنوان مدیر گروه جراحی مغز و اعصاب منصوب گردیدند.

انتصاب

تاریخ ایجاد شنبه,2018/04/07-14:25

طی حکمی از سوی سرکارخانم دکتر چنگیز ریاست محترم دانشگاه علوم پزشکی ،جناب آقای دکتر محمد نصر اصفهانی ، عضو محترم هیات علمی دانشگاه به عنوان مدیر گروه طب اورژانس منصوب گردیدند.

انتصاب

تاریخ ایجاد شنبه,2018/04/07-14:29

طی حکمی از سوی سرکارخانم دکتر چنگیز ریاست محترم دانشگاه علوم پزشکی ،جناب آقای دکتر حسن صالحی، عضو محترم هیات علمی دانشگاه به عنوان مدیر گروه عفونی منصوب گردیدند.

انتصاب

تاریخ ایجاد شنبه,2018/04/07-14:32

طی حکمی از سوی سرکارخانم دکتر چنگیز ریاست محترم دانشگاه علوم پزشکی ،جناب آقای دکتر علی والیانی، عضو محترم هیات علمی دانشگاه به عنوان مدیر گروه علوم تشریحی منصوب گردیدند.

انتصاب

تاریخ ایجاد شنبه,2018/04/07-14:34

طی حکمی از سوی سرکارخانم دکتر چنگیز ریاست محترم دانشگاه علوم پزشکی ،جناب آقای دکتر حمید صانعی، عضو محترم هیات علمی دانشگاه به عنوان مدیر گروه قلب و عروق منصوب گردیدند.

صفحات

Subscribe to دانشکده پزشکی اصفهان RSS
 
ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir