مرکز تحقیقات مشاوره

اطلاعیه

تاریخ ایجاد دوشنبه,1395/03/31-14:55

آقایان دکتر فیضی و دکتر مرآثی از تیرماه به جمع همکاران مشاور مرکز اضافه شدند.

اطلاعیه

تاریخ ایجاد دوشنبه,1395/03/31-14:52

برنامه تیرماه اضافه شد.

صفحات

Subscribe to RSS - مرکز تحقیقات مشاوره

ID-email(med.mui.ac.ir)

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir