مرکز تحقیقات مشاوره

اطلاعیه

تاریخ ایجاد سه شنبه,1396/05/31-17:01

برنامه حضور مشاورین مرکز در شهریورماه دانشکده پزشکی و مرکز پزشکی الزهرا(س) اضافه شد.

اطلاعیه

تاریخ ایجاد يكشنبه,1396/05/08-13:01

با توجه به تغییرات احتمالی در برنامه اساتید، خواهشمند است قبل از مراجعه به مرکز با تلفن 37929133 تماس بگیرید.

 

اطلاعیه

تاریخ ایجاد چهارشنبه,1396/05/04-14:16

خانم دکتر امینی روزهای شنبه 7 و 14 مرداد ماه بجای خانم دکتر فرج زادگان در مرکز تحقیقات بیمارستان الزهرا(س) حضور خواهند داشت.

 

اطلاعیه

تاریخ ایجاد سه شنبه,1396/05/03-11:37

از کلیه دانشجویان و مراجعین محترم به مرکز مشاوره درخواست می شود جهت برآورد حجم نمونه مناسب حتما یک الی سه مقاله مرتبط قبلی چاپ شده همراه داشته باشند.

در صورت بهمراه نداشتن مقاله یا مقالات مذکور ممکن است مراجعه دفعات بعدی ضرورت داشته باشد.

اطلاعیه

تاریخ ایجاد يكشنبه,1396/05/01-11:26

خانم دکتر توکلی فرد و آقای دکتر یادگار فر در مردادماه در مرکز حضور نخواهند داشت.

اطلاعیه

تاریخ ایجاد يكشنبه,1396/05/01-11:23

برنامه حضور مشاورین در مردادماه دانشکده و بیمارستان الزهرا(س) اضافه شد.

اطلاعیه

تاریخ ایجاد چهارشنبه,1396/03/31-13:29

جناب آقای دکتر طراحی ازتیرماه به جمع مشاورین مرکز اضافه شدند.

اطلاعیه

تاریخ ایجاد چهارشنبه,1396/03/31-13:09

برنامه حضور مشاورین مرکز مشاوره دانشکده پزشکی و بیمارستان الزهرا در تیرماه اضافه شد.

صفحات

Subscribe to RSS - مرکز تحقیقات مشاوره

ID-email(med.mui.ac.ir)

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir